Aprendamosrotary.org.ar


(Versión en Catalán) - Realizada por el Rotary Club de Lleida, Distrito 2210, Catalunya, España
Any 5 - Classe 19 - Consell de Legislació (correspon al 22 d'abril de 2007)
Els Estatuts de Rotary International (la nostra "llei" suprema) en l'article 10 (pàgina 189 del Manual de Procediment 2004) diu textualment referint-se al Consell de Legislació: "El Consell de Legislació constituirà l'organisme legislatiu de RI". A més a més prescriu que es reunirà cada tres anys, entre abril i juny, i la seu de les deliberacions serà pròxima a la Seu Mundial de RI (Evanston, Estat d'Illinois, EE. UU.). Hi ha tot un procediment per a la presentació dels projectes de resolució o d'esmena. S'entén per projecte de resolució aquell que no modifica la legislació vigent, sinó que sol·licita de la Directiva de RI, l'estudi o implementació d'algun tema d'interès MUNDIAL. En canvi els projectes d'esmena tracten de modificar els instruments legals de Rotary, que són: 1.- Estatut de Rotary Internacional, pràcticament la carta orgànica de la nostra institució. Per realitzar qualsevol esmena es necessita el vot dels dos terços dels membres del Consell presents. Aquesta part de la nostra legislació és breu i comprèn només 16 articles. Per tenir una idea ocupa cinc pàgines del nostre Manual de Procediment. 2.- Reglament de RI. Tracta in extenso cada tema de l'Estatut. Si bé té 24 articles, són tants els incisos, que ocupa gairebé 70 pàgines del Manual de Procediment. Per esmenar alguna part del Reglament és necessari que el projecte obtingui la majoria simple dels membres votants presents en el Consell. 3.- Estatut dels clubs rotaris. És també breu, perquè en el reglament del club, la confecció del qual queda alliberada a cadascun d'ells, es podran introduir modificacions o variants, sempre respectant allò que s'ha dictat pels estatuts. Els projectes d'esmena per a la seva aprovació també necessiten majoria simple. El pròxim Consell de Legislació es reunirà a partir d'avui, diumenge 22 d'abril, a la ciutat de Chicago i haurà de tractar prop de 400 (quatre-cents) projectes d'esmena i resolució que van ser aprovats per un Comitè Especial format per a aquest fi. Cada Districte té un representant, que oportunament va ser elegit pels clubs. Els membres de la Directiva de RI, els expresidents i un fideïcomissari anomenat per La Fundació Rotaria assisteixen com a membres, sense dret de vot. Els projectes a ser tractats van ser enviats per: els clubs, generalment amb l'aval de les Conferències Districtals; pels propis Districtes, amb similar aprovació que els anteriors; i per la Directiva de RI. A continuació esmentarem únicament els projectes enviats per la Directiva que legislen sobre aspectes directes dels clubs i el seu membresía, que d'alguna manera evidencien qual és el pensament de RI. Projecte 37 (Esmena al Reglament de RI). Té com a propòsit que la Directiva suspengui o doni de baixa a tot club que no prengui les recaptacions necessàries per sancionar algun soci que hagi estat denunciat per violació a les lleis de protecció de la joventut. Projecte 68 (Resolució). La Directiva sol·licita que el Consell de Legislació referendi com a prioritat principal de RI la meta de certificació de l'eradicació mundial del poliovirus salvatge i confirmi que no s'adoptarà cap altre programa corporatiu sense l'aprovació d'un Consell de Legislació subsegüent. En poques paraules no es parlarà mes de nous programes corporatius fins que no estigui eradicada la poliomielitis del món. Projecte 116 (Resolució). La Directiva sol·licita al Consell de Legislació 2007 que aprovi els components fonamentals del Pla per a la Visió Futura de La Fundació Rotaria. Declaració de la missió: La missió de LFR de RI consisteix a fer possible que els rotaris impulsin la pau, la bona voluntat i la comprensió mundial, a través del millorament de la salut, el suport a l'educació i la mitigació de la pobresa. Fixa a més a més cinc prioritats a complir. Proposa que el lema de LFR sigui: "Feu el bé en el món". Projecte 173 (Esmena al Reglament de RI). Aquest projecte proposa augmentar de 17 a 18 el nombre de directors a partir del 1r de juliol de 2010, amb el mateix nombre de zones (34) i mantenint el procediment actual per a la selecció de directors. La Directiva seleccionarà la zona o secció que elegirà aquest Director Addicional i a més a més quedaria facultat a modificar les zones basant-se en igualtat d'idiomes, geografia o nombre de rotaris. Projecte 225 (Esmena al Reglament de RI). Aquest projecte proposa la substitució de la referència "Instituts de Zona" per "Instituts Rotaris". Així mateix, la referència a "Instituts Rotaris" es reemplaça per "altres reunions". Projecte 228 (Esmena al Reglament de RI). Aquest projecte té com a finalitat que, per a cada càrrec electiu en RI, se seleccioni al rotari amb les millors qualificacions. A fi de garantir la selecció de tal rotari es proposa prohibir tota activitat o gestió destinada a influir de manera positiva o negativa en el procés de selecció per a un càrrec electiu, mitjançant campanyes electorals, activitats de propaganda o sol·licitació de vots. El projecte també demana que es modifiquin les dates topalls per a les respectives seleccions dels càrrecs electius de RI. Projecte 239 (Esmena al Reglament de RI). Aquest projecte exigeix que el candidat a governador de Districte pertanyi a un club en funcionament, la qual cosa significa que no ha d'estar suspès per RI. Projecte 267 (Esmena al Reglament de RI). Aquest projecte sol·licita que les apel·lacions davant la Convenció, de les decisions de la Directiva de RI relacionades amb reclamacions electorals, estiguin subjectes al mateix termini que les apel·lacions d'altres decisions de la Directiva de RI. Les apel·lacions i els acords hauran de rebre's no després de sis mesos després de presa la decisió de la Directiva de RI i almenys 90 dies abans de l'obertura de la Convenció. Projecte 283 (Esmena al Reglament de RI). Aquest projecte proposa el pagament de les següents quotes per capita: 24 dòlars per semestre el 2008/2009; 24,50 dòlars per semestre el 2009/2010 i 25 dòlars per semestre el 2010/2011. Així mateix, aquest projecte proposa que els clubs paguin un import mínim en concepte de quotes semestrals de 240 dòlars el 2008/2009, 245 dòlars el 2009/2010 i 250 dòlars el 2010/2011, i que s'augmentin les quotes prorratejades. En l'actualitat, els clubs paguen quotes per capita de 23,50 dòlars per semestre, i un mínim de 235 dòlars en concepte de quotes semestrals. Projecte 287 (Esmena al Reglament de RI). Aquest projecte proposa que cada club pagui a RI quotes prorratejades per cada soci nou, equivalents a la dotzena part de la quota per capita per cada mes complet d'afiliació, fins al començament del següent període semestral al qual corresponguin les quotes. Projecte 291 (Esmena al Reglament de RI). Aquest projecte proposa que la Directiva de RI pugui suspendre la qualitat de membre de tot club que deixi de pagar les seves quotes o incompleixi altres obligacions econòmiques amb RI o deixés d'efectuar les aportacions aprovades al fons districtal. En l'actualitat, en el Reglament de RI s'estipula que la Directiva de RI posseeix l'autoritat per donar de baixa a un club per tals motius. Els clubs suspesos conservarien els drets conferits de conformitat amb els Estatuts de RI, entre altres, no perdrien la seva qualitat de membres de l'associació (podrien continuar celebrant reunions ordinàries i admetent socis) ni el seu dret d'enviar delegats a la Convenció. No obstant això, aquests clubs no conservarien els drets atorgats a través del Reglament de RI (inclosa la proposta de rotaris per ocupar càrrecs en RI). Projecte 301 (Esmena al Reglament de RI). Aquest projecte proposa que la selecció del representant del districte davant el Consell de Legislació s'efectuï mitjançant el procediment del Comitè de Propostes, per a la qual cosa se seguiria, generalment, el mateix procediment que el que s'estipula en la secció 13.020. del Reglament de RI respecte a la selecció del governador de districte. El projecte proposa, també, que en aquells casos en què el districte opti per no recórrer al procediment del Comitè de Propostes, el representant s'elegeixi en la Conferència de Districte anual o mitjançant votació per correu. Projecte 308 (Esmena al Reglament de RI). En l'actualitat, tot districte pot proposar davant el Consell un nombre il·limitat de projectes de legislació. Així mateix, encara que els clubs han de sol·licitar el suport districtal per a tot projecte que presentin, el nombre de projectes de legislació que pot recolzar cada districte és il·limitat. Aquest projecte proposa esmenar el Reglament de RI als efectes d'exhortar als districtes a limitar a cinc per cada Consell, el nombre de projectes de legislació que proposin o recolzin, la qual cosa podria significar que cada districte proposi un màxim de cinc projectes. A partir del dimarts 24 d'abril preguem consultar la pàgina WEB de l'Escola, on estarem informant de la marxa del Consell i dels projectes aprovats: ( www.aprendamosrotary.org.ar ) Escola d'Instrucció Rotaria RC de Santiago del Estero . Totes les classes estan des de l'any 2002 a: Nota: Per a NO REBRE les classes de l'Escola d'Instrucció Rotaria enviar un correu-e a cheein@arnet.com.ara especificant adreça electrònica, nom i cognoms, club i districte, als efectes d'esborrar les dades del directori.

Source: http://www.aprendamosrotary.org.ar/clases/classe19_5cat.pdf

Galexkl_tabelle_be_d

/Fakturierungen /Lieferungen 9. bis 14. GalExklusiv PHARMA HIT 155 Leaderpräparate ab 3 OP (nicht assortiert): Gültig für Bestellungen • Ihr Einkaufspreis Ex-factory +2,5% • Skonto bei Zahlung • Sie bezahlen: Ex-factory Gültig für alle umsatzstarken Packungsgrössen von: Bestellungen nimmt Ihr Distributionszentrum elektronisch, per Fax (031 858 70 49)

Microsoft word - sparc letter head.doc

Andheri (East), Mumbai 400 093 India Tel.: (91-22) 6645 5645 Text of the speech delivered by Mr Dilip Shanghvi, Chairman and Managing Director of the Sun Pharma Advanced Research Company Ltd., at the 4th Annual general meeting of the company held on Sept 11, 2009 in Vadodara Dear Fellow Shareholders / Ladies and Gentlemen: On behalf of the Board of Directors I take pleasure in welc

Copyright ©2018 Drugstore Pdf Search