Norsk notatmal for auqateam

REFERANSELISTE PR. 01.02.2012
MILJØOVERVÅKING OG TILSTANDSVURDERING
Oppdragsgiver
Prosjekt
Program 5- Langtidsovervåking av elvetilførsler og direkte 1999 - 2004 Laboratorieundersøkelser av sedimenter fra Tolkning av PCB-profiler og beregning av PCB-innhold i Tilførsel av næringssalter til Skagerakområdet. Vurdering 2003 av årsaker til forskjeller mellom målte data (RID) og Vurdering av metodikk for prøvetaking, konservering og analyse av miljøgifter i innløp og utløp fra Sammenstilling av overvåkingsdata for HBCDD Reinjeksjon av produsert vann (PWRI): Pilot test og fullskala utprøving på Ula plattformen Utvikling av kontinuerlig sensor for hygienisk kvalitet av Utvikling av biosensor for hurtigpåvisning av bakterier i Utvikling og utprøving av passive prøvetakere – prioriterte 2003 - 2006 Environment and Sustainable Development) NTNF, SVO, SNT, Utvikling av hurtigmetode for måling av koliforme bakterier 1988-1992 Colifast Instruments, utvikling av instrument for automatisk 1994-1995 påvisning av bakteriologisk forurensing Overvåking av rotenonbehandling av vassdrag på Overvåking av rotenonbehandling av Steinkjer-vassdraget 1999 - 2002 Effektkontroll av vassdragskalking i Norge Vurdering av virkninger på marint miljø av stoffer fra etterlatte rørledninger brukt i olje- og gassvirksomheten i Utforming av standard prøvetakings- og analyseprogram ENSIS '94; Utvikling av hurtigtest for påvisning av Postadresse
Kontoradresse
E-post adresse
Bankgiro
Telefaks
Hjemmeside
Foretaksregisteret
Oppdragsgiver
Prosjekt
Årsrapportering av vannkvalitet, tiltak og tilførsler til Nitelva 2002 Årsrapportering av vannkvalitet, tiltak og tilførsler til Leira- Årsrapportering av vannkvalitet, tiltak og tilførsler til Kartlegging av miljøgifter fra elver og overvann til Indre Kildesporing (PAH, PCB og Hg) langs vassdragene Alna Vurdering av miljøgifter i sedimenter fra Leira Påslipp av brukt avisningsvæske til kommunalt nett i Sola. 1999 Oppfølging Påslipp av brukt flyavisningsvæske fra Stavanger lufthavn, 1999 Sola, til kommunalt nett Analyse av rotenon i miljøprøver fra Parisvatnet Analyse av rotenon og piperonylbutoksid i miljøprøver Analyse av miljøgifter i forurensede sedimenter  ENSIS'94 Overvåking og planleggingssystem for Vurdering av kommunenes opplegg for prøvetaking i Teknisk assistanse datalogging, Aurevann vannverk Utarbeidelse og gjennomføring av intensivt prøveprogram 2002 for Øverlandselva Bistand ved rehabilitering av målestasjoner i vassdrag Vurdering av grunnvannskvalitet i Hof kommune Rådgivning i forbindelse med overvåking av Gjersjøen Utvidet prøvetakings- og analyseprogram for råvann på Vurdering av beskyttelsestiltak i Maridalsvannets Prøvetaking og kjemisk og bakteriologiske analyser på Prøvetaking i bekker ved Badstua slamlagerplass Prøvetaking og bakteriemålinger i bekker ved Badstua slamlagerplass Oppdragsgiver
Prosjekt
Kontroll og overvåking av utslipp av avløpsvann og resipienter. T-baneringen, enterprise B2, Ullevål – Kalibrering og igangkjøring av vannmengdemåler Utredning av stabil badevannskvalitet – Svarttjern Kartlegging av forurensede sedimenter i småbåthavn på Kartlegging av forurensede sedimenter ved planlagt Undersøkelse av industriavløp fra Grans bryggeri Vurdering av drikkevannskvalitet i Ski kommune Utvikling av metodikk for undersøkelse av vannforsyning i 1989 - 1990 spredt bebyggelse Resipientundersøkelse av to bekker i Stokke kommune Analyser av komponenter i produsert vann Assistanse i FoU for prøvetaking av miljøgifter Vurdering av innvirkning på fisk ved mudring i Lislevann – 1999 Fjerning av sedimenteringsduk Vurdering av vannforekomster ved Bergen Lufthavn iht. Undersøkelser av resipienter ved Harstad/Narvik lufthavn, 2003 - Evenes Ekstraksjon og fraksjonering av produsertvannprøver Utarbeidelse av søknad om mudring i Bogstadvannet Overvåking av badevann for Oslo’s miljøetat ved hjelp av Vurdering av miljørisiko ved mudring av Drammen havn Vurdering av effekt av endret vannkvalitet Økotoksikologisk kartlegging av prosessvann med Kartlegging av grunnforurensning i Bergensvn. 40, Oslo Registrering av pH i avløpsvann fra næringsmiddelindustri 1999 Konsekvensanalyse: Avrenning av salt fra Bærumsveien Prøvetakings- og analyseprogram for vann- og Kvalitetssikring – Legionellarisikovurderinger Vannbehandling Institutt for energiteknikk,  Vurdering av tilførsel av dispergeringsvann til kommunalt Konsulentbistand vedr. miljøspørsmål knyttet til utslipp av 2002 drifts- og drensvann fra jernbanetunneler mellom Sandvika og Asker Organiske og uorganiske analyser i produsert vann, og Oppdragsgiver
Prosjekt
bruk av passiv prøvetaker på Draugen plattformen Legionella risikovurdering i elvevanndrevne vannsystemer 2008 Bearbeiding av historiske vannkvalitetsdata, Vansjø Assistanse vedrørende analyse og vurdering av tilsetningsstoffer fra flyavisingsvæske Vurdering av utvikling av vannkvaliteten i Vansjø ved Oppfølging av påslipp til VEAS-tunnelen i forbindelse med 2002 anleggsarbeidene ved Frognerparken pumpestasjon Vurdering av miljømessig betydning for Nitelva av utslipp fra Prøvetaking og analyse av jordprøver v/NCC Eeg Miljøundersøkelse Kilen brygge Sandefjord - Biologiske Analyse av miljøgifter i forurensede jordprøver Assistanse ved prøvetaking på Rødtvet i Oslo Assistanse vedr. overvåking av overflatevann. Vurdering av referanselokaliteter for eutrofiering Bistand i forbindelse med optimalisering av renseanlegg for fjerning av tungmetaller, barium, organiske miljøgifter og partikler Prøvetaking, håndtering og analyse av miljøfremmede Økotoksikologiske vurderinger av utslipp fra Noretyl til Program for forurensningskartlegging/kriterier for Miljørisikovurdering av injeksjonsvannslekkasje på Miljørisikovurdering av håndtering av produsert vann på Karakterisering av produsert vann og sjøvann Sammenstilling av økotoksikologisk informasjon om Karakterisering av vannløselig fraksjon av råolje Miljørisiko vurdering for ulike disponeringsløsninger av Kartlegging av petroleumsprodukter i fisk fra Draugen- Parallelle analyser av nonylfenol i norsk fisk Ormen Lange Landanlegg. Kjemisk og økotoksikologisk Oppdatering av miljørisikovurdering av utslipp til sjø fra Oppdragsgiver
Prosjekt
Ormen Lange – Miljøvurdering av brønnstrøm til land (Nyhamna) sammenlignet med brønnstrøm til rigg (dagens praksis) ved oppstart av nye brønner. - Skrivebordsstudie - Feltstudier under gjennomføring for dokumentasjon Karakterisering av bunnsedimenter i containerkai, Halden 1992 Undersøkelse av effekt av utslipp av injeksjonskjemikalier 1998 - 1999 på biota i Oslofjorden Måleprogram for deponiet i forbindelse med PCB jordvasking på Ulven innføringsstasjon Bestemmelse av tålegrenser i Leira- utslipp av brukt Bestemmelse av tålegrenser i elva Sogna ved utslipp av Utarbeidelse og gjennomføring av prøveprogram for Utslipp av avisingsmidler og utslipp av oljeforurenset Konsekvensvurdering for tilstanden i Sogna og Leira av utbygging av terminal 2 ved Oslo Lufthavn Håndtering av PFOS-forurensning ved uhell på Prosedyre for prøvetaking av PFOS i vann på 2011 Gardermoen Prosedyre for vask av ledningsnett som inneholder PFOS Vurdering av konsekvenser for vann og grunn ved utbygging av 3.rullebane ved Oslo Lufthavn Kjemisk og økotoksikologisk karakterisering av Karakterisering av BOD i vann i olje fra rørledninger ved Begroingspotensiale i drikkevann – Bestemmelse av biologisk tilgjengelig karbon (AOC/BDOC) Utarbeidelse av forenklet tiltaksanalyse – vannområdet Bunnefjorden med Årungen og Gjerstadvassdraget En miljømessig akseptabel håndtering av produsert vann i 1996 - 1998 Nordsjøen Karakterisering av vannkvaliteten på produsert vann på Overvåkning av vannkvaliteten i brønner på Nordre Konsekvenser av utslipp fra avløp fra membranfilter for Bistand ved etablerings av målestasjon for drensvann fra Oppdragsgiver
Prosjekt
Rotenon - Bistand vedr. validering av analytiske metoder 2011 Karakterisering av grunnforurensning i Brevik Undersøkelse av vann og slam fra kum i Romeriksporten Assistanse vedr. tunnelarbeider ved Vinterbro

Source: http://www.aquateam.no/attachments/article/294/Milj%C3%B8overv%C3%A5king%20og%20tilstandsvurdering.pdf

Microsoft word - amia2009.doc

Extraction of Conditional Probabilities of the Relationships Between Drugs, Diseases, and Genes from PubMed Guided by Relationships in PharmGKB Martin Theobald, Ph.D1, Nigam Shah, M.B.B.S., Ph.D2, and Jeff Shrager, Ph.D3 Departments of (1) Computer Science, (2) Biomedical Informatics, Stanford University, Stanford, CA 94305 USA Abstract Suppose, for example, a patient is given

afge.org

relate patient outcomes with any particular nurse(s) in this study. 1. Aiken LH, Clarke SP, Cheung RB, Sloane DM, Silber JH. Educational levels of hospital nurses and surgical patient mortality. JAMA . 2003;290:1617-1623. In a hospital categorized as having a high proportion of bacca-laureate-prepared nurses, it could well have been the RN with To the Editor: Dr Aiken and colleagues1 presen

Copyright ©2018 Drugstore Pdf Search