Evolved

Ba Zhen Tang - Acht Schätze Dekot* * * * *> Ren Shen Ginseng (chin) rx. 6g> Shu Di Huang Rehmannia Praeparata rx. 9g-12g> Bai Zhu Atractylodis Macroceph. rhi. 3g-6g> Fu Ling Poriae Cocos scl. 3g-6g> Bai Shao Paeoniae Albae rx. 3g-6g> Dang Gui Angelica Sinensis rx. 6g-9g> Chuan Xiong Ligustici rhi. 3g-6g> Gan Cao Glycyrrhiza rx. 3g-6g> Sheng Jiang Zingiberis Officinalis Recens 3 Sch.
> Da Zao Zizyphi Jujubae rx. 2 St.
> Zhi Gan Cao Glycyrrhizae rx. et rhi. 3g---------------------------------------- Ba Zheng San - Acht Arzneien Pulver zur Korrektur* * * * *> Mu Tong Clematidis Armandii Caulis 3g-6g> Hua Shi Talcum 12g-30g> Che Qian Zi Plantaginis sem. 9g-15g> Qu Mai Dianthi 6g-12g> Bian Xu Polygonis Avicularis hb. 6g-12g> Zhi Zi Gardenia Jasminoidis fr. 3g-9g> Deng Xin Cao Junci Medulla 3g-6g> Da Huang Rhei rx.+rhi. 6g-9g> Gan Cao Glycyrrhiza rx. 3g---------------------------------------- Bai Hu Tang - Weißer Tiger Dekokt* * * * *> Shi Gao Gypsum 30g> Zhi Mu Anemarrhenae rhi. 9g> Gan Cao Glycyrrhiza rx. 3g> Geng Mi Glutenfreier Reis 15g---------------------------------------- Ban Xia Hou Po Tang - Rhizoma Pinellia und Cortex Magnolia Dekokt* * * * *> Ban Xia (Fa) Pinelliae Ternatae rhi.+tb. 9g-12g> Hou Po Magnoliae Officinalis cx. 9g> Fu Ling Poriae Cocos scl. 12g> Sheng Jiang Zingiberis Officinalis Recens 15g> Zi Su Ye Perillae Folium frutescentis 6g---------------------------------------- Ban Xia Xie Xin Tang - Dekokt zu Entlasten des Herzareals mit Rhizoma Pinelliae* * * * *> Ban Xia (Fa) Pinelliae Ternatae rhi.+tb. 9g> Huang Qin Scutellariae rx. 9g> Sheng Jiang Zingiberis Officinalis Recens 6g> Ren Shen Ginseng (chin) rx. 9g> Gan Cao Glycyrrhiza rx. 6g> Huang Lian Coptidis rhi. 3g> Da Zao Zizyphi Jujubae rx. 4 Stück---------------------------------------- Bao He Wan - Pille, die die Harmonie erhält* * * * *> Shan Zha Crataegi Pinnatifidae fr. 12g> Shen Qu Massa Medicata Fermentata 9g> Ban Xia (Fa) Pinelliae Ternatae rhi.+tb. 9g> Fu Ling Poriae Cocos scl. 9g> Chen Pi Citri Reticulatae Pericarpium 6g> Lian Qiao Forsythiae fr. 9g> Lai Fu Zi Raphani sem. 12g---------------------------------------- Bei Mu Gua Lou San - Fritillaria und trichosantesfrucht Pulver* * * * *> Tian Hua Fen Trichosanthes rx. 2,4g> Fu Ling Poriae Cocos scl. 2,4g> Ju Hong Citri Rubrum Exocarpium 2,4g> Jie Geng Platycodi Grandiflori rx. 2,4g> Zhe Bei Mu Fritillariae Thunbergii Bulbus 4,5g> Gua Lou Trichosanthis fr.+sem. 3g---------------------------------------- Bei Xie Fen Qing Yin - Discorea Suppe, um das Reine zu filtern* * * * *> Fen Bi Xie Dioscorea Hypoglaucae rhi. 12g> Yi Zhi Ren Alpiniae fr. 9g> Wu Yao Linderia Strychnifoliae rx. 9g> Shi Chang Pu Acori Tatarinowii rhi. 9g> Gan Cao Glycyrrhiza rx. 6g---------------------------------------- Bu Fei Tang - Dekokt, das die Lunge tonisiert* * * * *> Ren Shen Ginseng (chin) rx. 9g> Huang Qi Atragalus rx. 24g> Wu Wei Zi Schisandrae fr. 6g> Zi Wan Asteris rx. 6g> Sang Bai Pi Mori Radicis cx. 12g> Shu Di Huang Rehmannia Praeparata rx. 12g Bu Zhong Yi Qi Tang - Dekokt, das die Mitte tonisiert und das Qi vermehrt* * * * *> Huang Qi Atragalus rx. 12g-24g> Ren Shen Ginseng (chin) rx. 9g-12g> Bai Zhu Atractylodis Macroceph. rhi. 9g-12g> Dang Gui Angelica Sinensis rx. 6g-12g> Chen Pi Citri Reticulatae Pericarpium 6g-9g> Sheng Ma Cimicifugae Foetidae rhi. 3g-6g> Chai Hu Bupleuri rx. 3g-9g> Zhi Gan Cao Glycyrrhizae Uralensis rx. et 3g-6g---------------------------------------- Cang Er Zi San - Frucuts Xanthii Pulver* * * * *> Cang Er Zi Xanthii Sibirici fr. 6g-9g> Xin Yi Hua Magnoliae fl. 3g-6g> Bai Zhi Angelicae Dahuricae rx. 6g-9g> Bo He Menthae hb. 3g-6g---------------------------------------- Chai Ge Jie Ji Tang - Radix bupleuri und Radix puerariae Dekokt zur Entlastung der Muskulatur* * * * *> Chai Hu Bupleuri rx. 3g-9g> Ge Gen Puerariae rx. 6g-12g> Bai Zhi Angelicae Dahuricae rx. 3g-6g> Huang Qin Scutellariae rx. 6g-9g> Shi Gao Gypsum 5g-15g> Jie Geng Platycodi Grandiflori rx. 3g-6g> Bai Shao Paeoniae Albae rx. 6g-9g> Gan Cao Glycyrrhiza rx. 3g-6g> Sheng Jiang Zingiberis Officinalis Recens 3g-6g> Da Zao Zizyphi Jujubae rx. 2g-3g> Qiang Huo Notopterygii rhi. 3g-6g---------------------------------------- Chai Hu Shu Gan San - Bupleurum Puder, das das Leber - Qi reguliert* * * * *> Chai Hu Bupleuri rx. 6g-9g> Bai Shao Paeoniae Albae rx. 3g-6g> Zhi Ke Auranti Citri fr. 3g-6g> Gan Cao Glycyrrhiza rx. 1g-3g> Chen Pi Citri Reticulatae Pericarpium 6g-9g> Chuan Xiong Ligustici rhi. 3g-6g> Xiang Fu Cyperi rhi. 3g-6g---------------------------------------- Chuan Lian Zi San - Fructus toosendan Pulver* * * * *> Chuan Lian Zi Meliae Toosendan fr. 4,5g-9g> Yan Hu Suo Corydalis rhi. 9g---------------------------------------- Chuan Xiong Cha Tiao San - Radix Ligustici Pulver* * * * *> Bo He Menthae hb. 24g> Chuan Xiong Ligustici rhi. 12g> Bai Zhi Angelicae Dahuricae rx. 6g> Qiang Huo Notopterygii rhi. 6g> Xi Xin Asari hb. 3g> Jing Jie Schizonepetae hb. 12g> Fang Feng Ledebouriella rx. 6g> Gan Cao Glycyrrhiza rx. 6g---------------------------------------- Da Bu Yin Wan - Pille, die das Yin groß tonisiert* * * * *> Gui Ban Testudinis Carapax 18g> Zhi Mu Anemarrhenae rhi. 12g> Huang Bai Phellodendri cx. 12g> Shu Di Huang Rehmannia Praeparata rx. 18g---------------------------------------- Da Bu Yuan Jian - Grosses Dekokt, um die Quelle zu tonisieren* * * * *> Shu Di Huang Rehmannia Praeparata rx. 9g-20g> Shan Yao Dioscorea rhi. 6g> Shan Zhu Yu Corni fr. 3g> Dang Gui Angelica Sinensis rx. 6g-9g> Gou Qi Zi Lycii fr. 6g-9g> Ren Shen Ginseng (chin) rx. 3g-9g> Du Zhong Eucommiae cx. 6g> Gan Cao Glycyrrhiza rx. 3g-6g---------------------------------------- Da Cheng Qi Tang - Großes Dekokt zum Leiten des Qi* * * * *> Da Huang Rhei rx.+rhi. 12g> Hou Po Magnoliae Officinalis cx. 15g> Mang Xiao Mirabilitum 9g> Zhi Zi Gardenia Jasminoidis fr. 12g---------------------------------------- Da Huang Fu Zi Tang - Dekokt mit Radix et Rhizoma Rhei und Radix lateralis Aconiti praeparata* * * * *> Da Huang Rhei rx.+rhi. 9g> Fu Zi Aconti Praeparatae rx. 9g> Xi Xin Asari hb. 3g---------------------------------------- Da Qing Long Tang - Grosses Blaugrüner Drachen Dekokt* * * * *> Ma Huang Ephedrae hb. 18g> Xing Ren Armeniacae Amarum sem. 6g-9g> Gui Zhi Cinnamomi Cassiae Ramulus 6g> Gan Cao Glycyrrhiza rx. 6g> Shi Gao Gypsum 12g-30g> Sheng Jiang Zingiberis Officinalis Recens 9g> Da Zao Zizyphi Jujubae rx. 12 Stück---------------------------------------- Dan Zhi Jie Yu Yang Tang - Moutan-Paeonia-Gardenia erleichtere Stagnation und ernähre Blut Dekokt* * * * *> Chai Hu Bupleuri rx. 6g> Dang Gui Angelica Sinensis rx. 9g> Bai Shao Paeoniae Albae rx. 9g> Fu Ling Poriae Cocos scl. 9g> Mu Dan Pi Moutan cx. 9g> Zhi Zi Gardenia Jasminoidis fr. 9g> Xiang Fu Cyperi rhi. 9g> Yi Mu Cao Leonuri hb. 12g> Long Dan Cao Gentianae Scabrae rx. 6g> Niu Xi (Hua) Achyranthes Bidentatae rx. 9g---------------------------------------- Dang Gui Bu Xue Tang - Radix angelica sinensis Dekokt zur Tonisierung des Blutes* * * * *> Huang Qi Radix atragalus 30g> Dang gui Radix angelica sinensis 6g---------------------------------------- Ding Chuan Tang - Dekokt, das das Asthma stoppt* * * * *> Wu Wei Zi Schisandrae fr. 12g> Ma Huang Ephedrae hb. 6g-9g> Su Zi Perillae fr. 6g> Xing Ren Armeniacae Amarum sem. 4,5g> Ban Xia (Fa) Pinelliae Ternatae rhi.+tb. 9g> Kuan Dong Hua Tussilaginis Farfarae fl. 9g> Sang Bai Pi Mori Radicis cx. 9g> Huang Qin Scutellariae rx. 6g> Gan Cao Glycyrrhiza rx. 3g---------------------------------------- Ding Zhi Wan - Pille, die die Emotionen festigt* * * * *> Ren Shen Ginseng (chin) rx. 9g> Fu Shen Poria Cum Pini rx. 9g> Yuan Zhi Polygalae Tenuifoliae rx. 6g> Shi Chang Pu Acori Tatarinowii rhi. 6g---------------------------------------- Er Chen Tang - Dekokt der 2 alten Männer* * * * *> Ban Xia (Fa) Pinelliae Ternatae rhi.+tb. 15g> Chen Pi Citri Reticulatae Pericarpium 15g> Fu Ling Poriae Cocos scl. 9g> Gan Cao Glycyrrhiza rx. 4g---------------------------------------- Er Miao San - Dekokt der beiden wunderbaren Mittel* * * * *> Huang Bai Phellodendri cx. 12g> Cang Zhu Atractolydis Lanceae rhi. 6g-9g---------------------------------------- Er xian Tang - Zwei Unsterbliche Dekokt* * * * *> Xian Mao Curculiginis rhi. 5g-15g> Yin Yang Huo Epimedii hb. 9g-15g> Bai Ji Tian Morindae rx. 9g> Huang Bai Phellodendri cx. 4,5g-9g> Dang Gui Angelica Sinensis rx. 9g> Zhi Mu Anemarrhenae rhi. 4,5g-9g---------------------------------------- Er Zhi Wan - Two ultimate Pill* * * * *> Nu Zhen Zi Ligustri Lucidi fr. 9g> Han Lian Cao Ecliptae hb. 9g---------------------------------------- Gan Mai Da Zao Tang - Dekokt mit Süßholz, Weizen und Datteln* * * * *> Gan Cao Glycyrrhiza rx. 3g> Fu Xiao Mai Tritici fr. 12g> Da Zao Zizyphi Jujubae rx. 10 Stück Ge Gen Tang - Radix Puerariae Dekokt* * * * *> Ge Gen Puerariae rx. 12g> Ma Huang Ephedrae hb. 9g> Gui Zhi Cinnamomi Cassiae Ramulus 6g> Bai Shao Paeoniae Albae rx. 6g> Sheng Jiang Zingiberis Officinalis Recens 9g> Da Zao Zizyphi Jujubae rx. 4 Stück> Gan Cao Glycyrrhiza rx. 6g---------------------------------------- Ge Xia Zhu Yu Tang - Dekokt, das Stasen unterhalb des Diaphragmas eliminiert* * * * *> Wu Ling Zhi Trogopterori Faeces Excrementu 9g> Tao Ren Persicae sem. 9g> Mu Dan Pi Moutan cx. 6g> Chi Shao Paeoniae Rubrae rx. 6g> Wu Yao Linderia Strychnifoliae rx. 6g-12g> Yan Hu Suo Corydalis rhi. 3g> Gan Cao Glycyrrhiza rx. 9g> Xiang Fu Cyperi rhi. 9g> Hong Hua Carthami fl. 9g> Zhi Ke Auranti Citri fr. 4,5g---------------------------------------- Gua Lou Xie Bai Bai Jiu Tang - ** * * * *> Gua Lou Trichosanthis fr.+sem. 12g> Xie Bai Allii Macrostemonis Bulbus 9g> Bai Jiu Weißwein 30-60ml---------------------------------------- Gui Pi Tang - Dekokt, das die Milz wiederherstellt* * * * *> Ren Shen Ginseng (chin) rx. 3g-6g> Fu Ling Poriae Cocos scl. 9g-12g> Suan Zao Ren Zizyphi Spinosae sem. 9g-12g> Long Yan Rou Longanae Arillus Euphoriae 6g-9g> Mu Xiang Aucklandia/Saussurae rx. 3g-6g> Gan Cao Glycyrrhiza rx. 3g-6g> Dang Gui Angelica Sinensis rx. 6g-9g> Sheng Jiang Zingiberis Officinalis Recens 1g-3g> Da Zao Zizyphi Jujubae rx. 3-5St.
> Huang Qi Atragalus rx. 9g-12g> Bai Zhu Atractylodis Macroceph. rhi. 9g-12g> Yuan Zhi Polygalae Tenuifoliae rx. 3g-9g---------------------------------------- Gui Zhi Tang - Dekokt mit Ramulus Cinnamomi* * * * *> Gui Zhi Cinnamomi Cassiae Ramulus 6g-9g> Bai Shao Paeoniae Albae rx. 6g-9g> Sheng Jiang Zingiberis Officinalis Recens 3g-6g> Da Zao Zizyphi Jujubae rx. 4 Stück> Gan Cao Glycyrrhiza rx. 3g-6g---------------------------------------- Hou Po Wen Zhong Tang - Cortex Magnolia Officinalis Dekokt zur Erwärmung der Mitte* * * * *> Hou Po Magnoliae Officinalis cx. 9g-15g> Cao Dou Kou Alpiniae Katsumadai sem. 6g-9g> Chen Pi Citri Reticulatae Pericarpium 9g-15g> Mu Xiang Aucklandia/Saussurae rx. 6g-9g> Sheng Jiang Zingiberis Officinalis Recens 3 Stück> Fu Ling Poriae Cocos scl. 9g-12g> Gan Cao Glycyrrhiza rx. 3g-9g---------------------------------------- Hou Po Wen Zhong Tang - Cortex Magnolia Officinalis Dekokt zur Erwärmung der Mitte* * * * *> Hou Po Magnoliae Officinalis cx. 9g-15g> Cao Dou Kou Alpiniae Katsumadai sem. 6g-9g> Chen Pi Citri Reticulatae Pericarpium 9g-15g> Mu Xiang Aucklandia/Saussurae rx. 6g-9g> Sheng Jiang Zingiberis Officinalis Recens 3 Stück> Fu Ling Poriae Cocos scl. 9g-12g> Gan Cao Glycyrrhiza rx. 3g-9g---------------------------------------- Huang Lian E Jiao Tang - Coptis und Gelantina Dekokt* * * * *> Huang Lian Coptidis rhi. 12g> Huang Qin Scutellariae rx. 6g> E Jiao Gelatinum Corii Asini 9g> Bai Shao Paeoniae Albae rx. 9g> Ji Zi Huang Eigelb 2 Stück---------------------------------------- Huo Xiang Zheng Qi San - Pulver mit dem Kraut Agastache, um das Qi aufzurichten* * * * *> Huo Xiang Agastaches Seu Pogostemi hb. 12g> Hou Po Magnoliae Officinalis cx. 9g > Chen Pi Citri Reticulatae Pericarpium 9g> Zi Su Ye Perillae Folium frutescentis 6g> Bai Zhi Angelicae Dahuricae rx. 6g> Ban Xia (Fa) Pinelliae Ternatae rhi.+tb. 9g> Da Fu Pi Arecae Pericarpium Catechu 9g> Bai Zhu Atractylodis Macroceph. rhi. 12g> Fu Ling Poriae Cocos scl. 9g> Jie Geng Platycodi Grandiflori rx. 9g> Gan Cao Glycyrrhiza rx. 3g---------------------------------------- Ji Sheng Shen Qi Wan - Pille für das Nieren - Qi aus dem Ji Sheng Fang (Rezepte die dem Lebendigen helfen)* * * * *> Shu Di Huang Rehmannia Praeparata rx. 24g> Shan Zhu Yu Corni fr. 12g> Shan Yao Dioscorea rhi. 12g> Fu Ling Poriae Cocos scl. 18g> Mu Dan Pi Moutan cx. 9g> Ze Xie Alismatis Orientalitis rhi. 9g> Rou Gui Cinnamomi Cassiae cx. 3g> Fu Zi Aconti Praeparatae rx. 3g> Chuan Niu Xi Cyahtulae rx. 6g> Che Qian Zi Plantaginis sem. 6g---------------------------------------- Jia Wei Wu Yao Tang - Erweitertes Radix Linderae Strychnifoliae Dekokt* * * * *> Wu Yao Linderia Strychnifoliae rx. 3g-9g> Sha Ren Amomi Xanthioides fr. 3g-6g> Mu Xiang Aucklandia/Saussurae rx. 1,5g-9g> Yan Hu Suo Corydalis rhi. 4,5g-12g> Xiang Fu Cyperi rhi. 4,5g-12g> Gan Cao Glycyrrhiza rx. 2g-100g> Bing Lang Arecae Catechu sem. 3g-9g---------------------------------------- Jia Wei Xiao Yao San - Vergößertes Pulvers des freien Wanderers* * * * *> Chai Hu Bupleuri rx. 3g> Bai Zhu Atractylodis Macroceph. rhi. 3g> Dang Gui Angelica Sinensis rx. 3g> Bai Shao Paeoniae Albae rx. 3g> Fu Ling Poriae Cocos scl. 3g> Gan Cao Glycyrrhiza rx. 3g> Mu Dan Pi Moutan cx. 2g> Zhi Zi Gardenia Jasminoidis fr. 2g---------------------------------------- Jin Gui Shen Qi Wan - Nieren-Qi Pille aus dem goldenen Kabinett* * * * *> Shu Di Huang Rehmannia Praeparata rx. 24g> Shan Zhu Yu Corni fr. 12g> Shan Yao Dioscorea rhi. 12g> Fu Ling Poriae Cocos scl. 9g> Mu Dan Pi Moutan cx. 9g> Ze Xie Alismatis Orientalitis rhi. 9g> Gui Zhi Cinnamomi Cassiae Ramulus 3g> Fu Zi Aconti Praeparatae rx. 3g---------------------------------------- Ju He Wan - Semen Citri Reticulatae Pille* * * * *> Ju He Citri Reticulatae sem. 30g> Chuan Lian Zi Meliae Toosendan fr. 30g> Mu Xiang Aucklandia/Saussurae rx. 15g> Tao Ren Persicae sem. 30g> Yan Hu Suo Corydalis rhi. 15g> Rou Gui Cinnamomi Cassiae cx. 15g> Mu Tong Clematidis Armandii Caulis 15g> Hou Po Magnoliae Officinalis cx. 15g> Zhi Shi Auranti Citri Immatarus fr. 15g> Hai Zao Sargassii hb. 30g> Kun Bu Thallus Algae 30g> Hai Dai Laminariae Japonicae hb. 30g---------------------------------------- Ju Pi Zhu Ru Tang assoz. - Pericarpium Citri Reticulatae und Caulis Bambusae in Taenis Dekokt* * * * *> Chen Pi Citri Reticulatae Pericarpium 30g> Zhu Ru Bambusae Caulis in Taeniam 30g> Ren Shen Ginseng (chin) rx. 15g> Gan Cao Glycyrrhiza rx. 15g> Ban Xia (Fa) Pinelliae Ternatae rhi.+tb. 30g> Mai Men Dong Ophiopogonis rx. 30g> Pi Pa Ye Eriobotryae Jap Folium 30g> Chi Fu Ling Poriae Cocos Rubrae scl. 30g---------------------------------------- Ju Pi Zhu Ru Tang - Pericarpium Citri Reticulatae und Caulis Bambusae in Taenis Dekokt* * * * *> Chen Pi Citri Reticulatae Pericarpium 9g-12g> Zhu Ru Bambusae Caulis in Taeniam 9g-12g> Ren Shen Ginseng (chin) rx. 3g> Sheng Jiang Zingiberis Officinalis Recens 6g-9g > Gan Cao Glycyrrhiza rx. 3g-6g> Da Zao Zizyphi Jujubae rx. 5 Stück---------------------------------------- Kraftsuppe - Kraftsuppe* * * * *> Shan Yao Dioscorea rhi. -> Dang Shen Codonopsidis rx. -> Huang Qi Atragalus rx. -> Da Zao Zizyphi Jujubae rx. -> Dang Gui Angelica Sinensis rx. -> Long Yan Rou Longanae Arillus Euphoriae -> Gou Qi Zi Lycii fr. -> Lian Zi Nelumbinis Nuciferae sem. -> Fu Ling Poriae Cocos scl. -> Yi Yi Ren Coicis Lachryma-Jobi sem. ----------------------------------------- Ling Gan Wu Wei Jiang Xin Tang - Poria, Süßholz, Schisandra, Ginger, Asarum Suppe* * * * *> Fu Ling Poriae Cocos scl. 12g> Gan Cao Glycyrrhiza rx. 9g> Gan Jiang Zingiberis rhi.officinalis exs 9g> Xi Xin Asari hb. 9g> Wu Wei Zi Schisandrae fr. 6g-12g---------------------------------------- Liu Jun Zi Tang - Sechs Gentlemen Dekokt* * * * *> Ren Shen Ginseng (chin) rx. 3g> Bai Zhu Atractylodis Macroceph. rhi. 4,5g> Fu Ling Poriae Cocos scl. 3g> Gan Cao Glycyrrhiza rx. 3g> Chen Pi Citri Reticulatae Pericarpium 3g> Ban Xia (Fa) Pinelliae Ternatae rhi.+tb. 4,5g---------------------------------------- Liu Wei Di Huang Tang - Sechs Bestandteile Pille mit rx. rhemannia* * * * *> Shu Di Huang Rehmannia Praeparata rx. 12g> Shan Zhu Yu Corni fr. 6g> Shan Yao Dioscorea rhi. 6g> Fu Ling Poriae Cocos scl. 6g> Mu Dan Pi Moutan cx. 6g> Ze Xie Alismatis Orientalitis rhi. 6g---------------------------------------- Ma Huang Tang - Dekokt mit Herba Ephedrae* * * * *> Ma Huang Ephedrae hb. 6g-8g> Gui Zhi Cinnamomi Cassiae Ramulus 4g> Xing Ren Armeniacae Amarum sem. 6g-9g> Zhi Gan Cao Glycyrrhizae Uralensis rx. et 1,5g-9g---------------------------------------- Ma Xing Yi Gan Tang - Ephedrae, Aprikosenkern, Coicis und Süßholz - Dekokt* * * * *> Ma Huang Ephedrae hb. 1,5g> Xing Ren Armeniacae Amarum sem. 3g> Yi Yi Ren Coicis Lachryma-Jobi sem. 1,5g> Gan Cao Glycyrrhiza Uralensis rx. 3g---------------------------------------- Ma Zi Ren Wan - Pille mit Semen Cannabis* * * * *> Huo Ma Ren Cannabis Fructus 9g-15g> Bai Shao Paeoniae Albae rx. 6g-15g> Zhi Shi Auranti Citri Immatarus fr. 3g-11g> Da Huang Rhei rx.+rhi. 3g-9g> Hou Po Magnoliae Officinalis cx. 3g-9g> Xing Ren Armeniacae Amarum sem. 3g-9g---------------------------------------- Mu Xiang Bing Lang Wan - Radix Aucklandiae und Semen Arecae Pille* * * * *> Mu Xiang Aucklandia/Saussurae rx. 30g> Bing Lang Arecae Catechu sem. 30g> Da Huang Rhei rx.+rhi. 90g> Qian Niu Zi Pharbitidis sem. 120g> Qing Pi Citri Reticul. Viride Pericarp 30g> Chen Pi Citri Reticulatae Pericarpium 30g> Xiang Fu Cyperi rhi. 120g> E Zhu Zedoariae Curcumae rhi. 30g> Huang Lian Coptidis rhi. 30g> Huang Bai Phellodendri cx. 90g---------------------------------------- Nuan Gan Jian - Wärme die Leber Dekokt* * * * *> Dang Gui Angelica Sinensis rx. 6g-9g> Gou Qi Zi Lycii fr. 9g> Xiao Hui Xiang Foeniculi Vulgaris fr. 6g> Rou Gui Cinnamomi Cassiae cx. 3g-6g> Wu Yao Linderia Strychnifoliae rx. 6g > Chen Xiang Aquilariae Lignum 3g> Fu Ling Poriae Cocos scl. 6g> Sheng Jiang Zingiberis Officinalis Recens 3-5 Sch.
---------------------------------------- Pai Qi Yin - Dekokt, das Gase ausleitet/Assoziiertes Rezept zu Yue ju wan* * * * *> Chen Pi Citri Reticulatae Pericarpium 4,5g> Xiang Fu Cyperi rhi. 6g> Wu Yao Linderia Strychnifoliae rx. 6g> Hou Po Magnoliae Officinalis cx. 3g> Mu Xiang Aucklandia/Saussurae rx. 3g> Zhi Ke Auranti Citri fr. 4,5g> Huo Xiang Agastaches Seu Pogostemi hb. 4,5g> Ze Xie Alismatis Orientalitis rhi. 3g---------------------------------------- Qi Ji Di Huang Wan - Fructus lycii, Flos chrysanthemii morifolii und Radix rehmannae glutinosae Conquitae Pille* * * * *> Shu Di Huang Rehmannia Praeparata rx. 9g-30g> Shan Zhu Yu Corni fr. 3g-9g> Shan Yao Dioscorea rhi. 9g-30g> Fu Ling Poriae Cocos scl. 6g-15g> Mu Dan Pi Moutan cx. 6g-12g> Ze Xie Alismatis Orientalitis rhi. 3g-9g> Gou Qi Zi Lycii fr. 9g> Ju Hua-Ye ju hua Chrysanthemi Morif. fl. 9g---------------------------------------- Qian Zheng San - Puder, das die Symmetrie wieder herstellt* * * * *> Bai Fu Zi Typhonii rhi. gig. 6g> Jiang Can Bombyx Batryticatus 6g> Quan Xie Buthus Martensii Scorpio 6g---------------------------------------- Qing Qi Hua Tan Wan - Reinige das Qi und transformiere zähen Schleim Pille* * * * *> Ban Xia Pinelliae Ternatae rhi.+tb. 4,5g> Gua Lou Trichosanthis fr.+sem. 4,5g> Huang Qin Scutellariae rx. 3g> Chen Pi Citri Reticulatae Pericarpium 3g> Xing Ren Armeniacae Amarum sem. 3g> Zhi Shi Auranti Citri Immatarus fr. 3g> Fu Ling Poriae Cocos scl. 3g> Zhe Bei Mu Fritillariae Thunbergii Bulbus 6g-12g---------------------------------------- Qing Ying Tang - Formel, die die Ying-Schicht klärt* * * * *> Shui Niu Jiao Bubali Cornu 30-120g> Xi Jiao Rhinozeri Cornu 9g> Xuan Shen Scrophulariae Ningpoensisrx. 9g> Sheng Di Huang Rehmanniae Viride rx. 15g> Mai Men Dong Ophiopogonis rx. 9g> Jin Yin Hua Lonicerae fl. 9g> Lian Qiao Forsythiae fr. 6g> Dan Zhu Ye Lophateri Gracilis hb. 3g> Dan Shen Salvia rx. 6g> Huang Lian Coptidis rhi. 4,5g---------------------------------------- Ren Shen Bai Du San - Rd. Ginseng Pulver zur Überwindung pathogener Einflüsse* * * * *> Qiang Huo Notopterygii rhi. 30g> Du Huo Angelicae Pubesantis rx. 30g> Chuan Xiong Ligustici rhi. 30g> Chai Hu Bupleuri rx. 30g> Jie Geng Platycodi Grandiflori rx. 30g> Zhi Ke Auranti Citri fr. 30g> Qian Hu Peucedani rx. 30g> Ren Shen Ginseng (chin) rx. 30g> Fu Ling Poriae Cocos scl. 30g> Gan Cao Glycyrrhiza Uralensis rx. 15g---------------------------------------- Sang Ju Yin - Dekokt mit Folium Mori und Flos Chrysanthemi* * * * *> Sang Ye Mori Albae Folium 15g> Ju Hua-Ye ju hua Chrysanthemi Morif. fl. 6g> Xing Ren Armeniacae Amarum sem. 12g> Lian Qiao Forsythiae fr. 9g> Bo He Menthae hb. 5g> Jie Geng Platycodi Grandiflori rx. 12g> Gan Cao Glycyrrhiza Uralensis rx. 5g> Lu Gen Phragmitis rhi. 5g---------------------------------------- Shao Fu Zhu Yu Tang - Dekokt, das Blutstasen aus dem unteren Abdomen vertreibt* * * * *> Xiao Hui Xiang Foeniculi Vulgaris fr. 1,5g> Gan Jiang Zingiberis rhi.officinalis exs 0,6g> Yan Hu Suo Corydalis rhi. 3g> Dang Gui Angelica Sinensis rx. 9g > Chuan Xiong Ligustici rhi. 3g> Mo Yao Myrrhae Gummi 3g> Rou Gui Cinnamomi Cassiae cx. 3g> Chi Shao Paeoniae Rubrae rx. 6g> Pu Huang Typhae Pollen 9g> Wu Ling Zhi Trogopterori Faeces Excrementu 6g---------------------------------------- Shao Yao Gan Cao Tang - Dekokt aus Pfingstrosenwurzeln und Süßholz* * * * *> Bai Shao Paeoniae Albae rx. 6g-15g> Gan Cao Glycyrrhiza Uralensis rx. 2g-100g---------------------------------------- Shen Ling Bai Zhu San - ** * * * *> Ren Shen Ginseng (chin) rx. 9g-12g> Bai Zhu Atractylodis Macroceph. rhi. 9g-12g> Fu Ling Poriae Cocos scl. 10g-15g> Gan Cao Glycyrrhiza Uralensis rx. 3g-6g> Shan Yao Dioscorea rhi. 10g-15g> Bai Bian Dou Lablab Album sem. 15g-20g> Lian Zi Nelumbinis Nuciferae sem. 15g-20g> Yi Yi Ren Coicis Lachryma-Jobi sem. 15g-20g> Sha Ren Amomi Xanthioides fr. 3g-6g> Jie Geng Platycodi Grandiflori rx. 3g-9g---------------------------------------- Shen Mi Tang - Mysteriöses Dekokt* * * * *> Ma Huang Ephedrae hb. 6g> Xing Ren Armeniacae Amarum sem. 6g> Hou Po Magnoliae Officinalis cx. 6g> Chen Pi Citri Reticulatae Pericarpium 3g> Gan Cao Glycyrrhiza Uralensis rx. 3g> Chai Hu Bupleuri rx. 3g> Zi Su Ye Perillae Folium frutescentis 3g---------------------------------------- Shen Tong Zhu Yu Tang - Dekokt, das Blutstasen aus einem schmerzhaften Körper vertreibt* * * * *> Qin Jiao Gentianae macrophyl. rx. 3g> Chuan Xiong Ligustici rhi. 6g> Tao Ren Persicae sem. 9g> Hong Hua Carthami fl. 9g> Gan Cao Glycyrrhiza Uralensis rx. 6g> Qiang Huo Notopterygii rhi. 3g> Mo Yao Myrrhae Gummi 6g> Dang Gui Angelica Sinensis rx. 9g> Wei Ling Xian Clematidis rx. 6g> Xiang Fu Cyperi rhi. 3g> Niu Xi Achyranthes Bidentatae rx. 9g> Di Long Lumbricus 6g---------------------------------------- Sheng Mai San - Pulver, das den Puls erzeugt* * * * *> Ren Shen Ginseng (chin) rx. 3g-9g> Mai Men Dong Ophiopogonis rx. 9g-12g> Wu Wei Zi Schisandrae fr. 3g-9g---------------------------------------- Shu Gan Li Pi Tang - Dekokt, um das Leber - Qi zum Fließen zu bringen und die Milz zu regulieren* * * * *> Chai Hu Bupleuri rx. 12g> Bai Zhu Atractylodis Macroceph. rhi. 12g> Xiang Fu Cyperi rhi. 9g> Dang Shen Codonopsidis rx. 15g> Ze Xie Alismatis Orientalitis rhi. 9g> He Shou Wu Polygoni Multiflori rx. 12g> Dan Shen Salvia rx. 12g> San Qi Notoginseng rx. 3g Pulver---------------------------------------- Si Jun Zi Tang - Vier Gentlemen Dekokt* * * * *> Ren Shen Ginseng (chin) rx. 5g-10g> Bai Zhu Atractylodis Macroceph. rhi. 4,5g-9g> Fu Ling Poriae Cocos scl. 6g-15g> Gan Cao Glycyrrhiza Uralensis rx. 2g-100g---------------------------------------- Si Ni San - Pulver für kalte Extremitäten* * * * *> Gan Cao Glycyrrhiza rx. 6g> Zhi Shi Auranti Citri Immatarus fr. 9g> Chai Hu Bupleuri rx. 9g> Bai Shao Paeoniae Albae rx. 12g---------------------------------------- Si Wu Tang - Vier Arzneien Dekokt* * * * *> Shu Di Huang Rehmannia Praeparata rx. 9g-12g> Bai Shao Paeoniae Albae rx. 3g-6g > Dang Gui Angelica Sinensis rx. 6g-9g> Chuan Xiong Ligustici rhi. 3g-6g---------------------------------------- Si Wu Xiao Feng Yin - Dekokt mit den 4 Zutaten, um Wind zu eliminieren* * * * *> Sheng Di Huang Rehmanniae Viride rx. 9g> Dang Gui Angelica Sinensis rx. 6g> Chi Shao Paeoniae Rubrae rx. 3g> Chuan Xiong Ligustici rhi. 3g> Jing Jie Schizonepetae hb. 4g> Fang Feng Ledebouriella rx. 4g> Bai Xian Pi Dictamni cx. 3g> Chan Tui Cicadae Periostracum 3g> Bo He Menthae hb. 3g> Du Huo Angelicae Pubesantis rx. 2g> Chai Hu Bupleuri rx. 2g> Da Zao Zizyphi Jujubae rx. 3g---------------------------------------- Su Zi Jiang Qi Tang - Fructus perillae Dekokt, das das Qi nach unten leitet* * * * *> Su Zi Perillae fr. 9g-12g> Ban Xia (Fa) Pinelliae Ternatae rhi.+tb. 6g-9g> Dang Gui Angelica Sinensis rx. 6g-9g> Gan Cao Glycyrrhiza Uralensis rx. 3g-4,5g> Hou Po Magnoliae Officinalis cx. 3g-6g> Qian Hu Peucedani rx. 6g-9g> Rou Gui Cinnamomi Cassiae cx. 1,3g-3g> Sheng Jiang Zingiberis Officinalis Recens 2 Scheiben> Da Zao Zizyphi Jujubae rx. 2 Stück> Zi Su Ye Perillae Folium frutescentis 5 Blätter---------------------------------------- Suan Zao Ren Tang - Zizyphus Dekokt* * * * *> Suan Zao Ren Zizyphi Spinosae sem. 15g> Fu Ling Poriae Cocos scl. 6g> Zhi Mu Anemarrhenae rhi. 6g> Chuan Xiong Ligustici rhi. 6g> Gan Cao Glycyrrhiza rx. 3g---------------------------------------- Tao He Cheng Qi Tang - Semen persicae Dekokt, das das Qi ordnet* * * * *> Tao Ren Persicae sem. 12g-15g> Da Huang Rhei rx.+rhi. 12g> Gui Zhi Cinnamomi Cassiae Ramulus 6g> Mang Xiao Mirabilitum 6g> Gan Cao Glycyrrhiza Uralensis rx. 6g---------------------------------------- Tao Hong Si Wu Tang - Vier-Materialien-Dekokt mit Pfirsichsamen und Färberdistel* * * * *> Chuan Xiong Ligustici rhi. 3g> Dang Gui Angelica Sinensis rx. 6g> Bai Shao Paeoniae Albae rx. 6g> Shu Di Huang Rehmannia Praeparata rx. 6g> Tao Ren Persicae sem. 6g> Hong Hua Carthami fl. 3g---------------------------------------- Tian Ma Gou Teng Yin - gastrodia und Uncaria Dekokt* * * * *> Tian Ma Gastrodiae rhi. 9g> Gou Teng Uncariae Ramulus 12g-15g> Shi Jue Ming Haliotidis Concha 18g-24g> Zhi Zi Gardenia Jasminoidis fr. 9g> Huang Qin Scutellariae rx. 9g> Yi Mu Cao Leonuri hb. 9g-12g> Chuan Niu Xi Cyahtulae rx. 9g> Du Zhong Eucommiae cx. 9g-12g> Sang Ji Sheng Loranthi Ramulus 9g-24g> Ye Jiao Teng Polygoni Multiflori cl. 9g-30g> Fu Shen Poria Cum Pini rx. 9g-15g---------------------------------------- Tian Tai Wu Yao San - Radix lindera strychnifoliae Pulver der besten Qualität* * * * *> Wu Yao Linderia Strychnifoliae rx. 5g> Mu Xiang Aucklandia/Saussurae rx. 5g> Xiao Hui xiang Foeniculi Vulgaris fr. 5g> Qing Pi Citri Reticul. Viride Pericarp 5g> Gao Liang Jiang Galangae Minoris rhi. 5g> Bing Lang Arecae Catechu sem. 1 St.
> Chuan Lian Zi Meliae Toosendan fr. 3 St.
---------------------------------------- Tian Wang Bu Xin - Himmlische Königspille, die das Herz ernährt* * * * *> Sheng Di Huang Rehmanniae Viride rx. 12g> Ren Shen Ginseng (chin) rx. 1,5g> Tian Yang Dong Asparagi Choch. Tuber 3g> Mai Men Dong Ophiopogonis rx. 3g > Xuan Shen Scrophulariae Ningpoensisrx. 2g> Dan Shen Salvia rx. 2g> Fu Shen Poria Cum Pini rx. 3g> Yuan Zhi Polygalae Tenuifoliae rx. 2g> Dang Gui Angelica Sinensis rx. 3g> Wu Wei Zi Schisandrae fr. 3g> Bai Zi Ren Biotae sem. 3g> Suan Zao Ren Zizyphi Spinosae sem. 3g> Jie Geng Platycodi Grandiflori rx. 3g> Zhu Sha Cinnabaris 2g---------------------------------------- Tong Xie Yao Fang - Wichtige Verschreibung gegen schmerzhaften Durchfall* * * * *> Bai Zhu Atractylodis Macroceph. rhi. 9g-12g> Bai Shao Paeoniae Albae rx. 9g-24g> Chen Pi Citri Reticulatae Pericarpium 4g-9g> Fang Feng Ledebouriella rx. 3g-6g---------------------------------------- Tu Si Zi Wan - Pille aus Semen Cuscutae* * * * *> Tu Si Zi Cuscutae sem. 60g> Lu Rong Cervi Cornu Parvum 30g> Rou Chong Rong Cistanches hb. 60g> Shan Yao Dioscorea rhi. 30g> Fu Zi Aconti Praeparatae rx. 30g> Wu Yao Linderia Strychnifoliae rx. 30g> Wu Wei Zi Schisandrae fr. 30g> Sang Piao Xiao Mantidis Ootheca 30g> Yi Zhi Ren Alpiniae fr. 30g> Mu Li Ostrae Concha 60g> Ji Nei Jin Gigeriae Galli Endothelium Cor 15g---------------------------------------- Wei Jing Tang - Rhizoma Phragmitis Dekokt* * * * *> Lu Gen Phragmitis rhi. 30g> Yi Yi Ren Coicis Lachryma-Jobi sem. 30g> Dong Gua Ren Benincasae sem. 24g> Tao Ren Persicae sem. 9g---------------------------------------- Wen Dan Tang - Dekokt, das die Gallenblase wärmt* * * * *> Zhu Ru Bambusae Caulis in Taeniam 6g> Zhi Shi Auranti Citri Immatarus fr. 6g> Ban Xia (Fa) Pinelliae Ternatae rhi.+tb. 6g> Chen Pi Citri Reticulatae Pericarpium 9g> Fu Ling Poriae Cocos scl. 4,5g> Gan Cao Glycyrrhiza Uralensis rx. 3g> Sheng Jiang Zingiberis Officinalis Recens 3g-6g---------------------------------------- Wu Ling San - 5 Ling Puder, von Shang han lu, han Dynastie* * * * *> Zhu Ling Polypori Umbellati scl. 9g-12g> Fu Ling Poriae Cocos scl. 9g-15g> Bai Zhu Atractylodis Macroceph. rhi. 6g-9g> Ze Xie Alismatis Orientalitis rhi. 9g-12g> Gui Zhi Cinnamomi Cassiae Ramulus 3g-9g---------------------------------------- Xi Jiao Di Huang Tang - Cornu Rhinozeri und Radix Rehmanniae Glutinosae Dekokt* * * * *> Shui Niu Jiao Bubali Cornu 30-120g> Xi Jiao Rhinozeri Cornu 3g> Sheng Di Huang Rehmanniae Viride rx. 24g> Chi Shao Paeoniae Rubrae rx. 9g> Mu Dan Pi Moutan cx. 6g---------------------------------------- Xia Qing Long Tang - Kleiner Blaugrüner Drachen Dekokt* * * * *> Ma Huang Ephedrae hb. 9g> Gui Zhi Cinnamomi Cassiae Ramulus 9g> Sheng Jiang Zingiberis Officinalis Recens 9g> Xi Xin Asari hb. 9g> Wu Wei Zi Schisandrae fr. 9g> Bai Shao Paeoniae Albae rx. 9g> Ban Xia (Fa) Pinelliae Ternatae rhi.+tb. 9g> Gan Cao Glycyrrhiza rx. 9g---------------------------------------- Xiao Chai Hu Tang - Kleineres Dekokt mit Radix Bupleuri* * * * *> Chai Hu Bupleuri rx. 12g> Huang Qin Scutellariae rx. 9g> Ren Shen Ginseng (chin) rx. 6g> Ban Xia (Fa) Pinelliae Ternatae rhi.+tb. 9g> Gan Cao Glycyrrhiza rx. 5g> Sheng Jiang Zingiberis Officinalis Recens 9g> Da Zao Zizyphi Jujubae rx. 4 St.
---------------------------------------- Xiao Feng San - Puder, das den Wind ausleitet* * * * *> Jing Jie Schizonepetae hb. 3g> Fang Feng Ledebouriella rx. 3g> Niu Bang Zi Arctii Fructus Bardanae fr. 3g> Chan Tui Cicadae Periostracum 3g> Cang Zhu Atractolydis Lanceae rhi. 3g> Ku Shen Sophorae Flavenscentis rx. 3g> Mu Tong Clematidis Armandii Caulis 1,5g> Shi Gao Gypsum 3g> Zhi Mu Anemarrhenae rhi. 3g> Sheng Di Huang Rehmanniae Viride rx. 3g> Dang Gui Angelica Sinensis rx. 3g> Hei Zhi Ma Sesami Indici sem. 3g> Gan Cao Glycyrrhiza rx. 1,5g---------------------------------------- Xiao Yao San - Pulver des freien und entspannten Wanderers* * * * *> Chai Hu Bupleuri rx. 6g> Dang Gui Angelica Sinensis rx. 9g> Bai Shao Paeoniae Albae rx. 9g> Bai Zhu Atractylodis Macroceph. rhi. 9g> Fu Ling Poriae Cocos scl. 7g> Bo He Menthae hb. 2g> Sheng Jiang Zingiberis Officinalis Recens 2g> Zhi Gan Cao Glycyrrhizae Uralensis rx. et 3g---------------------------------------- Xuan Fu Dai Zhe Tang - Dekokt mit roten Blüten und rotem Ocker* * * * *> Xuan Fu Hua Inulae fl. 9g> Dai Zhe Shi Hämatitum 3g> Ban Xia (Fa) Pinelliae Ternatae rhi.+tb. 9g> Sheng Jiang Zingiberis Officinalis Recens 6g> Ren Shen Ginseng (chin) rx. 6g> Gan Cao Glycyrrhiza rx. 3g> Da Zao Zizyphi Jujubae rx. 4 St.
---------------------------------------- Xue Fu Zhu Yu Tang - Dekokt, das Stasen aus dem Haus des Blutes treibt* * * * *> Tao Ren Persicae sem. 12g> Hong Hua Carthami fl. 9g> Dang Gui Angelica Sinensis rx. 9g> Chuan Xiong Ligustici rhi. 4,5g> Chi Shao Paeoniae Rubrae rx. 6g> Niu Xi Achyranthes Bidentatae rx. 6g> Chai Hu Bupleuri rx. 3g> Jie Geng Platycodi Grandiflori rx. 4,5g> Zhi Ke Auranti Citri fr. 6g> Sheng Di Huang Rehmanniae Viride rx. 9g> Gan Cao Glycyrrhiza rx. 3g---------------------------------------- Yao Tong Pian - Tabletten für Rückenschmerzen* * * * *> Dang Gui Angelica Sinensis rx. 12-18g> Bai Zhu Atractylodis Macroceph. rhi. 9g-12g> Du Zhong Eucommiae cx. 12g-18g> Xu Duan Dipsacus rx. 9g-12g> Bu Gu Zhi Psoralae fr. 9g-12g> Niu Xi (Hua) Achyranthes Bidentatae rx. 9g-12g> Gou Ji Cibotii rhi. 9g-12g---------------------------------------- Yi Guan Jian - Verbindungsdekokt* * * * *> Sheng Di Huang Rehmanniae Viride rx. 6g-9g> Gou Qi Zi Lycii fr. 6g-9g> Mai Men Dong Ophiopogonis rx. 6g-9g> Dang Gui Angelica Sinensis rx. 6g-9g> Chuan Lian Zi Meliae Toosendan fr. 6g-9g---------------------------------------- Yin Qiao Ma Bo San - Flos Lonivera, Fructus Forsythiae und Fructificatio Lasiosphaerae Pulver* * * * *> Jin Yin Hua Lonicerae fl. 15g> Lian Qiao Forsythiae fr. 30g> Niu Bang Zi Arctii Fructus Bardanae fr. 18g> She Gan Balamcandae rhi. 9g> Ma Bo Lasiospaerae seu Calvatio 9g> Lu Gen Phragmitis rhi. 18g---------------------------------------- Yin Qiao San - Pulver mit Flos Lonicerae und Fructus Forsythiae* * * * *> Jin Yin Hua Lonicerae fl. 9g-15g> Lian Qiao Forsythiae fr. 9g-15g> Jie Geng Platycodi Grandiflori rx. 3g-6g> Niu Bang Zi Arctii Fructus Bardanae fr. 9g-12g> Bo He Menthae hb. 3g-6g> Dan Dou Chi Sojae Praeperatum sem. 3g-6g > Jing Jie Schizonepetae hb. 6g-9g> Dan Zhu Ye Lophateri Gracilis hb. 4g> Gan Cao Glycyrrhiza rx. 5g> Lu Gen Phragmitis rhi. 15g-30g---------------------------------------- You Gui Wan - Pille, die die rechte wiederherstellt* * * * *> Fu Zi Aconti Praeparatae rx. 60-180g> Rou Gui Cinnamomi Cassiae cx. 60-120g> Lu Jiao Jiao Cervi Cornu Gelatinum 120g> Shu Di Huang Rehmannia Praeparata rx. 240g> Shan Yao Dioscorea rhi. 120g> Shan Zhu Yu Corni fr. 90g> Gou Qi Zi Lycii fr. 120g> Tu Si Zi Cuscutae sem. 120g> Du Zhong Eucommiae cx. 120g> Dang Gui Angelica Sinensis rx. 90g---------------------------------------- You Gui Yin - Pille, die die rechte wiederherstellt* * * * *> Fu Zi Aconti Praeparatae rx. 3g-9g> Rou Gui Cinnamomi Cassiae cx. 3g-6g> Shu Di Huang Rehmannia Praeparata rx. 6g-60g> Shan Zhu Yu Corni fr. 3g> Shan Yao Dioscorea rhi. 6g> Gou Qi Zi Lycii fr. 6g> Du Zhong Eucommiae cx. 6g> Gan Cao Glycyrrhiza rx. 3g-6g---------------------------------------- Yue Ju Wan - Pille zur Überwindung der Einschnürung* * * * *> Cang Zhu Atractolydis Lanceae rhi. 6g-9g> Chuan Xiong Ligustici rhi. 6g-9g> Xiang Fu Cyperi rhi. 6g-9g> Zhi Zi Gardenia Jasminoidis fr. 6g-9g> Shen Qu Massa Medicata Fermentata 6g-9g---------------------------------------- Zhi Bai Di Huang Wan - Anemarrhena, Phellodendron und Rehmannia Fomula* * * * *> Shu Di Huang Rehmannia Praeparata rx. 250g> Shan Zhu Yu Corni fr. 150g> Shan Yao Dioscorea rhi. 150g> Fu Ling Poriae Cocos scl. 90g> Mu Dan Pi Moutan cx. 90g> Ze Xie Alismatis Orientalitis rhi. 90g> Huang Bai Phellodendri cx. 120g> Zhi Mu Anemarrhenae rhi. 120g---------------------------------------- Zhi Gancao Tang - Dekokt aus in Honig gebackenem Süßholz* * * * *> Gan Cao Glycyrrhiza rx. 12g> Ren Shen Ginseng (chin) rx. 6g> Da Zao Zizyphi Jujubae rx. 30 St.
> Sheng Di Huang Rehmanniae Viride rx. 48g> E Jiao Gelatinum Corii Asini 6g> Mai Men Dong Ophiopogonis rx. 9g> Huo Ma Ren Cannabis Fructus 9g> Gui Zhi Cinnamomi Cassiae Ramulus 8g> Sheng Jiang Zingiberis Officinalis Recens 9g> Reiswein 10ml---------------------------------------- Zhi Zi Dou Chi Tang - Fructus Gardeniae sojae praeparata Dekokt* * * * *> Zhi Zi Gardenia Jasminoidis fr. 9g> Dan Dou Chi Sojae Praeperatum sem. 9g---------------------------------------- Zhu Ling Tang - Polyporus Suppe* * * * *> Zhu Ling Polypori Umbellati scl. 9g> Fu Ling Poriae Cocos scl. 9g> Ze Xie Alismatis Orientalitis rhi. 9g> Hua Shi Talcum 9g> E Jiao Gelatinum Corii Asini 9g---------------------------------------- Zuo Gui Yin - Das nach links gehende Getränk* * * * *> Shu Di Huang Rehmannia Praeparata rx. 6g-60g> Shan Yao Dioscorea rhi. 6g> Shan Zhu Yu Corni fr. 6g> Gou Qi Zi Lycii fr. 6g> Gan Cao Glycyrrhiza rx. 3g> Fu Ling Poriae Cocos scl. 6g----------------------------------------

Source: http://babl.info/ChinSoft/Rezepturenliste.pdf

Mycodr-r4mex

HIGHLIGHTS OF PRESCRIBING INFORMATION ter with caution to patients with active digestive system disease. (5.8) • Immunizations: Avoid live vaccines. (5.9) These highlights do not include all the information needed to use mycophenolic acid delayed-release tablets safely and effectively. See full prescribing information for • Patients with Hereditary Deficiency of Hypoxanthine-guanine P

healthedu.biz

Dementia & Delirium Objectives When you complete this module you will be able to:• Recognize cognitive changes that are not a normal part of aging. • Differentiate between dementia, depression, and delirium. • Describe how nurses assess cognitive function in older patients admitted totheir facilities. • Recognize standardized assessment tools and their use in measuring cognitiv

Copyright ©2018 Drugstore Pdf Search