Cursus-arvola.fi

Farmakologian tenttitärpit
Ensimmäinen välitentti
Lyhyet kysymykset
Sisällys
Sivu 5
Biologinen hyötyosuus
Sivu 6
Glukokortikoidit
C Vaattovaara & DC Halonen
1. Määrittele lyhyesti käsite desensiti- 3. Määrittele käsite lyhyesti fysiologinen
saatio ja sen taustalla olevat molekylaa- antagonismi ja sen taustalla olevat mole-
riset mekanismit. Anna esimerkki.

kylaariset mekanismit. Anna esimerkki.
Desensitisaatio tarkoittaa poisherkistämistä, Fysiologisesta antagonismista puhutaan kun reaktioherkkyyden vähentämistä. Tarkoitta- kaksi lääkeainetta vaikuttaa elimistössä vas-en sitä, että esim. kolinergiset reseptorit ei- takkaisesti mutta niiden vaikutuskohteena ei-vät pysty reakoimaan avaamalla ionikanavia, vät ole samat reseptorit. vaikka agonisti kiinnittyy normaalisti resepto- Esimerkinä: adrenaliini nostaa verenpainet- riin. Desensitisaation mekanismeja ei täysin ta verisuonten supistuessa beeta-adrenergis-
tunneta. Eräät lääkeaineet saattavat aiheut- ten reseptoreiden aktivaation kautta ja vas-
taa mm. asetyylikoliinireseptorien desensiti- taavasti histamiini alentaa verenpainetta H
saatiota. Näitä ovat inhalaatioanesteetit, tie- eli histamiinireseptorin kautta.
tyt antibiootit, kuten polymyksiini B, alkoholit,
barbituraatit, puudutteet ja antikoliiniesteraa- 4. Määrittele lyhyesti partiaalinen ago-
sit. Termiä käytetään myös käyttäymisterapi- nisti
assa, kun halutaan vähentää jonkin tekijän Partiaalinen agonisti: sitoutuu suhteessa
aiheuttamaa pelkoa ja ahdistusta altistamalla enemmän reseptorin inaktiiviseen muotoon,
henkilö tälle tekijälle.
jolloin vaste on pienempi kuin täydellisellä agonistilla.
2. Kerro lyhyesti tiotropiinin vaikutus-
mekanismi keuhkoahtaumataudin hoi- 5. Määrittele lyhyesti idiosynkrasia
dossa.

Potilas reagoi tavallista voimakkaammin te- Tiotropiini on pitkävaikutteinen hengitettävä rapeuttisen leveyden pienehköönkin lääkean-
antikolinerginen bronkodilataattori eli keuhko- nokseen ilman varsinaista yliherkkyyttä. Usein
putkia avaava lääke. Tiotropiini salpaa keuh- ylireagoinnin taustalla on jokin perinnöllinen
koputkien sileän lihaksen postsynaptiset M3 syy tai esim. viottunut maksa. Terveysportin
–alatyypin reseptorit. Tiotropiinin salpaava mukaan idiosynkrasia olisi luontainen yliherk-
vaikutus muihin muskariinireseptoreihin kes- kyys; allergiaa muistuttava mutta ilman edel-
tää lyhemmen aikaa, joten näiden resepto- tävää herkistymistä ja ilman antigeeni-vasta-
rien välittämät haittavaikutukset kuten suun ainereaktiota ilmenevä elimistön poikkeava
kuivuminen ja ummetus ovat vähäisiä. Jat- reaktiotapa erilaisia aineita kohtaan.
kuvassa käytössä tiotropiini on tehokkaampi
kuin β2 –sympatomimeetit. 3. Kerro lyhyesti 6. Määrittele lyhyesti takyfylaksia
klavulaanihapon vaikutusmekanismi ja millai- Akuutti toleranssi eli nopeasti kehittyvä lääke-
sissa tilanteissa sitä yleensä annetaan
aineen vaikutuksen heikkeneminen toistuvas- Klavulaanihapon vaikutusmekanismi: Inakt- sa käytössä. Esimerkki: Tyramiini syrjäyttää voi beetalaktamaasientsyymin sitoutumalla noradrenaliinin hermopäätteiden varastorak-sen aktiiviseen kohtaan. Inaktivoi erityises- kuloista ja jos tyramiinia annostellaan toistu-ti plasmidivälitteisiä penisillinaaseja. Suojaa vasti ja noradrenaliinia vapautuu tyramiinin myös samanaikasesti annettua toista yhdis- vaikutuksesta enemmän kuin sitä syntetisoi-tettä. tuu hermopäätteistä, vaimenee tyramiinin Klavulaanihapon käyttö: Klavulaanihapolla vaikutus astettain eli kehittyy tafylaksia.
itsellään kliinisesti riittämätön antimikrobinen
vaikutus. Käytössä amoksisilliinin ja klavulaa- 7. Määrittele lyhyesti kilpaileva antago-
nihapon yhdistelmä. Se tehoaa H. influenza- nismi
ehen, N. Gonorrheaan, Bacteroides fragilik- Jotkut lääkkeet voivat sitoutua reseptoriin tai
seen ja osaan ampisilliiniresistenttejä E.coli ja muihin efektorijärjestelmän osiin ja estävät
Klebsiella- kantoja.
agonistin vaikutusta. Jos antagonistin vaiku- tus voidaan kumota suurentamalla agonistin keuhkot, luu, nivelneste, poskiontelot). Tetra-pitoisuutta ja saavutetaan sama maksimaali- sykliinit erittyvät sekä virtsaan että sappeen, nen vaste kuin ilman antagonistia, puhutaan mutta eri johdokset erittyvät eri teitä. Tetra-kilpailevasta antagonismista.
sykliini erittyy suureksi osaksi sellaisenaan.
8. Määrittele lyhyesti näennäinen jakau- 10. Selitä asikloviirin vaikutusmekanismi
tumistilavuus

lyhyesti
Tilavuus, jossa lääkeaine olisi jakautuneena, Asikloviiri on synteettinen guaniinianalogi, jos sen pitoisuus vastaisi teoreettista plasma- joka tuli käyttöön viruslääkkeenä 970-luvul-pitoisuutta hetkellä 0.
la. Se estää DNA-virusten jakautumista py- Asiaan liittyvä yhtälö on V=Q/C, jossa Q on säyttämällä DNA-replikaation. Se on tehokas lääkeaineen määrä ja C lääkeaineen teoreet- ja turvallinen lääke herpes- (ja varicella zos-tinen plasmapitoisuus hetkellä 0.
ter-)infektioiden hoidossa. Infektoituneessa solussa viruksen tymidiinikinaasi fosforyloi 9. Selitä tetrasykliinin vaikutusmekanis- asikloviirin asyklo-guanosiini-5’-monofosfaa-
mi lyhyesti
tiksi. Tämän jälkeen isäntäsolun tymidiiniki- Tetrasykliinit ovat ryhmä lääkeaineita, jotka naasit muuttavat sen edelleen trifosfaatiksi. luokitellaan antibiooteiksi. Tetrasykliineihin Tämä asikloviiritrifosfaatti toimii hyvin selek-kuuluvat muun muassa seuraavat lääkeai- tiivisesti herpesviruksen DNA-polymeraasin neet: tetrasykliini, doksisykliini, lymesykliini estäjänä. Kun viraalinen DNA-polymeraasi ja oksitetrasykliini ( Suomessa käytössä ole- liittää asikloviiritrifosfaatin kopioitavaan vi-vat). ruksen DNA:han, pysähtyy ketjun rakentumi- Kaikkien tetrasykliinien vaikutusmekanismi nen. Asikloviiritrifosfaatista nimittäin puuttuu on sama. Ne estävät bakteerien valkuaisane- ketjun jatkumiselle välttämätön 3’-hydrok-tuotannon kiinnittymällä bakteerien ribosomin syyliryhmä, eivätkä viruksen entsyymit osaa 30S-yksikköön, jolloin tRNA:n ja siihen liitty- poistaa tätä viallista emästä ketjusta. neen aminohapon kiinnittyminen ribosomiin Koska asikloviiri vaatii toimiakseen fosfo- estyy. Vaikutus on bakteriostattinen eli bak- rylaation solussa, voidaan sitä pitää aihio-teerien kasvua estävä. Eri tetrasykliinijohdok- lääkkeenä. Se ei juurikaan aktivoidu infek-set tehoavat hieman eri tavoin eri bakteerei- toitumattomissa soluissa, joten sillä on hyvin hin, mikä johtunee niiden erilaisesta kyvystä vähän sivuvaikutuksia. Sillä on myös huomat-läpäistä bakteerin seinämä.
tavasti korkeampi affiniteetti viruksen DNA- Tetrasykliinien vaikutuskirjo on laajempi polymeraasiin kuin isäntäsolun vastaavaan kuin useimpien muiden käytössä olevien bak- entsyymiin. Isäntäsolun entsyymit kuitenkin
teerilääkkeiden. Grampositiivisten ja gramne- metaboloivat asikloviirin nopeasti, joten sen
gatiivisten bakteerien lisäksi ne vaikuttavat vaikutusaika on melko lyhyt ja annostelu täy-
spirokeettoihin, mykoplasmoihin, riketsioihin tyy suorittaa jopa 5 kertaa vuorokaudessa.
ja klamydioihin. Myös eräät alkueläimet ovat
herkkiä tetrasykliineille, mutta varsinaiset 11. Selitä atsoliantimykoottien vaikutus-
sienet ovat resistenttejä.
mekanismi lyhyesti
Tetrasykliinit imeytyvät suun kautta otet- Atsoliantimykootit ovat sieni-infektiolääkkei- tuina nopeasti mutta epätäydellisesti. Ne ovat tä. Ne vaikuttavat sienen soluseinämän ra-huonosti vesiliukoisia, ja ne saostuvat helpos- kennusaineeksi käytettävän ergosterolin syn-ti suolen pH:ssa. Lisäksi tetasykliinit muo- teesiin estäen lanosterolin muodostumista dostavat helposti kahden- ja kolmenarvoisten 4-demetyylilanosteroliksi estämällä reakti-metalli-ionien kanssa kelaatteja, jolloin nii- oon tarvittavaa entyymiä (lanosteroli 4-de-den imeytyminen vähenee huomattavasti. Ne mentylaasi).
kulkeutuvat hyvin kudoksiin (maksa, sappi, 12. Määrittele käsite lyhyesti käänteisa- fektiot, välikorvatulehdus, sinuiitti, akuutti ja
gonismi ja sen taustalla olevat moleky- krooninen bronkiitti, virtsatieinfektiot, akuutti
laariset mekanismit. Anna esimerkki.
ja krooninen munuaistulehdus, sukuelintuleh- Jos agonisti saa aikaan vastakkaisen vaiku- dus, akuutti ja krooninen sappiteiden infektio, tuksen kuin elimistön oma viestimolekyyli, ihon ja pehmytkudosten infektiot, borrelioosi, kyseessä on käänteisagonisti. Toisin sanoen endokardiittiprofylaksi ja mahdollisesti helico-käänteisagonisti saa antagonistista eroten bacter pylorin aiheuttamat infektiotaikaan vasteen, mutta vastakkaisen vasteen tarrhalis -kannoista yli 90 % on resistentte- Reseptorin konformaatio voi olla joko aktii- jä, n. kolmannes Shigella-kannoista, 0 % H. visessa tai inaktiivisessa muodossa. Kääntei- Influenzae -kannoista, 25 % virtsan E. coli -sagonisti suosii inaktiivisen muodon määrää, kannoista ja suuri osa ulkomaista alkuperää ja saa näin aikaan päinvastaisen vasteen ak- olevista salmonelloista.
tiiviseen muotoon verrattuna.
Edellisessä tehtävässä mainituissa GABAA - 15. Määrittele lyhyesti enterohepaatti-
reseptoikompleksien voidaan ajatella esiinty- nen kierto
vän kahtena eri konformaationa (aktiivisena Enterohepaattisella kierrolla tarkoitetaan suo-
ja inaktiivisena). Agonisti (esim bentsodiat- lesta vereen imeytyneiden aineiden erittymis-
sepiini) sitoutuu reseptoreihin lisäten aktii- tä maksasta sappinesteen mukana takaisin
vista konformaatiota, jolloin GABAn vaikutus suoleen. Lääkeaineet jotka osallistuvat ente-
tehostuu. Käänteisagonisti sitoutuu inaktiivi- rohepaattiseen kiertokulkuun konjugoidaan
seen muotoon siirtäen tasapainoa inaktiivi- ennen sappinesteeseen erittämistä yleensä
seen muotoon, jolloin saadaan aikaan päin- glukoronideihin. Suoleen päästyään gluko-
vastainen vaste.
ronidikonjugaatit hydrolysoituu bakteeritoi-minnan tuloksena ja lääkeaine tai hapettunut 13. Luettele lyhyesti raskauden aikana metaboliitti voi imeytyä takaisin elimistöön.
käytettäviksi sopivat antibiootit
Useimpien lääkeaineiden enterohepaattinen Kirjan mukaan turvallisia (=ei erityistä mainin- kiertokulku ei ole kliinisesti merkityksellinen,
taa, että aiheuttaisivat vaaraa) ovat: penisil- mutta morfiinin, kloramfenikolin ja stilbest-
liinit johdoksineen, kefalosporiinit, kefamysii- rolin viipymä elimistössä pitenee kiertokulun
nit, monobaktaamit, makrolidit, klindamysiini vuoksi. Digoksiini on esimerkki aineesta, joka
ja tuberkuloosilääkkeet (isoniatsidi, rifam- erittyy sellaisenaan sappeen ja imeytyy ohut-
pisiini jne.). Lisäksi muut bakteerilääkkeet suolesta merkittävissä määrin takaisin elimis-
(nitrofurantoiini, metenamiini, fosfomysiini, töön.
vankomysiini, teikoplaniini, fusidiinihappo,
kinupristiinin ja dalfopristiinin yhdistelmä ja 16. Määrittele lyhyesti nolla-asteen ki-
linetsolidi).
netiikka
Potentiaalisesti vahingollisia, mutta mah- Nolla-asteen kinetiikkaa kutsutaan myös dollisesti käytettävissä jos hyödyt ylittävät saturaatiokinetiikaksi ja Michaelis-Menten-haitat: Sulfoamidit (raskauden ensimmäisen kinetiikaksi. Tätä kinetiikkaa noudattavaa /3 aikana) ja karbapeneemit.
lääkeainetta eliminoituu aina sama pitoisuu-desta riippumaton määrä. Tämän perusta on 14. Kerro lyhyesti amoksisilliinin käyttö- useimmiten entsymaattinen: eliminaatiota
aiheet
nopeuttava entsyymi saturoituu saavutetulla Amoksisilliinille herkkien bakteerien (gram- pitoisuudella, jolloin entsyymi toimii maksi-positiiviset bakteerit, h.influenzae, e.coli, sal- minopeudella, eli aikayksikössä metaboloituu monellat ja shigellat) aiheuttamat infektiot. sama määrä ainetta. Tästä esimerkkinä on Näitä ovat mm. ylempien hengitysteiden in- etanoli ja alkoholidehydrogenaasi, joka satu- roituu varsin pienillä etanoli annoksilla, jolloin 20. Kerro lyhyesti fosfodiesteraasin väli-
etanolin eliminaationopeus on kuta kuinkin tyksellä vaikuttavista lääkeaineista
vakio. Ilmiön taustalla ei kuitenkaan aina ole cAMP->AMP:ksi (tai cGMP->GMP) fosfodies-
entsyymi vaan mikä tahansa saturoituva jär- teraasin katalysoimana, eli toisiolähetin pi-
jestelmä voi noudattaa nolla-asteen kinetiik- toisuus pienenee nopeasti tämän entsyymin
kaa. Nolla-asteen kinetiikkaa nooudattavan ollessa aktiivinen. Lääkkeillä estetään tätä
lääkkeen annostelu ja sen muuttaminen vaatii toimintaa, jolloin toisiolähetin hajoaminen hi-
erityistä tarkkailua.
dastuu ja vaste säilyy pitempään (esim. sy-dänlihaksen supisturvireys). Esim. sildenafiili 17. Määrittele lyhyesti biologinen hyöty- (=VIAGRA, erektiolääke), inamrinoni, milri-
osuus
noni, pimobendaani (ovat inotrooppisia lääk- Per os annetun lääkeaineen määrä, joka pää- keitä sydämen vajaatoimintaan).
see vaikuttamaan kohdesoluun imeytymisen
ja aineenvaihdunnan jälkeen suhteessa i.v. 21. Määrittele käsite lyhyesti agonismi ja
annettuun lääkemäärään
sen taustalla olevat molekylaariset me-
Biologinen hyötyosuus tarkoittaa lyhykäi- kanismit. Anna esimerkki.
syydessään suun kautta annostellun lääkkeen Lääkeaineiden vaikutuksen kohteena olevat suoneen imeytynyttä pitoisuutta verrattuna reseptorit ovat usein elimistön omien viesti-suoraan laskimoon annosteltuun pitoisuuteen. molekyylien reseptoreita. Agonistit ovat lääke-Se vaihtelee yksilön ja lääkeaineen mukaan 0- aineita, jotka matkivat elimistön omien ainei-00%. Vaikuttavia tekijöitä ovat lääkeaineen den vaikutuksia aktivoimalla elimistön omien osittainen imeytymättömyys ja meneminen viestimolekyylien (esim.hormonit, välittäjäai-ulosteisiin sekä lääkeaineen metaboloitumi- neet, kasvutekijät) tavoin kohdereseptoriaan nen ensikierrossa (suolen seinämässä ja/tai ja käynnistämällä näin solun sisäisen fysiolo-maksassa) ennen verenkiertoon pääsemistä.
Molekylaarisesti agonisti aiheuttaa resepto- 18. Kerro lyhyesti, mitä tarkoittaa puh- rissa muodon/koformaation muutoksia. Vaih-
distuma
toehtoisen nälemyksen mukaan reseptorit Puhdistuma on suure, joka kuvaa, kuinka no- voivat olla joko aktiivisessa tai inaktiivisessa peasti elimistö hankkiutuu eroon lääkeainees- muodossa. Aktiivinen ja inaktiivinen konfor-ta. Yleensä tällä tarkoitetaan munuaispuhdis- maatio vaihtelevat spontaanisti. Agonisti lu-tumaa, eli munuaisten erityksestä aiheutuvaa kitsee reseptorin aktiiviseen muotoon, jolloin lääkepitoisuuden laskua.
solun singnaalivälitysmekanismit ovat akti-voituneina. 19. Määrittele lyhyesti jakaantumistila-
Agonisti voi saada aikaan täydellisen vas- teen, joilloin kyseistä agonistia kutsutaan täy- Jakaantumistilavuus=tilavuus, johon lääke- delliseksi agonistiksi. Jos vaste ei ole täydelli-aine jakaantuu (olettaen jos sen pitoisuus nen vaan osittainen, kyseessä on partiaalinen vastaisi teoreettista plasmapitoisuutta heti agonisti. alussa). Kuvaa, mihin elimistön nestetiloihin lääkeaine hakeutuu ja millainen tämä tilavuus keskushermoston tärkeä inhibitorinen välittä-on. Esim, plasmatila (ei pääse verisuonistosta jäaine. GABA:lla on siis rauhoittava vaikutus, ja pois), solunulkoinen tila (ei pääse soluihin), sen puute voi aiheuttaa mm.ahdistuneisuutta koko nestetila (läp. solukalvot nopeasti, mut- ja masentuneisuutta. GABA:n reseptorit voi-ta ei spesifisesti sitoudu kudoksiin), kudosva- daan jakaa kahteen eri pääluokkaan GABAA rastot (sit. kudoksiin). => Vd=Q(lääkeainenn ja GABAB. Bentsodiatsepiini on lääkeainee-määrä)/C0 (plasmapitoisuus hetkellä 0).
na käytetty agonisti, joka muuttaa GABAA:n konformaatiota aktiiviseen muotoon siten, n tuotanto vähenee. Proteiinisynteesin kautta välittyvät vaikutukset ilmenevät muutamassa 22. Glukokortikoideja käytetään laajasti tunnissa. Glukokortikoidit aiheuttavat myös
esimerkiksi reuman, atooppisen ihottu- nopeita mutksia syklisten nukleotidien mää-
man, allergisen nuhan ja astman hoidos- rissä, membraanien fluiditeetissa ja ionikana-
sa. Kerro lyhyesti glukokortikoidien so- vien aktiivisuudessa.
lutason vaikutusmekanismit.
Glukokortikoidit sitoutuvat kohdesolussaan
sytoplasmiseen
Aktivoitunut glukokortikoidin ja glukokortikoi-direseptorin kompleksi säätelee useiden gee-nien toimintaa: glukokortikoidit vähentävät monien tulehdusvälittäjäaineiden synteesiä, jolloin tulehdusreaktiossa aktivoituneet hu-moraaliset ja soluvälitteiset vasteet hiljene-vät.
Glukokortikoidireseptoreita on lähes kaikis- sa solutyypeissä, ja määrä vaihtelee solusta ja solusyklin vaiheesta toiseen. Inaktiivinen glukokortikoidireseputori on solussa sitoutu-neena proteiinikompleksiin, jossa esim. läm-pösokkiproteiini (heat shock protein, Hsp90) sekä syklofiliini. Proteiiniosa estää glukokor-tikoidireseptorin sitoutumisen DNA:han, ja ir-toaa glukokortikoidin tarttuessa reseptoriinsa. Tumassa aktivoitunut kompleksi sitoutuu koh-degeenin säätelyalueella sijaitsevaan GRE:hen, muuttaen transkription säätelynopeutta (lisää/vähentää). Lisäksi glukokortikoidit sää-televät joidenkin transkriptiotekijoiden vaiku-tusta. Esim. AP-: aktivoitunut glukokortikoi-direseptori voi muodostaa kompleksin AP-:n kanssa, estäen AP-:n vaikutuksen.
Glukokortikoidireseptorikompleksi voi es- tää myös kohdegeeninsä säätelyalueelle jo kiinnittyneen AP-:n vaikutuksen geenin Onnea tenttiin!
transkriptioon. Glukokortikoidit estävät myös tulehduksessa tärkeän transkriptiotekijän NF-kB:n aktivoitumisen. Glukokortikoidiit sääte-levät joidenkin tulehduksessa tärkeiden pro-teiinien lähetti-RNA:n hajoamisnopeutta ja näin edelleen proteiinisynteesiä. Estävät siten monien sytokiinien muodostumista sekä tu-lehduksen välittäjäaineita syntetisoivien ent-syymien, esim. COX-:n ja typpioksidisyntaa-sin indusoituvan muodon synteesiä. Lisäävät fosfolipaasi A :ta estävän proteiinin, lipokor-tiinin synteesiä. Tällöin eikosanoidien ja PAF:

Source: http://www.cursus-arvola.fi/wp-content/uploads/2010/10/100328.lyhyet-farmis1.pdf

Microsoft word - drogas

Consultório do Dr. Valdir Ribeiro Campos. Psiquiatria/Dependência Química Informativo educativo do consultório do Dr. Valdir Ribeiro Campos. Av. do Contorno, 2646/1408. Santa Efigênia CEP.: 30110-080 Belo Horizonte - MG Telefone: 3214-0710 e 3241-1567 Por que as pessoas usam drogas? Para responder esta pergunta, torna-se necessário entender algumas questões rel

monte.k12.co.us

Depression in Older Adults and the Elderly: Recognize the Signs and Find Treatment that. Page 1 of 6Depression in Older Adults and the ElderlyRecognize the Signs and Find Treatment that Works IN THIS ARTICLE: problems—can lead todepression. Depressionprevents you fromenjoying life like you usedto. But its effects go far beyond mood. It also impacts yourenergy, sleep, appetite,

Copyright ©2018 Drugstore Pdf Search