Forum syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds definition av det civila samhället:

Grupper där människor samarbetar för ett icke-vinstdrivande mål vid
sidan av myndigheter, politiska partier, enskilda hushåll och näringsliv. Det civila

samhället är organiserat på lokal, regional och global nivå. Det civila samhället består av folkrörelser, nätverk, stiftelser, institut, löst organiserade grupper etc. Policyns tillämpning i Forum Syd

Forum Syds idéprogram för 2013-2022 beskriver Forum Syds vision som ”en rättvis och hållbar värld där alla människor har makt att förändra”. Det slår fast att det civila samhällets organisationer spelar en nyckelroll i det förändringsarbete som måste ske globalt för att vi ska nå vår vision, och identifierar det civila samhällets möjliga roller Denna policy är vägledande för Forum Syds val av partners och organisationer att samverka med och syftar till att förtydliga hur Forum Syd anser att det civila samhällets organisationer bör fungera och samverka för att bidra till en demokratisk Forum Syds ställningstaganden, riktlinjer och verksamhetsplaner ska vara förenliga med denna policy. Styrelsen ansvarar för efterlevnaden av policyn, Generalsekreteraren återrapporterar om uppföljningen till styrelsen. Detta görs i samband med uppföljning Det civila samhällets organisationer

För att det civila samhället ska främja demokrati och
utveckling, menar Forum Syd att organisationerna bör:

 Vara representativa och legitima.  Präglas av transparens, demokratiskt ledarskap och tolerans.  Bygga strukturer och kapacitet så att demokratiska värderingar omsätts i praktisk  Skapa möjligheter för människor som lever i fattigdom att påverka sin egen livssituation och samhällets utveckling.  Prioritera marginaliserade människors egen organisering för inflytande och  Utmana ojämlika maktstrukturer och bygga på principen om icke-diskriminering.  Samverka och nätverka med andra aktörer för att bli en starkare röst för demokrati och för att kunna påverka den politiska dagordningen. Partnerskap

För att det civila samhället ska främja demokrati och
utveckling, menar Forum Syd att samverkan mellan
organisationer bör:
 Bygga på ett jämlikt och ömsesidigt partner- och ägarskap.  Präglas av gemensamma, öppna och demokratiska beslutsfattande processer.  Synliggöra och diskutera eventuell maktobalans i relationen mellan parterna.  Förhålla sig till, och arbeta i enlighet med, Istanbulprinciperna1. Det civila samhället och staten
För ett fungerande demokratiskt, rättvist samhälle menar Forum Syd att staten bör vara
närvarande, aktiv och ansvarstagande med demokratiskt styrda institutioner och transparent myndighetsutövande. Den ska garantera organisationsfrihet, yttrandefrihet, utrymme för fria media samt utrymme för medborgarnas aktiva deltagande i 1De åtta Istanbulprinciperna som antogs i september 2010 är: 1. Respect and promote human rights and social justice 2. Embody gender equality and equity while promoting women and girl´s rights. 3. Focus on people´s empowerment, democratic ownership and participation. 4. Promote Environmental Sustainability 5. Practice transparency and accountability 6. Pursue equitable partnership and solidarity 7. Create and share knowledge and commit to mutual learning. 8 Commit to realizing positive sustainable change. I relation till staten menar Forum Syd att civila
samhällets organisationer bör:

 Påverka och bevaka politiken i relation till statens åtaganden på samtliga nivåer i samhället baserat på principen om icke diskriminering.  Aktivt fungera som aktör för påverkan och som kanal för folkligt deltagande i demokratiska processer även då organisationerna samtidigt tar på sig uppgiften att genomföra politiska beslut och tillgodose angelägna behov av  Samverka med staten i försvaret av demokrati och mänskliga rättigheter då så är Civila samhället och politiska partier

I relation till politiska partier menar Forum Syd att civila
samhällets organisationer bör:

 Förhålla sig självständiga gentemot de politiska partierna.  Uppmuntras att kontinuerligt föra dialog med partier – både de som sitter i regeringsställning och de som är i opposition - särskilt i frågor som relaterar till demokratisk utveckling, mänskliga rättigheter, global rättvisa och ekologiskt hållbar  Främja framväxten av ett demokratiskt partiväsende och en demokratisk kultur där
Det civila samhället och näringslivet
Forum Syd betraktar näringslivet som en aktör för en hållbar ekologisk, ekonomisk och social utveckling, när dess aktörer värnar och främjar respekten för de mänskliga
Forum Syd menar att det civila samhället har en
betydelsefull uppgift att verka för att näringslivets
aktörer genom sin verksamhet:

 Bidrar till fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling
 Främjar fackliga rättigheter
 Verkar för att främja jämställdhet mellan kvinnor och män.
 Bidrar till en omställning till förnybar energi och ekologisk hållbarhet
 Bidrar till en demokratisk samhällsutveckling
Det civila samhällets roll i väpnad konflikt
Forum Syd arbetar för rättvis fred - ett tillstånd som karaktäriseras av demokrati,
respekt för mänskliga rättigheter och frånvaro av våld. För organisationer som arbetar i konfliktområden och
ska främja freden bör dessa
:
 Öka sin kunskap och medvetenhet om konfliktens innebörd  Hävda grundläggande humana värden och rättsprinciper  Verka för att diskriminerade grupper garanteras deltagande i fredsprocesser  Verka för att kvinnor garanteras deltagande i fredsprocesser enligt FN:s resolution  Dokumentera brott mot mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt

Source: http://www.forumsyd.org/PageFiles/1232/Policy%20civilsamhallet%20130218.pdf?epslanguage=sv

Untitled

▲ EVIEW Abstract: Intradermotherapy is a medical procedure introduced by Pistor in 1958 that consists in the appli- cation of intradermal injections of diluted pharmacological substances that are given directly into the region to be treated. There are reports of the use of intradermotherapy to treat painful diseases, skin disea- ses and unaesthetic conditions. Medical clinics have been recen

cosedite.it

European Heart Journal Advance Access published January 9, 2007 Addition of milk prevents vascular protectiveeffects of tea´lie von Krosigk1, Peter Martus2, Gert Baumann1,1 Medizinische Klinik mit Schwerpunkt Kardiologie und Angiologie, Charite´—Universita¨tsmedizin Berlin, CCM, Charite´platz 1,D-10117 Berlin, Germany and 2 Institut fu¨r Biometrie und Klinische Epidemiologie, Charit

Copyright ©2018 Drugstore Pdf Search