Goodwilltriangel.org

Varje folks och varje nations öde bestäms av de värderingar som ligger bakom deras beslut. Alla som studerat den mänskliga naturen närmare, kommer nog att hålla med om att det mänskliga medvetandet nu expanderar. En inskränkt och fördomsfull mentalitet håller på att öppnas mot en mer omfattande och tolerant medvetenhet. Detta bredare tankemönster avslöjar nya och konstruktiva sätt att interagera med och relatera till livet: det andliga, mänskliga och konkret påtagliga. Själens finare värderingar, som är allmänna i sin maning och tillämpbarhet, börjar formge en progressiv världsordning, som går bortom religiösa, politiska och rasmässiga skrankor. Människor av god vilja över hela världen visar sådana värderingar när de tar med det andliga och visar intresse för allt livs välbefinnande på jorden. Deras aktiva goda vilja slår an en andlig ton i det dagliga livets svåra prövningar, och börjar avgöra världshändelsernas kurs.
Tidigare skrankor rivs ner och avslöjar att mänskligheten är en enhet, liksom att möjligheterna att resa och telekommunikationerna öppnar helt nya kommunikations- tillfällen. Den mänskliga utvecklingens våndor och extas blir gemensamma upplevelser, eftersom världshändelserna sänds ut i etern på olika sätt. Ur dessa kollektiva erfarenheter kommer en högre livssyn av andliga värden, som låter mänskligheten gå in i en period av konstruktiva åtaganden gentemot de högre och de lägre naturrikena. Under den långvariga evolutionen har värderingarnas kvalitet hela tiden förfinats, och återspeglar det gudomliga bättre och bättre. Det som förr i tiden var godtagbara normer, uppförandekoder och hjärtats-sinnets attityder är inte det tänkande som råder idag. Världen, med människor av god vilja i spetsen, kräver värderingar som inbegriper tanken att alla nationer förenas i en väldig gemenskap i en längtan efter allas bästa. Det är människosläktets vaknande enhetskänsla, som kommer att vara det påfallande kännemärket för den inkommande Vattumannens gudomliga ordning, en cykel som varar i 2500 år. Än så länge är denna kvalitet bara en frötanke, som oavbrutet tillväxer i de andliga tänkarna, och den uttrycks som riktiga relationer av människor av god vilja överallt. Men inom en mycket kortare tid än vi är på det klara med, kommer förmodligen själens allmänna värderingar att spela en allt viktigare roll för att forma den allmänna Triangelnätverkets andliga strålglans hjälper till att blottlägga och förankra en själens kultur, riktiga värderingar att leva efter i det civila samhället. Nätverket har en unik position som förbindelselänk mellan de subliminala, arketypiska nivåerna och den solida yttervärlden, och den präglar mänskliga sinnen med de högre realiteterna, så att alla folks och nationers öden till slut kommer att bestämmas av de värderingar som styr Bakom det yttre kaoset och förvirringen i värld- att bara någon av en världslärares andliga for- en är det mänskliga medvetandet på väg mot mat, någon som kan fungera som en gudomliga sin vändpunkt. Slitna, separerande tankar börjar mellanhand mellan Gud och mänskligheten, har ersättas av inbegripande, tolerans och förståelse. förmågan att förstå människorna och vägleda Men trots att det försiggår ett påfallande dem in i ett nytt skede av andlig livskraft, det konstruktivt arbete i världen menar många som kallas Vattumannens dispensation.
andliga tänkare att endast framträdandet av en Ett av de första tecken på att kristus världslärare verkligen kan ge mänskligheten en nalkas mänskligheten är frigörandet av en stark andlig vägledning och slå an en ny ton av sådan och oavbruten ström av god vilja. Alla som renhet och kraft att den mänskliga familjen är andligt mottagliga för denna tilltagande kommer att erkänna den praktiska enkelheten, men ändå djupa visdomen och skönheten i moraliska befallningen att utveckla riktiga de uttryckta sanningarna. De som är bekanta relationer i alla mänskliga angelägenheter. med Alice Baileys undervisning är förtrogna De visionära och de som arbetar andligt över med tanken på Kristus som världslärare. De hela världen kommer att i hög grad stimuleras, från andra andliga traditioner och religioner stärkas och inspireras av Kristi allt omslutande använder andra namn såsom Maitreya, imamen strålglans. Det är inte alltför långsökt att fundera Mahdi eller Messias för att tala om samma stora på om inte dessa processer redan har kommit gudomliga väsen, som inte gör åskillnader på igång. De senaste ca tjugo åren har enskilda grund av hudfärg, ras eller religion, och som och grupper, som ägnar sej åt världstjänande ser människosläktet som en enda familj – ett mångdubblats - en verklig indikator på att en vibrerande, kreativt center av energi i livet hos anda av god vilja håller på att genomsyra det Den i vilken vi lever, rör oss och har vår tillvaro. har Guds andliga ställföreträdare brutit upp behöver man nu mer än tidigare reflektera från världar bortom vår medvetenhet för att konstruktivt över en världslärares framträdande vägleda mänskligheten till mera ljus och för i global skala. Det är ett budskap som väcker att bibehålla den andliga uppenbarelsens gensvaret från Kristus i var och en av oss, dvs kontinuitet som alltid kommit från ”den
själen, för Kristus är en person, ett högre väsen Högstes hemliga boning” vid avgörande
och en princip; den gudomliga mellanhanden tidpunkter i jordens och människans utveckling. Stora förgrundsgestalter, såsom Hermes, medlande andliga principen i oss, som förbinder Buddha, Kristus, Moses, Muhammed och andra stora tjänare, har lyst upp vägen för otaliga miljoner genom tiderna. I ett avseende är inte meditationsgrupp, befinner oss i den unika människors behov av andlig vägledning och positionen att vi förbereder mänsklighetens näring idag annorlunda än deras förfäders. Som släkte har vi samlat på oss stor kunskap och världslärare. Varje dag när vi uttalar Den stora tekniska färdigheter, men har denna snabba invokationen, anropar vi Kristus, den som ska intellektuella utveckling matchat vår förmåga komma, och bygger en ljusets väg mellan Kristus till kärleksfull, klok handlingsförmåga? Har vår och mänskligheten. ”Herrens påbud har gått ut; överlägsna skicklighet i det yttre matchat vår Kristus är uppmärksam på mänsklighetens krav. inre andliga utveckling? Tråkigt nog, inte. Och Dessa krav växer och tilltar för varje dag och om vi ska klara oss själva kommer säkert denna ’vid en tidpunkt som ni inte hade tänkt er, så obalans i den mänskliga naturen att fortsätta.
Många andliga tänkande personer anser, Center för en global etik
Stiftelsen Weltethos
Center for Global Ethics (sv. Centret för en 1990 utkom Hans Küngs bok Projekt Weltehos. global etik) har bildats för att “definiera, Tysken K.K. von der Groeben blev så gripen av implementera och lansera ett ansvarsfullt globalt dess innehåll, att han skänkte de pengar som medborgarskap.” Avsikten är att samordna behövdes för att starta och finansiera Stiftung teoretiker och praktiker över hela världen. Man Weltethos (sv. Stiftelsen global etik).
säger: “Vi, som i grunden är sammanlänkade delar av en global gemenskap, vidgår behovet av att utveckla och föra fram en genomförbar och 1. Att uppmuntra till och verkställa kulturell
hållbar global etik, som kan vinna gillande.” och tvärvetenskaplig religionsforskning
genom ”teologisk och annan forskning om religionernas grundvalar, speciellt genom att skapa och puffa för akademiska publikationer 1. En allmän deklaration för en global etik:
(böcker och artiklar) för att skapa förståelse En sådan deklaration ska inrikta sej på ”de mellan kulturer, religioner och kyrkosamfund.” grundläggande etiska principer, som kan 2. Att stimulera till och genomföra
sägas vara gemensamma för alla större interkulturell och interreligiös utbildning
religiösa och etiska traditioner.” Man vill därmed arbeta med och förbättra två utkast - undervisning och föredrag, för att till en sådan deklaration. Professor Hans härigenom sprida resultaten från stiftelsens Küng har utarbetat det ena, som godkändes forskningsarbete, speciellt de tankar som rör av Världsreligionernas parlament i Chicago den grundläggande etik, som är gemensam 1993. Den andra deklarationen är ett verk för alla människor, d.v.s. en global etik; - fortbildning för intresserade, genom katolskt tänkande och interreligiös dialog vid konferenser, föreläsningar, seminarier eller workshops, som syftar till att fördjupa Centret anmärker: ”Vi välkomnar fler versioner av En allmän deklaration för en - ge offentlighet åt och verka för en global global etik, från alla delar av världen liksom från olika religiösa och etiska traditioner. När 3. Att möjliggöra och stödja sådana
de väl jämkats samman, kommer de att ge en tvärkulturella och interreligiösa möten
som behövs för forskning och utbildning
2. Etiska uttalanden om mänskliga
verksamheter och yrkesområden:
- att stimulera och uppmuntra olika initiativ Denna etapp koncentreras på etiska normer i samhället, politiken och kulturen för att på sådana områden som affärsverksamhet - främja möten mellan människor från olika 3. Ekologisk etik, speciellt så som den uttrycks
i nu aktuella Earth Charter (Folkens förbund - att ge tillgång till vägande dokument och litteratur med hjälp av den senaste Center for Global Ethics, c/o Journal of Ecumenical Studies, Temple University (022-38), 1114 West Stiftung Weltethos, Waldhäuserstraße 23, 72076 Berks Street, Philadelphia, PA 19122-6090, USA Tel: +1 215 477 1080; Fax: +1 215 204 4569 Tel: +49 7071 62646; Fax: +49 7071 610140; Hemsida: http://astro. temple.edu/~dialogue/ Skönheten väcker själen till handling Det verkar som om vi håller på att förändra uppfattaningen om vad skönhet egentligen är. Den tillskrivs inte längre bara de stora konstverken, världslitteraturen eller t.ex. trädgårdsanläggningar –objektiva mästerverk av talangfulla personer. Vi breddar begreppet till att omfatta också det som ovannämnda ting förbereder oss för – skönheten som en hållning till det heliga, lika mycket i vardagen som i det transcendenta. Denna känsla för det heliga betyder en allt större förmåga att se igenom alla tings föränderliga natur till själen inuti, den evigt stilla punkten mitt i alla former. Här vilar skönhetens arketyp i ljuskroppen, ”som inte är gjord av händer, evig i himlarna.” Es. Psyk. del II, p.213 Eftersom skönheten vilar i ljuset, kräver dess övergång till världen former som är felfria och i harmoni med deras andliga arketyp. Att diamanten förknippas med skönhet knyts till dess perfekta symmetri, som låter ljuset obehindrat flöda genom den och brytas i rena gnistrande färger. Och detta symboliserar den framtida fulländningen av alla ting; för genom utvecklingsprocessen strävar eterkroppen, den energistruktur som den fysiska formen är byggd på, oavbrutet i riktning mot ett geometriskt mönster – en symmetri som frigör själens utstrålning. Med ökande intensitet strålar världssjälens rena ljus in i världen och manifesterar oförtrutet ”en ny himmel och en ny jord.” De, som kan tränga bakom det fysiska framträdandet in i energiernas värld, kan uppfatta skönheten i dess latenta och emergenta tillstånd. Det är som om de ser planritningen, den gudomliga planen som naturrikena formar sej efter. Att förstå världens andliga utveckling, att se skönheten träda fram ur livets strider och konflikter i varje form, det är att förnimma det heliga, och som Dante säger, detta väcker själen till handling – att delta i helhetens oavbrutna heliggörande.
Kan detta vara inspirationen bakom vårt arbete i Trianglar? Varje dag strävar vi efter att förena oss med källan till alla ting. Därigenom fullgörs de stora löften som ligger bakom utvecklingsplanen; att gå in i ett tillstånd av förskönande, när var och en av oss görs hela eller heliga – den sanna betydelsen av termen ’att helga.’ Triangelbulletinen är till för människor av god vilja. Den finansieras enbart genom gåvor, och Bulletinen ges ut kommer ut fyra gånger om året på danska, engelska, kostnadsfritt. Därför är varje gåva – stor eller liten – mycket välkommen. Gåvor till Lucis Trust kan sättas in på postgiro portugisiska, ryska, spanska, svenska och tyska. Trianglar 74267-6, då stöder du den internationella verksamheten. är en verksamhetsgren inom Lucis Trust, en organisation Om du vill bidra till att materialet kan ges ut på svenska som verkar för riktiga mänskliga relationer. Triangelarbetet www.triangles.org
Översättning, layout och utskick: Svenskt Informationscenter för World Goodwill och Trianglar Granängsringen 16, 135 44 Tyresö. Hemsida: http://www.goodwilltriangel.org E-post: info@goodwilltriangel.org Tel: 018- 53 01 20 (dagtid) eller 08-798 28 78 (kvällstid) Svenskt Informations- centers arbete finansieras enbart genom gåvor. Varje gåva bidrar till att information kan spridas till så många som möjligt. Föreningssparbanken (clearingnr: 8327 nr: 9 994 819 589-7).

Source: http://www.goodwilltriangel.org/pdf/Bulletin/Bulletin140.pdf

Medications that may delay treatment (asa) -revised 10-2011 - paul

Stone Institute of the Carolinas, LLC Medications That May Delay Your Treatment – Aspirin Products Below is a list of some of the medications that may interfere with blood’s ability to clot because they contain aspirin or salicyclic acid derivatives. These medications must be stopped for at least 7 days prior to receiving lithotripsy therapy. Failure to stop these medications f

crookston.org

ACCOUNT CLAIM FORM SECTION A – Employee Information (PLEASE PRINT) SECTION B – Expense Information (PLEASE PRINT) SECTION C – Provider Information (for Dependent Care only) For expenses to be eligible this section must be completed andTotal expenses incurred for services rendered to thesigned by the Provider of dependent care services. individual(s) on the date(s) specif

Copyright ©2018 Drugstore Pdf Search