Ime 2007_2.qxd

KLINIKUM TERÁPIA
Inkretinhatáson alapuló
antidiabetikus terápia
A 2-es típusú diabéteszben szenvedô betegek száma
rôl a Dr. Winkler Gábor professzorral közösen írt „Inkretin- világszerte meredeken nô. A betegség súlyos szövôd-
hatáson alapuló antidiabetikus terápia cukorbetegségben” ményei jelentôsen befolyásolják az életminôséget, ke-
c. könyvünkben olvashatók további részletek. Röviden zelésük komoly terhet ró az egészségügyi ellátórend-
összefoglalva: miután bebizonyosodott, hogy szájon át tör- szerre. Nem véletlen tehát, hogy a cukorbaj terápiás le-
ténô glukózterhelést követôen nagyobb mennyiségû inzulin hetôségeinek bôvítése a tudományos érdeklôdés kö-
választódik el, mint parenterális bevitel esetén, a kutatók fi- zéppontjában áll. Az orális antidiabetikumok köre új ha-
gyelme az emésztô traktus speciális sejtjeiben termelôdô tástani csoporttal, az inkretintengely mentén ható ké-
hormontermészetû faktorok felé irányult. 1966-ban fedezték szítményekkel bôvült – tudtuk meg Dr. Jermendy
fel a DPP-4 enzimet, amelyrôl a 90-es években kiderült, György belgyógyász professzortól, akinek e témáról
hogy gyorsan bontja a GLP-1 (glukagonszerû-peptid-1) hor- társszerzôségben írt könyve a közelmúltban látott nap-
mont. E szerep felismerését követôen az 1990-es évek má- világot.
sodik felében indult meg a DPP-4 aktivitását gátló vegyüle- tek klinikai tanulmányozása. A gyógyszeripari kutatások – Köztudott, hogy a világ fejlett országaiban a diabé-
eredményeképpen külföldön és már Magyarországon is teszt ma már népbetegségként tartják számon. Milyen
megjelentek az elsô inkretintengelyen ható gyógyszerek, az növekedéssel számolhatunk?
ún. DPP-4 gátló készítmények. Ezek közös tulajdonsága, A cukorbetegség ijesztô méretekben terjed: míg az ez- hogy inaktívvá teszik a DPP-4 enzimet, és az enzimgátlás redfordulón 171 millió beteget tartottak számon, 2025-re e következtében tartósan az élettanihoz közeli inkretinszintet szám megduplázódását várják. Becslések szerint tehát kb.
biztosítanak 2-es típusú cukorbetegségben. A DPP-4 gátló 380 millió embert, a világ felnôtt népességének 7,3%-át fog- szerek egyike a sitagliptin, amely a DPP-4 enzim hatékony ja sújtani ez a kór. A fô problémát a diabétesz súlyos szív- és érrendszeri szövôdményei – a miokardiális infarktus, az angina, a stroke és a perifériás érbetegségek – okozzák, – Milyen esetekben írható fel cukorbetegek számára
amelyeknek ellátása komoly terhet ró a betegekre, a hozzá- a sitagliptin?
tartozókra, az egészségügyre és a társadalom egészére.
Az új készítményt a cukorbetegség kezelésére már Emellett a betegség elôrehaladtával egyéb szövôdmények – egyébként is szedett, vércukorszint-csökkentô gyógyszerrel diabéteszes retinopátia, nefropátia, neuropátia stb. – megje- (metforminnal) együtt, kombinációban kell alkalmazni, az elôírt diéta és fokozott fizikai aktivitás betartása mellett. Spe- ciális esetekben, amennyiben a beteg valamilyen okból (pél- – Milyen terápiás lehetôségek állnak ma rendelke-
dául hasmenés miatt) nem tudja szedni a metformint, szul- zésre a cukorbetegség kezelésében?
fonilurea mellé is adható. A sitagliptint naponta egyszer 100 A 2-es típusú diabétesz kezelése mindig több pilléren mg tabletta formájában veszi be a beteg, étellel vagy anél- nyugszik. Ha az életmódterápia – a fizikai aktivitás fokozása kül (igazolták ugyanis, hogy magas zsírtartalmú étel egyide- és a diéta – önmagában nem elegendô, orális antidiabetiku- jû fogyasztása nincs hatással a farmakokinetikára). Dózistit- mot alkalmazunk. A gyógyszeres kezelés elsô lépcsôfoka a rálásra nincs szükség, alkalmazását követôen a plazmában metformin-monoterápia. A betegek jelentôs részénél azon- tartós élettani inkretinszint biztosítható. Ez utóbbi révén nô ban a metformin adása önmagában nem elégséges, a meg- az étkezést követô inzulinelválasztás, csökken a glukagon- kívánt kezelési célértéket, azaz 7% alatti HbA1C értéket szekréció, csökken az étkezés utáni és az éhomi vércukor, nem tudjuk elérni monoterápiával. Ez esetben a metformint aminek következtében a HbA1C érték is. más hatástani csoporttal (szulfonilureával, tiazolindindion- A készítmény igazolt hatékonysága mellett elônyös tulaj- nal, akarbózzal, prandialis glukózregulátorral), vagy inzulin- donsága, hogy biztonságosan szedhetô, a betegek jól tole- nal kombináljuk. E lehetôségek köre a közelmúltban egy rálják. Alkalmazása során érdemi mellékhatás nem alakul ki, merôben új hatásmechanizmuson alapuló hatástani cso- az egyes antidiabetikumokra jellemzô gasztrointesztinális porttal, az ún. DPP-4 (dipeptil-peptidáz-4) inhibitor gyógy- mellékhatások (például hányinger, hasmenés) nem jelent- keznek. Fontos megjegyezni még, hogy a sitagliptin nem emeli meg a hypoglikaemia kockázatát, mivel hatásmecha- – Mi ennek az új hatásmechanizmusnak a lényege?
nizmusa révén akkor indítja be az inzulinelválasztást és Az orvostudomány közel fél évszázada ismeri az inkretin csökkenti a glukagonelválasztást, amikor a vércukorszint nevû hormonok imzulinelválasztást segítô szerepét. Minder- magas. Nem csökkenti tehát feleslegesen, nemkívánatos, IME VIII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JÚNIUS
KLINIKUM INTERJÚ
alsóbb tartományba a vércukorértéket, csak akkor hat, ami- primálja az alfasejt mûködését – így biztosítva a jó vércukor- kor szükséges. Jelentôs elônye továbbá, hogy testsúlysem- kontrollt a beteg szervezetében. Hangsúlyozni kell azonban, leges, azaz nem növeli a testsúlyt, ami az ab ovo túlsúlyos hogy a sitagliptin β-sejt megóvó hatását egyelôre csupán ál- cukorbetegek esetében fontos körülmény.
latkísérletekben igazolták. A humán megfigyelés terén a ta- pasztalatszerzés fázisában vagyunk, sokévi klinikai adat- – A diabetológia egyik legnagyobb kérdése a béta-
gyûjtés szükséges tehát annak bizonyításához, hogy ember- sejt pusztulásának megakadályozása. Képes-e megóvni
ben is mûködik a sitagliptin β-sejt megóvó hatása.
a β-sejteket a sitagliptin?
Valóban nagy probléma, hogy a tudomány mai állása – Innovatív készítményrôl lévén szó, felmerül a kér-
szerint, az eddigi terápiás lehetôségekkel nem sikerült meg- dés: milyen anyagi terhet ró a gyógyszer szedése a be-
állítanunk a bétasejtek pusztulását a cukorbetegekben. A β- tegekre?
sejt diszfunkció ugyanis már preklinikai állapotban is kimutat- A sitagliptint metforminnal, illetve a fent említett speciá- ható, ami a kórfolyamat elôrehaladásával mind kifejezetteb- lis esetekben szulfonilureával kombináltan 70%-os támoga- bé válik. Mire tehát a beteg orvoshoz kerül, olyan nagymér- tással írhatjuk fel. Örvendetes, hogy a gyártó (az EGIS tékû pusztulás következik be a β-sejtekben, amelyet már le- Gyógyszergyár Nyrt. és az MSD Kft.) forgalomba hozta a hetetlen feltartóztatni. Az inkretintengely mentén ható készít- sitagliptin és a metformin fix kombinációját is, ami lényege- mények körében – idetartozik a sitagliptin – állatkísérletek- sen megkönnyíti a gyógyszer szedését a betegek számára.
ben nagyon impozáns és biztató eredményeket figyeltek A készítményt 2008. augusztus 1-jén hirdették ki, ezért a meg ezzel kapcsolatosan. E vizsgálatok adatai szerint gyakorlati alkalmazás terén egyelôre kevés hazai tapaszta- sitagliptin mellett javultak a szénhidrát- és lipidanyagcsere lattal rendelkezünk. Bízunk abban, hogy a sitagliptin haté- paraméterei, valamint nôtt az inzulinpozitív bétasejtek szá- konyságával, biztonságosságával és jó tolerálhatóságával ma. Elônyösen változott a béta/alfa sejtek aránya is, ami az- kapcsolatos meggyôzô nemzetközi adatokat az itthoni klini- zal magyarázható, hogy a sitagliptin kettôs pankreatikus tá- kai megfigyelések is igazolni fogják.
madásponttal hat: egyidôben stimulálja a bétasejtet, és szup- Dr. Jermendy György a Fôvárosi Baj-
egyetemi tanára. A Magyar Belgyógyász Társaság és a Ma- csy-Zsilinszky Kórház III. Belgyógyá- gyar Hypertonia Társaság vezetôségének tagja, a Belgyó- szati Osztályának osztályvezetô fôor- gyász Szakmai Kollégium tagja, a Magyar Diabetes Társa- ság fôtitkára (1995-2004), elnöke (2004-2007), majd elnök- Gyermeknapi vigasság a Tûzoltó utcában
Vidám programsorozaton vehettek részt a gyermekklinika betegei A Tûzoltó utcai Gyermekklinika idén is megrendezte hagyományos gyermeknapi programját a kórházban
kezelt gyerekek számára. A családi mulatságon koncerttel, mesével, bábszínházzal ünnepeltek, emellett a kis
betegek és testvéreik kézmûves foglalkozásokon és arcfestésen is részt vehettek.
Garami Miklós, a klinika onkológiai osztályának vezetôje elmondta: „Betegeink sok megpróbáltatáson mennek ke- resztül a gyógyulásig, ezért is nagy öröm nekünk, ha mosolyt láthatunk az arcukon. A gyermeknapi programsorozat kiváló alkalom arra, hogy a gyerekek kiszakadhassanak a kórházban eltöltött idô és a kezelések által okozott fásult- ságból. Az ilyen élmények nagymértékben hozzájárulnak a gyógyuláshoz és a sikeres rehabilitációhoz. Ebben nyúj- tanak segítséget alapítványaink, a Játszóház Alapítvány és a Tumor Leukémiás Gyermekekért Alapítvány.” IME VIII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JÚNIUS

Source: http://www.imeonline.hu/article/948/31_32.pdf

Doi:10.1016/j.jpba.2005.07.04

Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 40 (2006) 981–986HPLC determination of lincomycin in premixes and feedstuffs withsolid-phase extraction on HLB OASIS and LC–MS/MS confirmationMichal Douˇsa , Zdenˇek Sikaˇc , Michal Halama , Karel Lemr a Ecochem, a.s. Praha, Dolejˇskova 3, 182 00 Praha, Czech Republic b Central Institute for Supervising and Testing in Agricultu

Dear charlotte

First published in the United Kingdom in 2011 byOriginally published in the French language as Lacrimosa Copyright © RégisJauffret and Les ÉditionsGallimard, 2008This English translation copyright © Vineet Lal, 2011The moral right of Régis Jauffret to be identified as the author of this work hasbeen asserted in accordance with the Copyright, Designs and Patents Act, 1988Vineet Lal ass

Copyright ©2018 Drugstore Pdf Search