Microsoft word - vitavax 2000 msds - lbk - hu.doc

BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP

VITAVAX® 2000

A Chemtura Corporation kéri a jelen Biztonságtechnikai adatlap átvevőjét, hogy gondosan tanulmányozza azt át, és ily
módon ismerkedjen meg a szóban forgó termék esetleges veszélyeivel. A biztonság érdekében Ön köteles (1) értesíteni
a saját alkalmazottait, ügynökeit és alvállalkozóit a jelen Adatlapban foglalt tudnivalókról, (2) minden egyes vevőjének
az Adatlap egy másolatát a termék mellé átadni, valamint (3) felkérni a vevőit arra, hogy maguk is tájékoztassák saját
alkalmazottaikat és ügyfeleiket.
1. A HATÓANYAG / KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA

A készítmény megnevezése:
A hatóanyag kémiai név:
A hatóanyag / készítmény rendeltetése: Gombaölő csővőzószer
A vállalat megnevezése:
Chemtura Europe Ltd. Magyarországi Fióktelepe 1033 Budapest Hévízi út 6/c Telefon: (06 – 1) 387 7630 Fax: (06 – 1) 387 7577 Sürgősségi hívószám:
Egészségügyi Toxikololgálatógiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSz): 06 80 201 199 - zöldszám (06 – 1) 476 1120 További sürgősségi hívószám: 00 44 208 762 8322
2 . Ö S S Z E T É T E L / T U D N I V A L Ó K A Z A L K O T Ó R É S Z E K R Ő L

Alkotórész
CAS-szám
EC-szám
Veszély Veszélyjelzés(ek)*
A pontosan nem azonosított alkotórészek nem tekinthetők a hatályos jogszabályok szerint veszélyes anyagnak/vagy nem védjegyezettek, illetve koncentrációjuk a készítményben nem éri el azt a mértéket, amely felett jelenlétüket a veszélyesség szerinti besorolásnál figyelembe kell venni. BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP

3. A VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA
EU veszélyjelek:

Egészségügyi veszélyek:
R 48/22 Szájon keresztül hosszabb időn át a szervezetbe jutva ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat Környezeti veszélyek:
R 50/53 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat Tűzveszélyesség:

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS - INTÉZKEDÉSEK

Általános tudnivalók:
A sérültet azonnal távolítsuk el a veszély forrásától. Az elszennyeződött ruházatot és lábbelit azonnal le kell venni és az újbóli használat előtt meg kell tisztítani. Öntudatlan, vagy görcsös állapotban lévő betegggel folyadékot itatni, vagy annál hányást kiváltani nem szabad! Amennyiben mérgezési tünetek jelentkeznek, vagy mérgezés gyanúja merül fel, azonnal hívjunk orvost és mutassuk meg a készítmény címkéjét, illetve biztonsági adatlapját. Célszerű felvenni a kapcsolatot Egészségügyi Toxikololgálatógiai Tájékoztató Szolgálattal (ETTSz) telefonon: A szer okozta tünetek:
A gőzök fejfájást, szédülést és hányinger okozhatnak. Lenyelve ártalmas. Szembe kerülve irritálhat, a bőrre jutva szenzibilizálhat. A szer belégzése esetén:
A sérültet a behatási környezetből friss levegőre kell vinni, és nyugalomban kell tartani. Légzési nehézség esetén mesterséges lélegeztetés szükséges. Azonnal orvost kell hívni! A szer szembe kerülése
Tiszta kézzel, a szemhéjakat széthúzva, szemöblítő oldattal vagy tiszta esetén:
vízzel legalább 15 percen keresztül öblögetni kell a szemet (ügyelve arra, hogy a lefolyó víz ne kerülhessen bele a másik érintetlen szembe) a szemgolyó állandó mozgatása közben. Azonnal orvost kell hívni! A szer bőrre kerülése
A szennyezett, átitatódott ruházatot azonnal le kell venni. esetén:
A bőrt azonnal folyóvízzel le kell öblíteni és szappanos vízzel alaposan meg kell mosni az érintett bőrfelületet. A bőr irritációja vagy allergiás reakciók esetén orvoshoz kell fordulni! Ismételt felhasználás előtt ki kell tisztítani a szennyezett ruházatot. A szer lenyelése esetén:
Hánytatni tilos! Ha a sérült tudatánál van, a szájüreget alaposan öblítsük ki vízzel és BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP
utánna sok vizet itassunk vele, továbbá tartsuk melegen és nyugalomban. Az eszméletlen/öntudatlan sérültnek szájon át ne adjunk semmit, csak helyezzük biztonságos, oldalsó fekvő helyzetbe. Azonnal orvost kell hívni! A thiram vegyileg a diszulfuramhoz (Antabuse) hasonló. Alkohollal egyidejű fogyasztása súlyos gyomor- és bélrendszeri rosszullétet, émelygést, hányást, valamint a központi idegrendszer zavarait eredményezheti. Miután a thiram lassan ürül ki a veséből, behatás előtt és után az alkoholfogyasztás kerülendő. Javaslat a kezelőorvosnak: Nincs speciális antidótuma.
A tünetek alapján (lásd: rézmérgezés) kezeljen és alkalmazzon támogató/kiegészítő kezelést. Teendők: gyomormosás, majd 2 evőkanál Pulv. Carbo medicinalist tartalmazó 300 ml 10 %-os magnézium-szulfátot töltünk szondán át a gyomorba egy hétig alkohol fogyasztási tilalom.
5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

Tűzveszélyesség:
Lobbanáspont:
Veszélyes égéstermékek:
Irritáló hatású füstgázok. Szén-dioxid (CO2) Behatás veszélye:
Tűzoltási eljárások:
Meg kell akadályozni, hogy a tűzoltásra használt elfolyó oltóvíz beszennyezhesse a forrásokat, folyókat, tavakat vagy egyéb vízfolyásokat (az elfolyó vizeket szükség esetén meg kell kötni); ha ez mégis bekövetkezik, haladéktalanul értesíteni kell az illetékes hatóságokat. Védőfelszerelések tűzoltók Egész testet befedő vegyszerálló védőruházat, teljes tűzoltó felszerelés.
részére:
Megfelelő oltóanyagok:
Nagy tűz esetén akoholos oltóhab vagy általános célú oltóhab. Kis tűz esetén vízköddel, száraz vegyi oltóanyaggal, vagy szén-dioxiddal (CO2) kell oltani. A szer tűz hatásának kitett, bontatlan és sértetlen tartályait vízköddel permetezve hűteni kell, ha ettől az emberek nem kerülnek a tűz vagy a szer hatása alá. Alkalmatlan oltóanyagok: Vízsugár

Megjegyzés:
Mindenféle gyújtószikrát el kell távolítani. A védőfelszereléssel nem rendelkező személyeket távolítsuk el a tűz helyszínéről!
6. ÓVINTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN

Személyi óvintézkedések:
A gyújtó anyagokat távol kell tartani. Megfelelő mértékű szellőzésről kell gondoskodni (ha ez nem lehetséges, BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP
lásd 8. pont). Kerülni kell a szerrel való szennyeződést, és személyi védőfelszereléseket kell viselni (lásd: 8. pont). Az embereket és állatokat távol kell tartani. Környezetvédelmi
Meg kell akadályozni, hogy a szer beszennyezhesse a csatornákat vagy óvintézkedések:
vízfolyásokat (a kiömlött szert szükség esetén meg kell kötni); ha ez mégis bekövetkezik, haladéktalanul értesíteni kell a vízügyi hatóságokat. Meg kell akadályozni a talajszennyeződést. Eltakarítási módszerek:
Ha ez az emberi expozíció veszélye nélkül megtehető, meg kell szüntetni a szivárgást. A nagyobb kiömléseket hordozható gátakkal, vagy más nem áteresztő anyagokkal körül kell zárni, és alkalmas tartályokba kell beleszivattyúzni. Egyéb esetekben, illetve kisebb kiömléskor a szert megfelelő elnyelőanyaggal például homokkal, tőzeggel, fűrészporral vagy földdel kell felitatni, befedni vagy feltartóztatni; az elnyelt anyagot a biztonságos ártalmatlanítás végett lapáttal alkalmas tartályokba kell helyezni (lásd: 13. pont) a környezet elszennyeződésének elkerülése céljából. Ezt követően az érintett felületet semleges tisztítószerrel és vízzel fel kell mosni. A szennyeződőtt anyagok szakszerű megsemmisítéséről, vagy a veszélyes anyagok gyűjtőhelyére történő szállításáról.
7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

Kezelés:
Gondoskodni kell arról, hogy az expozíció minimálisra csökkentése érdekében megfelelő óvintézkedések (pl. műszaki intézkedések és/-vagy személyi védőfelszerelések használata) legyenek érvényben; lásd: 8. pont. Megfelelő szellőztetés szükséges. Körültekintően végzett munkával kerüljük el a készítmény gőzeinek vagy permetének belélegzését, szembe jutását és bőrre kerülését. Ne dolgozzunk a szerrel szikra, gyújtó- és hőforrás közelében. A sztatikus feltöltődés megakadályozása végett a tartályokat földelni kell. A tároló edényeket óvatosan kell nyitni és kezelni. Gyermekek kezébe nem kerülhet! A szer használata közben enni, inni és dohányozni tilos. Tárolás:
A termék tárolása az érvényben lévő hatósági előírások szerint történik. A készítményt fagymentes, hűvös, száraz helyen, egy erre a célra kijelölt területen, eredeti, bontatlan csomagolásban vagy arra alkalmas alternatív tárolóedényekben, jól lezárva a címkén olvasható tárolási utasításoknak megfelelően kell tárolni. A készletet forgatni kell, és rendszeresen ellenőrizni kell, hogy nincs-e szivárgás. A szert gyújtó- és hőforrástól, élelmiszertől, italtól, takarmánytól elkülönítve kell tárólni. Napfénytől óvjuk! Nem kerülhet gyermekek kezébe. Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó. BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP

8. BEHATÁS ELLENI VÉDEKEZÉS / SZEMÉLYI VÉDELEM

Át kell tanulmányozni a munkahelyi kockázatelemzést és a behatás elleni óvintézkedéseket. Az
expozíció kockázatát megfelelő kármentő használatával, műszaki intézkedésekkel és szellőztetéssel
kell minimálisra csökkenteni. Ahol ezekre nincsen lehetőség, az alábbiakban felsorolt személyi
védőfelszereléseket kell viselni (olyan körülmények között, ahol az expozíció valószínűsége
minimális, például amikor egy jól szellőztetett helyen igen csekély kiömlés következik be, ott az
alábbiakban ismertetett személyi védőfelszerelés némelyike nem okvetlenül helyénvaló; de mielőtt
az előírásokat figyelmen kívül hagyná, kérje ki szakember tanácsát is).
A dolgozókkal meg kell ismertetni a készítmény felhasználás munkaegészségügyi előírásait, fel kell
hívni a figyelmüket az alkalmazási veszélyeire.
Foglalkozási behatási határértékek:

Alkotórész
Megjegyzés
Behatási határérték nincs meghatározva.
Műszaki intézkedések:
A vegyi anyagoknál szokásos védőintézkedéseket be kell tartani. A megfelelő szellőztetéstől gondoskodni kell. A permetlé előkészítésékez, kijuttatásához és permetezéséhez a megfelelő védőfelszereléseket biztosítani kell. Légzésvédelem:
A légutak irritációja esetén azonban kipróbált szűrőkészüléket használjunk. Zárt térben FFA1B1P2SL szelepes szűrő félálarc, vagy A1B1 szűrőosztályú légzésvédő félálarc. Szükséghelyzetekben vizsgabizonyítvánnyal ellátott és helyhez nem kötött túlnyomásos, sűrített levegős légzőkészüléket, illetve a környezeti levegőtől független légzőkészüléket használjunk. A szem védeleme:
védőszemüveget (EN 166), szemellenzőt vagy teljes arcmaszkot kell viselni (ha ez nem része a légzőkészüléknek). Kézvédelem / védőkesztyű: Anyaga nitril-kaucsuk, vastagsága 0,4-0,7 mm, elhasználódási ideje 480
perc. Kérjük, tartsa be a kesztyű gyártójának az áteresztőképességére és az áthatolási időre vonatkozó utasításait. Egy adott munkahely esetén a megfelelőséget meg kell beszélni a védőkesztyű gyártójával. A bőr védeleme:
Vegyszerálló (eldobható vagy tiszta, újrafelhasználható) kezeslábast, gumi- vagy PVC-csizmát és gumi- vagy PVC-kötényt kell viselni, értelemszerűen. Általános testápolás:
A szer kezelése után vagy a beszennyeződést követően azonnal meg kell mosakodni. Szemmel ne érintkezzen. Az anyag porát nem szabad belélegezni. A készítmény használata közben enni, inni vagy dohányozni tilos! A szennyezett személyi védőfelszereléseket eltávolításuk előtt ki kell tisztítani; ha ez nem lehetséges, akkor szennyezett hulladékként BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Halmazállapot:
Forráspont:
Olvadáspont:
pH-érték:
Sűrűség (20,0 oC)
Gőzsűrűség:
Lobbanáspont
Öngyull. hőmérséklet:
Gyúlékonyság levegőn:
Dinamikus viszkozitás:
Robbanékonyság:

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG

Stabilitás:
Normál tárolási és kezelési körülmények között a termék stabil. Veszélyes polimerizáció:
Kerülendő körülmények:
Összeférhetetlen anyagok: Oxidálószerek, erős savak, erős lúgok.

Veszélyes
Irritáló füstgázok és azok szén-dioxidjai (CO2). bomlástermékek:
A hőbomlási termékeket lásd az 5. pontban.
11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

Lenyelés:
Érintkezés szemmel:
Súlyos szemkárosodást okozhat (nyúl) Felszívódás bőrön át:
Dermális: LD50 (patkány): >4.000 mg/ttkg Bőrirritáció:
Szemirritáció:
Szenzibilizáció:
Túlérzékenységet nem okoz (tengeri malac) Krónikus toxicitás:
Mutagén hatás – negatív Rákkeltő hatás – negatív Toxikus hatás nemzőképességre/termékenységre – negatív * (használata esetén) Az EU hagyományos módszerében foglalt kritériumok alkalmazásával becsült adat. BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP

12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK
:
Toxikusság vízi

szervezetekre:
Szivárványos pisztráng: LC50 (96 óra): 2,30 mg/l Lepomis macrochirus: LC50 (96 óra): 3,60 mg/l Szivárványos pisztráng: LC50 (96 óra): 0,046 mg/l Toxikusság madarakra:
brómoxinil-oktanoát tartalmú takarmány etetése (5 nap) Toxikusság méhekre:
* (használata esetén) Az EU hagyományos módszerében foglalt kritériumok alkalmazásával becsült adat.
13. HULLADÉKKEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

Az anyagot engedéllyel rendelkező hulladékártalmatlanítási létesítményben, a helyi és nemzeti jog-
szabályokkal összhangban kell ártalmatlanítani. Mint ártalmatlanítási módszer, előnyben
részesítendő az égetés, a kilépő gázok gázmosásával, ahol ez engedélyezett (> 1.100°C-on,
minimum 3,0 mp tartózkodási idővel).
A csomagolóanyagokat tartalmuktól alaposan meg kell tisztítani, és értelemszerűen újrahasználni,
újrahasznosítani vagy hulladéklerakóban lerakni szükséges a helyi és nemzeti jogszabályoknak
megfelelően. A fémhordókat hordók regenerálására vagy fémkinyerésre szakosodott létesítménybe
lehet eljuttatni. A kiürült, tisztítatlan fémhordókat tilos kifúrni, feldarabolni vagy hegeszteni.
Vonatkozó jogszabályok az EU-ban:
Hulladékkezelési keretirányelv (75/442/EEC) Irányelv a veszélyes hulladékokról (91/689/EEC). A készítmény maradékainak kezelésére Magyarországon a 98/2001. (VI.15.) Kormány rendeletben foglaltak az irányadók. A szer hulladékának besorolása a 22/2004. (XII. 11.) KvVM rendelettel módosított a 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet alapján: 02 01 08 – veszélyes anyagokat tartalmazó mezőgazdasági vegyi hulladékok 20 01 19 – növényvédőszerek (veszélyes hulladékok) Tilos a szert, fel nem használt maradékát vagy csomagoló burkolatát állóvizekbe, vízfolyásokba, folyókba vagy tározókba juttatni! BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP

14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

Ahol az alábbi táblázatban más előírás nincs, ott az IMDG, IATA, ADR, RID és GB szállítási
szabályozás részletei megegyeznek az ENSZ (UN) szabályaival.
Az árú UN előírásos megnevezése:
A környezetre veszélyes anyag, folyékony, m.n.n. UN-szám/azonosítószám:
UN-kategória:
UN csomagolási kategória:
UN vszélyességi szám:
UN-címke:
ADR/RID szerinti közúti / vasúti szállítás: A környezetre veszélyes anyag, folyékony, m.n.n.
ADR szállítási kategória:
Technikai megnevezés:
IMDG tengeri szennyező-anyag besorolás: Tengerszennyező anyag
IMDG osztály:
Technikai megnevezés:
* N-ből extrapolációval kapott adat: R 51/53 (lásd: 15. pont)
15. HATÓSÁGI INFORMÁCIÓK

EU besorolási / címkézési adatok:

Kötelező megnevezés:
Veszélyességi minősítések: Ártalmas, Környezeti veszély
Veszélyjelzés(ek):
Veszélyre / kockázatra
R 48/22 Szájon át hosszabb időn át a szervezetbe jutva ártalmas: utaló mondat(ok)*:
R 50/53 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben Biztonságos használatra
Az anyagot és az edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell utaló mondat(ok)*:
S 36/37 Megfelelő védőruházatot és védőkesztyűt kell viselni S 57 A környezetszennyezés elkerülésére megfelelő edényzetet kell használni A fogyasztói csomagolóanyagon történő feltüntetését a szokványos EU előírás szerinti, biztonságos használatra utaló mondatok helyett a tagállam saját növényvédőszer-engedélyezési hatósága írja elő. BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP

16. EGYÉB INFORMÁCIÓK

Ez a Biztonságtechnikai adatlap az EU-ban érvényes, 91/155/EEC számú EK direktívának
megfelelően készült és az 1999/45 sz. EK direktívának megfelelően került módosításra, valamint
teljesíti a 2001/58. számú EK direktívának és módosításainak előírásait.
A jelen Biztonságtecnikai adatlapon (a 2., 3. és 15. szakaszban) használt, veszélyre / kockázatra
és biztonságos használatra utaló mondatok jegyzéke:

Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet) Szájon át hosszabb időn át a szervezetbe jutva ártalmas: Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat
A készítmény besorolását a 15. pont tartalmazza.

A Biztonságtechnikai adatlap a gyártó biztonsági adatlapja alapján készült.

Felhasznált információforrások: Saját adatok; alapanyagok beszállítóitól származó adatok;
szállítási szabályok.

Vonatkozó Magyar törvények és rendeletek:
Munkavédelem:
- 2004. évi XI. és az 1997. évi CII. Törvénnyel módosított 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről - a 2004.évi XXVI. törvénnyel módosított 2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról - a 33/2004. (IV.26.) ESzCsM rendelettel és a 30/2003. (V.21.) EüM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet - a 13/2002. (XI.28.) ESzCsM-FMM rendelettel módosított 25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM rendelet - a 29/2004. (IV.24.), a 12/2002. (XI.16.) és a 75/2003. (XII.23.) ESzCsM rendeletel módosított 26/2000. (IX.30.) EüM rendelet - a 43/2004. (IV.26.) ESzCsM-KvVM rendelettel és a 13/2001. (IV.20.) EüM-KöM rendelettel módosított 41/2000. (XII.20.) EüM-KöM rendelet - a 3/2006. (I.26) EüM rendelet - a 2004. évi XXIX. Törvénnyel módosított 2000. évi XLIII. Törvény a hulladékgazdálkodásról - a 192/2003. (XI.26.) Kormányrendelettel módosított 98/2001. (VI.15.) Kormányrendelet - a 195/2002. (IX.6.) Kormányrendelettel módosított 94/2002. (V.5.) Kormányrendelet - a 271/2003. (XII.24.) és a 2714/2002. (XII.21.) Kormányrendelettel módosított 203/2001. (X.26.) Kormányrendelet BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP
- a 269/2003. (XII.26.) Kormányrendelettel módosított 204/2001. (X.26.) Kormányrendelet - az 5/2004. (IV.23.) Kormányrendelettel módosított 2/2001. (II.28.) KöM rendelet - az 1/2004. (II.26.) KvVM rendelettel, a 37/1997. (XII.8.) KTM rendelettel és a 33/1993. (XII.23.) KTM rendelettel módosított 3/1984. (II.7.) OVH rendelet - az 1/2004. (II.26.) KvVM rendelettel módosított 7/2003. (III.1.) KöM rendelet - a 25/2003. (XII.30.) KvVM rendelettel módosított 9/2002. (III.22.) KöM-KöVM rendelet - az 1996. évi XXXI. Törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról - a 9/2000. (II.16.) BM rendelettel módosított 35/1996. (XII.29.) BM rendelet
Az itt hangoztatott vélemények a Chemtura saját szakértőitől származnak. Hitünk szerint az itt
közölt információk a jelen Biztonságtechnikai adatlap kiadása idején létező legfrissebb tudnivalók.
Mivel ezen információk és vélemények felhasználása, illetve a jelen termék felhasználásának
körülményei a Chemtura Corporation ellenőrzési hatáskörén kívül esnek, ezért a termék biztonságos
használati körülményeinek meghatározása a felhasználó kötelessége.Első kiadás kelte és hivatkozási száma:
Jelen kiadás kelte és hivatkozási száma: Módosítások jegyzéke az előző verzióhoz képest:

Source: http://www.novochem.eu/agro_bta/ABC%20sorrendben/Vitavax%202000.pdf

Boletim do convento e igreja de santo antonio

B OLETIM DO CONVENTO E DA IGREJA DE SANTO ANTÔNIO LARGO DA CARIOCA, S/N – CENTRO – RIO DE JANEIRO – BRASIL GUARDIÃO: FREI IVO THEISS - REITOR: FREI CLARÊNCIO NEOTTI REDATORES: FREI NEYLOR J. TONIN E FREI JAMES GIRARDI DIAGRAMAÇÃO E FORMATACÃO : GRAÇA OLIVEIRA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA – 5.000 EXEMPLARES Lema: O reino de Deus é a nossa missão. O bem do povo é o nosso

cutech.it

EX VIVO METHODOLOGY FOR THE EFFICACY TESTING OF ANTI-CELLULITE ACTIVES Meyer, Imkea, Marco Massironib, Gabriele Vielhaberc, Paolo Pertiled, Michele Massironid a Symrise GmbH & Co. KG, Mühlenfeldstraße 1, 37603 Holzminden, Germany b SCoutech/Cutech srl, via San Marco 9M, 35129 Padova, Italy c Symrise SA, rue Mozart 15, 92110 Clichy, France d Cutech srl, via San Marco

Copyright ©2018 Drugstore Pdf Search