Microsoft word - rtva def al·leg.doc

RTVA,S.A.
Liquidació pressupostària i comptes anuals

Informació objecte d’examen

La liquidació de comptes de RTVA, S.A., corresponent a l’exercici 2003 objecte d’aquesta
fiscalització va ser lliurada al Tribunal de Comptes en data 31 de març de 2004, i consta
entre altres de la documentació següent: liquidació del pressupost, balanç, compte del
resultat economicopatrimonial i memòria, que inclou el quadre de finançament i el
romanent de tresoreria.
A continuació es presenten la liquidació pressupostària i els comptes anuals de RTVA,
S.A., corresponents a l’exercici 2003.
Liquidació del pressupost. Exercici 2003.
LIQUIDACIÓ DE L'ESTAT DE DESPESES I INGRESSOS.
CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA (RESUM). EXERCICI 2003.
(Imports en euros)

Pressupost
Pressupost Liquidat
Diferència
Liquidat
Conceptes pressupostaris
Variació
consolidat 31/12/03 pressupost %
Total despeses
3.774.871,23
185.467,52
3.960.338,75
3.917.317,95
43.020,80
Total ingressos
3.774.871,23
3.774.871,23
3.924.662,76
(149.791,53) 103,97%
Resultat pressupostari al 31.12.03
7.344,81

Comptes Anuals. Exercici 2003.
BALANÇ. EXERCICI 2003.
(Imports en euros)

ACTIU 2003
A) IMMOBILITZAT
1.964.169,97
2.118.418,51
I. DESPESES DE CONSTITUCIÓ
3.096,36
4.695,31
II. IMMOBILITZACIONS IMMATERIALS
86.611,19
60.611,92
6. Amortització acumulada immobilitzat immaterial III. IMMOBILITZACIONS MATERIALS
1.874.462,42
2.053.111,28
2. Instal·lacions tècniques i maquinària 5. Amortització acumulada immobilitzat material C) ACTIU CIRCULANT
1.429.841,10
1.308.656,56
II. DEUTORS
1.143.385,06
1.124.279,25
b) Deutors per drets reconeguts pressup. ingr. tancats c) Deutors per operacions comercials press. tancats III. INVERSIONS FINANCERES TEMPORALS
11.289,92
1.729,19
3. Fiances constituïdes a curt termini IV. TRESORERIA
93.479,24
67.585,25
V. AJUSTAMENTS PER PERIODIFICACIÓ
181.686,88
115.062,87
TOTAL ACTIU (A+C)
3.394.011,07
3.427.075,07
PASSIU 2003
A) FONS PROPIS
251.084,33
309.990,74
I. PATRIMONI
601.012,10
601.012,10
III. RESULTATS D'EXERCICIS ANTERIORS
(291.021,36)
(223.799,23)
2. Resultats negatius d'exercicis anteriors IV. RESULTATS DE L'EXERCICI
(58.906,41)
(67.222,13)
B) INGRESSOS A DISTRIBUIR EN DIVERSOS EXERCICIS
1.958.646,93
2.114.297,28
E) CREDITORS A CURT TERMINI
1.184.279,81
1.002.787,05
II. DEUTES AMB ENTITATS DE CRÈDIT
558.138,25
383.246,36
III. CREDITORS
571.478,76
446.716,95
3. Hisenda pública acreedor per conceptes fiscals 4. Organismes de la seguretat social acreedors IV. AJUSTAMENTS PER PERIODIFICACIÓ
54.662,80
172.823,74
TOTAL PASSIU (A+B+E)
3.394.011,07
3.427.075,07
COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL. EXERCICI 2003.
(Imports en euros)

DEURE 2003
A) DESPESES
4.141.028,77
3.748.491,38
3. Despeses de gestió ordinària, de funcionament
4.135.290,64
3.744.617,63
dels serveis i de prestacions socials
a) Despeses de personal
2.327.959,80
2.098.330,74
a2) Seguretat social a càrrec de l'empresa b) Prestacions socials
33.876,52
31.558,97
c) Dotacions per amortitzacions d'immobilitzat
624.871,48
570.959,24
c1) Amortització de despeses d'establiment Amortització de l'immobilitzat immaterial Amortització de l'immobilitzat material d) Variació provisions de tràfic
60.101,21
6.234,27
d2) Variació de provisions i pèrdues de crèdits incobrables e) Altres despeses de gestió
1.081.390,63
1.033.568,36
Publicitat, propaganda i relacions públiques f) Despeses financeres i assimilables
7.087,76
3.963,97
f1) Interessos de deutes a curt termini h) Diferències negatives de canvi
5. Pèrdues i despeses extraordinàries
5.738,13
3.873,75
d) Despeses i pèrdues d'altres exercicis
5.738,13
3.873,75
HAVER 2003
B) INGRESSOS
4.082.122,36
3.681.269,25
1. Vendes i prestacions de serveis
1.030.814,42
863.131,97
4. Altres ingressos en gestió ordinària
1.193,90
f) Altres interessos i ingressos assimilats
g) Diferències positives de canvi
1.079,68
5. Transferències i subvencions
2.425.654,44
2.236.125,63
b) Subvencions corrents
6. Beneficis i ingressos extraordinaris
624.459,60
581.916,99
a) Beneficis procedents de l'immobilitzat b) Subvencions capital traspassades al resultat de l'exercici e) Ingressos i beneficis d'altres exercicis RESULTAT DE L'EXERCICI
(58.906,41)
(67.222,13)
QUADRE DE FINANÇAMENT. EXERCICI 2003.
(Imports en euros)

FONS APLICATS
1. Recursos aplicats en operacions de gestió i) Altres pèrdues de gestió corrent i despeses excepcionals j) Dotació per a les provisions d'actius circulants 60.101,21 4. Adquisicions i altres altes d'immobilitzat 6. Cancel·lació o traspàs a curt de deutes a llarg Excés d'orígens sobre aplicacions
FONS OBTINGUTS
1. Recursos procedents d'operacions de gestió b) Augment d'existències de productes acabats i en curs de fabricació c) Impostos directes i cotitzacions socials e) Taxes, preus públics i contribucions h) Altres ingressos de gestió corrent i ingressos excepcionals i) Provisions aplicades d'actius circulants 7. Alienacions i altres baixes d'immobilitzat 8. Cancel·lació anticipada o traspàs a curt termini d'immobilitzacions financeres Excés d'aplicacions sobre orígens
60.308,22
78.524,21
Exercici 2003
Exercici 2002
Variació del capital circulant
Augments Disminucions Augments Disminucions
c) Per administració de recursos altres ens c) Per administració de recursos altres ens 5. Emprèstits i altres deutes a curt termini Total 316.729,68
377.037,90
266.642,65
345.166,83
Variació del capital circulant
60.308,22
78.524,18
ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA. EXERCICI 2003.
(Imports en euros)

Conceptes 2003
1 (+) Drets pendents de cobrament
1.088.722,26
d'operacions no pressupostàries 348.194,96 drets cobrats pendents d'aplicació definitiva 2 (-) Obligacions pendents de pagament
936.640,21
obligacions pagades pendents d'aplicació definitiva 3 (+) Fons líquids
93.479,24
I. Romanent de tresoreria afectat
152.082,05
II. Romanent de tresoreria no afectat
93.479,24
III. Romanent de tresoreria total (1-2+3)=(I+II)
245.561,29
CONCILIACIÓ ENTRE ELS COMPTES FINANCERS I LA LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA. EXERCICI 2003.
(Imports en euros)
Resultat liquidació pressupostària
7.344,81
Despeses i pèrdues d'exercicis anteriors Beneficis d'immob. immaterial i material Ingressos i beneficis d'exercicis anteriors Part subvenció transferida a resultats exercici Resultat comptable negatiu
(58.906,41)
Observacions i recomanacions

Als comptes anuals

- En els fons obtinguts del quadre de finançament presentat per l’entitat s’inclou,
entre altres, en l’apartat h) “Altres ingressos de gestió corrent i ingressos
excepcionals”, el total d’ingressos per subvencions de capital traspassats a resultat
de l’exercici, que corresponen a l’amortització de l’immobilitzat finançat mitjançant
transferències de capital, per un import de 622.650 €, quan d’acord amb el PGCP no
hi haurien de figurar.
- Hauria de figurar a l’apartat 3, Subvencions de capital, del quadre de finançament,
com a fons obtinguts, la transferència de capital rebuda durant l’exercici 2003 per un
import de 467.000 €.
- En els fons aplicats del quadre de finançament apareix una disminució de patrimoni
per un import de 155.650 €, que correspon a la diferència entre els ingressos per
subvencions traspassats a resultat de l’exercici i la transferència de capital rebuda
durant l’exercici 2003, quan d’acord amb el PGCP no hi haurien de figurar.
- La societat presenta un saldo deutor amb Govern a final de l’exercici 2003 de
540.911 €; que el Govern no reconeix. Durant l’exercici 2003 la societat ha dotat
60.101 € com a variacions de provisions i crèdits comercials incobrables que
representa el 10% del saldo deutor amb el Govern a tancament de l’exercici 2002 i té
la intenció de liquidar la resta del saldo en un període de 9 anys a raó d’un 10%
anual de l’import inicial de 601.012 €. Es recomana que el saldo deutor amb el
Govern es comptabilitzi com a pèrdua, en tractar-se d’un saldo que el Govern no
reconeix.
- L’entitat ha activat dins de l’immobilitzat immaterial l’import de 33.836 €,
corresponents a l’obtenció de la certificació ISO 9001, quan per la seva naturalesa
no seria procedent, ja que no es tracta d’un actiu.
Observacions i recomanacions d’anys anteriors

Les observacions i recomanacions formulades en exercicis anteriors que segueixen
pendents, amb les corresponents matisacions o actualitzacions en el cas que n’hi
hagi, es recullen a continuació:
- RTVA, S.A. estableix contractes pels quals rebrà articles o serveis per utilitzar-los
com a premis en concursos o pel funcionament de l’entitat i com a contraprestació
cedirà falques publicitàries; en aquests contractes s’estima un preu tancat entre les
parts. Posteriorment realitza factures en concepte d’intercanvi i rep una factura del
proveïdor també en concepte d’intercanvi pel mateix valor, l’estipulat al contracte.
Atès que els preus pactats en aquests contractes no segueixen les tarifes generals
de la societat, es recomana que es deixi constància escrita del càlcul la valoració
efectuada a efectes de justificar la raonabilitat del preu estipulat.
- La societat disposa d’una relació dels actius d'immobilitzat, que recullen el saldo al
final de l’any de cada compte d’immobilitzat, amb la finalitat de calcular les
amortitzacions. Es recomana la creació d'un registre dels actius on hi figurin, element per element, entre d'altres, les següents informacions: data de compra, data d’alta, preu d'adquisició, situació del bé, ubicació física, dotació anual a l’amortització i amortització acumulada, contrastant físicament aquest registre-inventari per tal de determinar l’existència de possibles baixes no detectades. Al mateix temps, es recomana reflectir en un manual de procediments el criteri d’activació de l’immobilitzat. - Durant l'exercici 2002 la societat ha fet efectives directament a la propietat de l’immoble una part de les despeses de lloguer de l'edifici que ocupa, amb l’únic suport documental d’un contracte signat entre el Govern i els propietaris de l'edifici, en el qual, si bé es preveu que en poden fer ús del mateix les entitats parapúbliques, es fixa únicament un preu global per l’arrendament de l’edifici i no queda determinada quina part del lloguer correspondria fer efectiva a cada entitat, en cas que fos ocupat per més d’una i que el Govern els repercutís el lloguer. Es recomana suportar adequadament la part del lloguer de l’edifici assumida per RTVA, S.A., deixant constància de la quota que li correspon assumir i establint eventualment un sistema de facturació amb el Govern titular del contracte, o bé documentant la subrogació de la societat per la part de contracte del qual es fa càrrec. - Per operar en els comptes bancaris, les firmes autoritzades no són mancomunades. Amb l'objectiu d’obtenir un millor control de la tresoreria, es recomana que s’utilitzi, en tots els casos, la mancomunació de signatures. - A 31 de desembre de 2003 en els registres comptables de RTVA, S.A. figura l’STA com creditora per un import de 61.208 €, no havent-se comptabilitzat factures corresponents als exercicis 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 i 2003 per un import de 120.502 €. Aquests imports corresponen a facturació en concepte d’enllaços mòbils i serveis especials. Així mateix, RTVA, S.A. no ha reflexat cap passiu durant l’exercici auditat ni en els exercicis anteriors en concepte d’utilització d’infrastructures de l’STA. L’entitat no atén els pagaments recolzant-se en un comunicat del Govern a l’STA, de data 22 de novembre de 1996, que indicava que, segons s’havia establert en una reunió tinguda “amb motiu de les diferències de criteris sobre la propietat i la transferència dels béns i equipaments entre l’STA i l’ORTA” i “mentre no s’hagi resolt el tema” s’aturava la facturació corresponent a “enllaços mòbils i altres serveis especials” proporcionats per l’STA a l’ORTA. La Llei de la radiodifusió pública i de creació de la societat pública RTVA, S.A., de 13-04-2000, atribueix al Govern “la gestió de les xarxes de radiocomunicació i telecomunicacions”, gestió que de fet segueix efectuant l’STA, i a la societat pública RTVA, S.A., “la gestió dels serveis de radiodifusió i televisió”, facultant al Govern perquè, per decret, adscrigui a RTVA, S.A. els béns que estan en possessió o són de titularitat de l’ORTA que siguin necessaris perquè pugui funcionar (disposició transitòria segona), adscripció que ha estat feta sense fer cap menció als béns que estan en possessió o formen part dels actius de l’STA, i eren utilitzats per l’ORTA, ara RTVA, S.A., que havien motivat la discrepància citada en l’apartat anterior. Tenint en compte que el no pagament de la utilització d’aquests actius per part de RTVA, S.A. segueix emparant-se en una situació anterior a la Llei de 13-04-2000 citada anteriorment i als actes reglamentaris que l’han desplegat, es recomana prendre les disposicions necessàries per determinar si persisteixen o no les diferències de criteri sobre el règim d’utilització per part de RTVA, S.A. de béns que estan en possessió o formen part dels actius de l’STA i, en el seu cas, establir unes
bases clares respecte a les prestacions que RTVA, S.A. ha de pagar a l’STA.
- La societat comptabilitza a l’actiu del balanç, al compte “Deutors pressupostaris per
drets reconeguts clients”, un import de 251.845 € que correspon al valor nominal
dels contractes de publicitat signats amb els clients, minorat pels imports
efectivament cobrats. Alhora en un compte de passiu anomenat “Partides pendents
d’aplicació” s'enregistra l'import de 54.663 € que correspon a la part dels mateixos
contractes pendents de meritar. Si la comptabilització dels drets a cobrar per
publicitat s’hagués efectuat en funció de la facturació dels drets meritats pendents de
cobrament, el saldo del compte “Deutors pressupostaris clients” hauria estat de
197.182 €, reduint-se en 54.663 € amb càrrec al compte “Partides pendents
d’aplicació”. Es recomana de comptabilitzar exclusivament els drets meritats per tal
d’aconseguir la imatge fidel de la situació patrimonial.
Conclusions

De les verificacions efectuades d’acord amb procediments d’auditoria es desprèn
que, excepte per les conseqüències que es deriven de les observacions contingudes
en el present informe, i molt especialment del fet del no reconeixement per part del
Govern de l’existència del saldo deutor de 540.911 € reflectit en els comptes de
l'entitat, els comptes anuals sotmesos a fiscalització expressen, en tots els altres
aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de
RTVA, S.A. a 31 de desembre de 2003, dels resultats de les seves operacions i dels
recursos obtinguts i aplicats, i de l’execució del pressupost d’ingressos i despeses
corresponents a l’exercici anual acabat en la mateixa data i contenen, juntament
amb la memòria que els acompanya, la informació necessària i suficient per la seva
interpretació i comprensió adequada, de conformitat amb els principis i normes
comptables generalment acceptats, i guarden uniformitat amb els aplicats en
l’exercici anterior.
Al·legacions

D’acord amb allò que preveu l’article 3 de la Llei del Tribunal de Comptes es va
trametre a RTVA, S.A. el present informe per tal que pogués presentar les
al·legacions que considerés oportunes.
Es transcriu a continuació la resposta rebuda:
Sr. Carles SANTACREU COMA President TRIBUNAL DE COMPTES C/ Sant Salvador, 10 3ª AD500 ANDORRA LA VELLA Distingit senyor, Complimentant amb el que preveu la Llei del Tribunal de Comptes us trameto adjunt, les al·legacions corresponents al vostre informe de data 1 de juny 2005 relatives a l’exercici 2003. Desitjant que aquesta informació us sigui d’utilitat, aprofito aquesta avinentesa per a saludar-vos ben atentament. Enric Castellet Pifarré Director General de RTVA, S.A., en funcions Notes aclaridores sobre varis punts de l’informe “Liquidació pressupostaria i
comptes anuals exercici 2003” elaborat per el Tribunal de Comptes.


“Observacions i recomanacions als comptes anuals” :
Paràgraf 4 :
part transferència corrent any 2000
Vist la situació originada l’any 2000, en que el Govern no va transferir la totalitat de
les Transferències Corrents degudes a RTVA,SA., la societat ha decidit dotar en els
estats financers de l’exercici 2003 una previsió per insolvències per un import de
601.012,-€.
Tenint en compte que per RTVA, S.A. es molt difícil assumir l’import total d’aquest
deute en un sol exercici, és decideix liquidar-lo durant un període de 10 anys amb un
mateix import per cada exercici.
Aquesta decisió a estat presa, amb l’objectiu d’assumir amb comoditat la pèrdua dins
el compte de resultat sense que s’han ressentin excessivament els estats financers.
Paràgraf 5 : certificació ISO 9001-2000
L’entitat ha activat l’obtenció de la certificació ISO 9001-2000 dins de l’immobilitzat
immaterial siguin el criteri que s’aplica a l’obtenció de marques, ISO 9001-2000 es
una marca que s’obté i es renova si s’escau cada 3 anys com qualsevol altra marca.
“Observacions i recomanacions d’anys anteriors” :
Paràgraf 1 :
Contractes amb intercanvi de serveis
Els contractes per l’exercici 2004/2005, per intercanvis de serveis han estat renovats
millorant la informació dels seus continguts.

Paràgraf 2 :
registre-inventari actius immobilitzat
Com ja vam exposar en les al·legacions corresponents a l’informe dels comptes
anuals 2001, el departament de comptabilitat de RTVA, S.A. disposa d’un registre
d’immobilitzat on i consta alguns dels requisits recomanats en l’informe del Tribunal
de Comptes, com son la data de compra, la data d’alta, la denominació del material
adquirit i el seu preu.
No obstant, el departament tècnic i el departament de comptabilitat treballen
actualment en la confecció de registres individuals per cada element d’immobilitzat
incorporant les característiques recomanades pel Tribunal de Comptes, dins de
l’exercici comptable de l’any 2004 es pot apreciar millores en els dos departaments
respecte aquesta qüestió.

Paràgraf 4 :
signatures mancomunades
No s’utilitza les signatures mancomunades però a iniciativa de la direcció general
s’ha adoptat un norma administrativa per fer els pagaments.
Des de l’exercici 2004, qualsevol document relatiu a efectuar un pagament ha de
portar el segell de comptabilitat com a conformitat, abans que la direcció general
signi els pagaments.

Paràgraf 6 : facturació dels drets meritats
Com vam exposar en les nostres al·legacions de l’informe del Tribunal de Comptes
per els comptes anuals del 2001 i 2002, hem posat en funcionament a partir del mes
d’abril del 2003, un sistema de facturació que permet facturar la publicitat que es
radia mensualment, sense tenir en compte la durada del contracte.
Tot i així els comptes referits en l’informe del Tribunal de Comptes per l’exercici
2003,
“Deutors pressupostaris per drets reconeguts client” i “Partides pendents d’aplicació”
tenen moviments aquest exercici degut al sistema de facturació del 1er trimestre del
2003.
En els comptes anuals del 2004 aquesta situació queda resolta.
Observacions complementàries

El Tribunal de Comptes ha analitzat les al·legacions presentades i entén que no
modifiquen els plantejaments evocats en el cos de l’informe, ni aporten cap
informació complementària que permeti modificar les observacions i conclusions a
les quals ha arribat el Tribunal desprès de l’examen de la documentació aportada
durant els treballs de camp.

Source: http://www.tribunaldecomptes.ad/pdf/2004/RTVA%20def.pdf

3393

Anatomy of plasmid vectors used in genetic immunizationBrazilian Journal of Medical and Biological Research (1999) 32: 147-153 Main features of DNA-based immunization vectors Departamentos de 1Biologia Geral, 2Microbiologia, and3Bioquímica e Imunologia, Instituto de Ciências Biológicas,Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Brasil4Instituto de Investigaciones en Ingenie

Doi:10.1016/j.bodyim.2004.12.002

Do representations of male muscularity differ inDavid A. Frederick , Daniel M.T. Fessler, Martie G. Haselton1285 Franz Hall, Department of Psychology, 3rd Floor Mailroom, University of California, Los Angeles, CA 90095, USAReceived 1 October 2004; received in revised form 20 December 2004; accepted 21 December 2004Men overestimate the degree of muscularity that is attractive to women, an

Copyright ©2018 Drugstore Pdf Search