Insert - fin 3.1.1996: 1/2

PAKKAUSSELOSTE
Basiron AC Wash 5% geeli

Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja.
Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien hoitamiseksi ilman
lääkärin apua. Tästä huolimatta Sinun tulee käyttää Basiron AC Wash:ia huolellisesti
parhaiden mahdollisten tulosten saavuttamiseksi.
-
Säilytä tämä seloste. Saatat tarvita sitä uudelleen. Kysy apteekista tarvittaessa lisätietoja ja neuvoja. Ota yhteyttä lääkäriin, jos oireesi pahenevat tai ne eivät lievene. Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus (ks. kohta 4) on vakava, kerro niistä lääkärillesi tai apteekkiin.

Tässä selosteessa esitetään:
1.
Mitä Basiron AC Wash on ja mihin sitä käytetään MITÄ BASIRON AC WASH ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

Basiron AC Wash 5 % geeli on tarkoitettu aknen paikallishoitoon kasvojen, rinnan ja selän
alueilla, missä ihomatoja, näppylöitä ja ja finnejä pääosin esiintyy.
Basiron AC Wash 5 % geelin sisältämä bentsoyyliperoksidi estää aknebakteerin
Propionibacterium acnesin kasvua ja edistää ihon kuoriutumista.

2.

ENNEN KUIN KÄYTÄT BASIRON AC WASH:IA

Älä käytä Basiron AC Wash:ia
-
jos olet allerginen (yliherkkä) bentsoyyliperoksidille tai Basiron AC Wash:in jollekin muulle aineelle.
Ole erityisen varovainen Basiron AC Wash:in suhteen:
Vältettävä kontaktia silmien, suun, sierainten ja limakalvojen kanssa. Mikäli geeliä joutuu
silmiin, niitä tulee huuhdella runsaalla vedellä.
Ensimmäisellä hoitokerralla ihossa saattaa tuntua lievää kuumoitusta ja muutaman päivän
kuluttua saattaa esiintyä ihon punoitusta ja hilseilyä. Nämä oireet ovat yleensä lieviä ja
menevät ohi, jos hoito keskeytetään tilapäisesti tai hoitokertoja harvennetaan. Mikäli
ihoärsytys, punoitus tai hilseily on voimakasta, hoito tulee keskeyttää ja ottaa yhteyttä
lääkäriin.
Varovaisuutta tulee noudattaa levitettäessä valmistetta kaulalle tai muille herkille alueille.
Hoidon aikana tulee välttää auringonottoa ja UV-säteilyä (myös solarium).
Valmiste voi aiheuttaa hiusten, tekstiilien ja muiden materiaalien värjäytymistä.
Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö:
Kerro lääkärillesi tai apteekkiin, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita
lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.
Ihon hilseilyä edistäviä, ihoa ärsyttäviä tai kuivattavia lääkkeitä ei tule käyttää
samanaikaisesti Basiron AC Wash 5 % geelin kanssa. Basiron AC Washin sisältämä
bentsoyyliperoksidi tekee tretioiinin (A-vitamiinihapon) tehottomaksi, joten tretinoiinia
sisältäviä valmisteita ei voi käyttää samanaikaisesti Basiron AC Wash 5 % geelin kanssa.
Raskaus ja imetys
Kysy lääkäriltäsi tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä.
Bentsoyyliperoksidin erittymisestä äidinmaitoon ei ole tietoa. Tästä syystä Basiron AC Wash
5 % geelin käytössä imetyksen aikana tulee noudattaa varovaisuutta eikä valmistetta tule
käyttää rinnan alueella, ettei lapsi joudu sille vahingossa alttiiksi.
Valmisteen raskauden ja imetyksen aikaisesta käytöstä tulee neuvotella lääkärin kanssa.
3.
MITEN BASIRON AC WASH:IA KÄYTETÄÄN
Käytä Basiron AC Wash:ia juuri sen verran kuin lääkärisi on määrännyt. Tarkista lääkäriltäsi
tai apteekistasi, mikäli olet epävarma.
Basiron AC Wash 5 % geeliä levitetään hoidettaville ihoalueille tavallisesti kerran päivässä
ellei lääkäri toisin määrää.
1. Kastele hoidettava ihoalue vedellä.
2. Annostele geeliä käsiin puristamalla putkiloa kevyesti ja pese ihoalue geelillä.
3. Anna geelin vaikuttaa iholla 1 - 5 minuuttin ajan ja huuhtele se sen jälkeen
huolellisesti pois vedellä ja kuivaa iho.
4. Pese kädet huolellisesti ja sulje korkki tiiviisti käytön jälkeen.
Jos käytät enemmän Basiron AC Wash:ia kuin Sinun pitäisi
Jos olet saanut liian suuren annoksen lääkeainetta, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai
myrkytystietokeskukseen (puh. 09-471 977)
4. MAHDOLLISET
HAITTAVAIKUTUKSET

Kuten kaikki lääkkeet, Basiron AC Wash:kin voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät
kuitenkaan niitä saa.
Paikallisen bentsoyyliperoksidihoidon aikana yleisimmin esiintyvä haittavaikutus on
hoidettavan ihoalueen ärsytys. Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä
selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärillesi tai
apteekkiin.
5.
BASIRON AC WASH:IN SÄILYTTÄMINEN
Säilytä alle +25 °C.
Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen
käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.
Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Käyttämättömien
lääkkeiden hävittämisestä kysy apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


6. MUUTA

Mitä Basiron AC Wash sisältää:
-
Vaikuttava aine on vesipitoinen bentsoyyliperoksidi vastaten vedetöntä bentsoyyliperoksidia 50 mg/g. Muut aineet ovat akrylaattikopolymeeri, glyseroli, karbomeeri 940, natrium-C14-C16-olefiinisulfonaatti, natriumhydroksidi ja puhdistettu vesi.
Pakkauskoko:
100 g.
Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija:
Galderma Nordic AB
Box 15028
SE-167 15 Bromma
Ruotsi
Valmistaja:
Laboratoires Galderma
Alby sur Chéran
Ranska
Tämä seloste on hyväksytty viimeksi
26.01.2009
BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN
Basiron AC Wash 5% gel
Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.
Detta läkemedel är receptfritt. Basiron AC Wash måste trots det användas med försiktighet
för att uppnå det bästa resultatet.
-
Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen. Vänd dig till apotek om du behöver mera information eller råd. Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras. Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotek.
I denna bipacksedel finner du information om:
1.
Vad Basiron AC Wash är och vad det används för Att tänka på innan du använder Basiron AC Wash VAD BASIRON AC WASH ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
Basiron AC Wash 5 % gel är avsedd för lokalbehandling av akne på områdena ansikte, bröst
och rygg, där pormaskar, blemmor och finnar för det mesta förekommer.
Bensoylperoxid som ingår i Basiron AC Wash 5 % gel förhindrar tillväxten av acnebakterien
Propionibacterium acnes och främjar fjällningen.
2.
INNAN DU ANVÄNDER BASIRON AC WASH
Använd inte Basiron AC Wash:
-
om du är allergisk (överkänslig) mot bensoylperoxid eller något av övriga innehållsämnen i Basiron AC Wash.
Var särskilt försiktig med Basiron AC Wash:

Undvik kontakt med ögon, mun, näsborrar och slemhinnor. I fall gel kommer i kontakt med
ögonen, skall de sköljas med mycket vatten.
Vid den första behandlingen kan huden kännas het och efter några dagar kan det förekomma
rodnad och fjällning. Dessa symptom är vanligtvis milda och försvinner om behandlingen
avbrytes tillfälligt eller behandlingsintervallerna görs glesare. Om hudirritationen, rodnaden
eller fjällningen är stark, skall behandlingen avbrytas och läkare kontaktas. Försiktighet skall
följas vid applicering av preparatet på halsen eller andra känsliga områden. Under
behandlingen skall solning och UV-strålning (även solarier) undvikas.
Preparatet kan bleka hår, textilier och andra material.

Användning av andra läkemedel:
Tala om för läkare eller apotek om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även
receptfria sådana.
Mediciner, som främjar fjällning, irritation eller uttorkning av huden skall inte användas
samtidigt med Basiron AC Wash 5 % gel. Bensoyl peroxid som ingår i Basiron AC Wash
motverkar effekten av tretinoin (A-vitaminsyra), och därför bör preparat som innehåller
tretinoin inte användas samtidigt med Basiron AC Wash 5 % gel.
Graviditet och amning
Rådfråga läkare eller apotek innan du tar något läkemedel.
Uppgift saknas om bensoylperoxid passerar över i modersmjölk. Därför bör vid användning
av Basiron AC Wash 5 % gel under amning iakttagas försiktighet och preparatet skall inte
användas på bröstområdet, så att barnet inte av misstag blir utsatt för det.
Vid användning av preparatet under graviditet eller amning skall läkare rådfrågas.
3.
HUR DU ANVÄNDER BASIRON AC WASH

Använd alltid Basiron AC Wash enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotek om
du är osäker.
Basiron AC Wash 5 % gel skall strykas på de angripna hudområdena vanligen en gång
dagligen om läkare inte annorlunda föreskriver.
1. Vät det hudområde, som skall behandlas med vatten.
2. Dosera gelen i händer, pressa tuben lätt och tvätta hudområdet med gelen.
3. Låt gelen verka på huden i 1 - 5 minuter och skölj därefter ordentligt med
vatten och torka huden.
4. Tvätta händerna ordentligt och slut korken tätt efter användningen.
Om du har använt för stor mängd av Basiron AC Wash:
Om Du fått i Dig för stor mängd läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller
Giftinformationscentralen (tel 09-471 977).

4.

EVENTUELLA BIVERKNINGAR
Liksom alla läkemedel kan Basiron AC Wash orsaka biverkningar men alla användare
behöver inte få dem.
Den vanligaste förekommande biverkningen under lokal bensoylperoxidbehandling är
irritation av det behandlade hudområdet. Om några biverkningar blir värre eller om du märker
några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotek.
5.
HUR BASIRON AC WASH SKA FÖRVARAS
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
Förvaras vid högst +25oC.
Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen
i angiven månad.
Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga på apoteket hur man gör
med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.
6. ÖVRIGA
UPPLYSNINGAR
Innehållsdeklaration:
-
Den aktiva substansen är vattenhaltig bensoylperoxid motsvarande vattenfri bensoylperoxid 50 mg/g. Övriga innehållsämnen är akrylatcopolymer, glycerol, karbomer 940, natrium-C14-C16-olefinsulfonat, natriumhydroxid och renat vatten.
Förpackningsstorlek:
100 g.
Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare:

Innehavare av godkännande för försäljning:
Galderma Nordic AB
Box 15028
SE-167 15 Bromma
Sverige
Tillverkare:
Laboratoires Galderma
Alby sur Chéran
Frankrike
Denna bipacksedel godkändes senast den
26.01.2009

Source: https://www.apteekkiverkko.fi/filemanager/productfiled/8434file1Upload.pdf

3newsquare.co.uk

Simon Thorley QC Practice Area Simon Thorley has an extensive intellectual property practice, particularly in the field of chemical and biotechnology patents but extending to cover all other patent matters, passing off, infringement of trade marks, copyright and designs and breach of confidence. He also advises on EEC law relating to intellectual property and in technical commercial di

Nsl17555 1.4

Correlation of the electrical and intrinsic optical signals in theN.L.V. Peixotoa,*, V.M. Fernandes de Limab, W. HankecaMicroelectronics Laboratory, University of SaÄo Paulo-USP, Esc. Politecnica, Avenue Professor Luciano Gualberto, 158, Trav.3,bDepartment of Neuroscience, FUNREI, SaÄo JoaÄo del Rey, MG, BrazilcInstitute of Zoophysiology, Hohenheim University, Stuttgart, GermanyReceive

Copyright ©2018 Drugstore Pdf Search