Atopiaiskola.hu

A BÕRSZÁRAZSÁGTÓL AZ ATÓPIÁS DERMATITISKEZELÉSÉIG – ÚJ TERÁPIÁS LEHETÕSÉGEK,GONDOZÁSI FELADATOK A BÕRSZÁRAZSÁG ÉS AZ ATÓPIÁS DERMATITIS ELÕFORDULÁSÁNAK ÉS KEZE- LÉSÉNEK A JELENTÕSÉGE NAPJAINKBAN EGYRE NÕ. A KEZELÉSBEN A LEG- FONTOSABB A GONDOZÁS, ÁPOLÁS, A BÕRSZÁRAZSÁG MEGSZÛNTETÉSE. A MEGFELELÕ ÖLTÖZKÖDÉS, A KÜLSÕ ALLERGÉNEK KERÜLÉSE ELENGEDHETET- LEN. A TÁPLÁLÉKALLERGÉNEK KERÜLÉSE AZ ÉLET ELSÕ HÓNAPJAIBAN FON- A s z á r a z b õ r k i a l a k u l á s a TOS, SÚLYT KELL HELYEZNI AZ ANYATEJTÁPLÁLÁSRA. BELSÕ KEZELÉSKÉNT VISZKETÉSCSILLAPÍTÁS, KÜLSÕ KEZELÉSÉBEN NYUGTATÓ ÉS DEZINFICIENS TARTALMÚ KRÉMEK ÉS KENÕCSÖK HASZNÁLATOSAK. AZ ATÓPIÁS DERMATITIS KEZELÉSI PROTOKOLLJA BÕVÜL A NEMSZTEROID, SZELEKTÍV, LOKÁLIS GYULLADÁSOS-CITOKIN INHIBÍTOROK ALKALMAZÁSÁVAL. JÓ EREDMÉNY VÁR- HATÓ A BALNEO-FOTOTERÁPIÁTÓL. AZ ÖSSZETETT KEZELÉS LEGFONTOSABB roorganizmusok bejutását a szervezetbe, ELEME AZ EGYÉNRE SZABOTT KEZELÉSEN TÚL A GONDOZÁS, A BETEG ÉS A véd az UV-sugárzás hatásaitól, részt vesz CSALÁD PSZICHÉS TÁMOGATÁSA, A BETEGSÉG LÉNYEGÉVEL VALÓ MEGIS- a hõregulációban, immunológiai funkció-kat is ellát, érzékszervként funkcionál. A MERKEDÉS ÉS ANNAK ELFOGADÁSA. ERRE AD LEHETÕSÉGET AZ ÚGYNEVE- bõrszárazság, ennek az integritásnak a megbomlását jelenti, ezért kezelnünkkell.
A kialakulás hátterében mechanikai ár-talmak, lipidelvonás, hosszabb ideig tartóvízkontaktus, fertõtlenítõkkel, szappa- sek túlzott használata, a különbözõ illat- nokkal való érintkezés, gyakori, hosszan anyagok és színezõanyagok használata, tartó fürdés, a faggyúmirigyek mûködésé- amely szintén civilizációs „ártalom”-nak nevezhetõ. A prevalencia adatainak kér- Éppen ezért elengedhetetlen a mindenna- esetben szolgáltat pontos adatot egy be- fürdõszerrel. A száraz bõr gyakrabban tegség elõfordulásáról, ha eltérõ kultúrá- fertõzõdik és könnyebben alakul ki bõr- jú emberek körében végzik a felmérést (2). BUDAPEST gyulladás. Számtalan készítmény áll ma Az atópiás dermatitis diagnózisának fel- állításához major és minor kritériumokathasználunk, amelyek közül három-há- rom tünetnek kell jelen lennie a diagnózisfelállításához. Az ekcéma kiterjedésének Eltérõ irodalmi adatok állnak rendelkezé- megítélésére használjuk a súlyossági in- sünkre az atópiás dermatitis prevalenciá- ját illetõen, egészen pontos hazai adata- A testfelszínt négy területre osztva: fej- nyak régió, törzs, felsõ végtag és alsó azt sugallják, hogy az elõfordulási gyako- végtag érintettségének arányában csecse- riság nõ, különösen a fejlett, civilizált or- mõ/kisdedkorban különbözõ súlyossági szágokban. Ennek okát több szerzõ vizs- fokot állapíthatunk meg. Az ekcéma sú- gálta és felvetik annak a lehetõségét, lyosságának meghatározásához az ery- thema (E), az infiltráció (I), az excoriatio tabb városok miatti fokozottabb környe- (Ex), és a lichenifikáció (L) mértékét vizs- zetszennyezés, a higiénia és a detergen- vén, valamint az infiltráció csökkentése által alakul ki. Az antiallergiás effektusaz immunszuppresszív hatás révén, az epidermális hiperplázia elleni hatás pro- Néha alig észlelhetõ különbség, illetve liferációt gátló, keratosztatikus hatás so- éles átmenet a száraz bõr és az enyhe ató- rán jelentkezik. Ezt használjuk ki, amikor piás dermatitis között. A száraz bõrre antiparakeratotikus, antihiperkeratotikus gyakran javasoljuk a krémek és kenõcsök effektust várunk. Antiepidermolitikus ha- napi többszöri használatát. Az emolliens tása antiacantholyticus tulajdonságával kezelés után a bõr regenerálódik. A víz függ össze. A viszketés elleni hatás rész- visszajut a szarurétegbe és csökkenti a ben a gyulladáscsökkentõ tulajdonság ré- vén, részben az idegi receptorokra kifej- komponensei pótolják a hiányzó lipide- tett effektus miatt alakul ki. Az antisebor- ket. Az emolliens kezelést megelõzéskép- rhoeás hatást a faggyúmirigyek szekré- ciócsökkentésével magyarázzák.
Az atópiás dermatitis akut tünetei eseté- A gyulladáscsökkentõ hatás és a felszívó- ben már nem elegendõ az emolliens keze- dás mértéke a szteroid szerkezetétõl, víz- oldékonyságától, az alkalmazott vivõ-anyagtól is függ. A mellékhatások az al- kalmazott szer hatáserõsségétõl, a felszí- Nem több mint ötven évvel ezelõtt alkal- vó felület nagyságától, a kezelés gyakori- mazták elõször (Sulzberger, Witten) a he- ságától és formájától függnek. Ha ezeket lyi szteroidot, amely forradalmasította a szem elõtt tartjuk, és megfelelõen alkal- bõrgyógyászati kezelést (4, 5). Az elmúlt mazzuk, jó terápiás eredményeket érünk évtizedek során a mellékhatások egész tárházát ismerhettük meg, ezért gyakran Különbözõ kezelési stratégiák ismerete- a beteg hamarabb szerez tudomást azok-ról, mint a gyógyszer áldásos hatásairól sek, például erõsebb hatású szteroiddal (szteroid fóbia). Ugyanakkor a különbözõ kezdett kezelést gyengébb hatáserõsségû- növényi alkaloidák, természetgyógyásza- vel felváltani, intermittáló kezelést alkal- ti szerek alkalmazása esetén gyakran fel mazni, tehát néhány napos intenzív keze- sem merül a mellékhatások, szenzibilizá- lés után szünetet tartva hidratáló, zsíro- ció, allergizálódás lehetõsége. A gluko- zó, puhító kezeléssel folytatni, majd újból kortikoidok terápiás hatásai közül az an- visszatérni. A gyakorlati megvalósításnál tiflogisztikus, az antiproliferatív, a vazo- figyelembe kell venni a beteg compliance- ét, kulturáltsági fokát, szociális körülmé- resszív hatást használjuk. A szteroidre- nyeit. Az atópiások staphylococcus kolo- ceptorhoz való kötõdése következtében az nizációja szempontjából javasolható a immunszuppresszív hatás érvényesül (ci- szteroid antiszeptikummal együtt történõ tokinek: IL-1, IL-6, IL-8, TNF-alfa, adhé- ziós molekulák, MHC-II molekulák), vala-mint a lipokortin szintézis foszfolipáz-A2 L o k á l i s i m m u n m o d u l á t o r o k csökkentõ hatása révén a gyulladásos mediátorok termelõdését gátolja. A szte- rolimus, tacrolimus) specifikusan a gyul- ladással járó bõrbetegségek kezelésére ki- lódva direkt fizikokémiai hatást is kifejt.
fejlesztett gyógyszerek, amelyek az ató- A perifériás leukociták számát, funkció- piás dermatitis komplex kezelésének fon- ját, valamint a prosztaglandinok és a leu- tos részét képezik. A kezelés során a kül- kotriének szintézisét befolyásolja. Magas sõ hidratáló, visszazsírozó szerek alkal- dózisban komplement gátló hatásra és a mazását követõen a gyulladásos folya- késõi típusú immunválasz csökkentésére matokat jól csökkentik, hosszú távú al- kalmazás esetén a tünetek fellángolását A gyulladáscsökkentõ hatás a vazokon- elõzik meg. Az alkalmazás során átmene- strikció révén, az exsudatio gátlása ré- ti mellékhatásként egyes esetekben szá- molni lehet égõ érzéssel, azonban ez meg- zi körülmények között. A PUVA-fürdõ te- elõzhetõ, illetve szüntethetõ a hidratáló rápia elõnye az orális PUVA-val szemben, kezelés alkalmazásával. Hosszú követési hogy kiküszöbölhetõ a psoralenek szisz- periódus után megfigyelhetõ az atópiás témás hatása, és a terápia kumulatív UVA fellángolások számának csökkenése. A calcineurin inhibítorok blokkolják az ak- Az UVB-kezelések közül a klinikai gya- tivált T-sejtek mediálta citokin-transz- korlatban többféle terápiás eljárás ismert.
kripciót. Az alkalmazás során az epider- mális sejtek száma nem csökken, a Lan- (széles spektrumú) UVB-fényterápia, ahol gerhans-sejtek érése, funkciója nem vál- a kezelésnél használt lámpák emissziós tozik, és nem alakul ki a Langerhans-sej- tek apoptózisa. Ennek következében nem fototerápia (SUP), esetében 305 és 325 alakul ki az alkalmazás során bõratrófia.
nm-en van az emissziós csúcs, ez a forma A bõrrõl történõ elhanyagolható mértékû a hagyományos UVB-terápiánál hatáso- felszívódás következtében nem kell álta- sabbnak bizonyult atópiás dermatitis ke- lános tünetekkel számolni (12, 13, 14, zelésében. Végül a narrow-band (keskeny hullámsávú) UVB-fototerápia, a 295-313nm közötti tartományon belül 313 nm-es csúccsal a leghatékonyabbnak bizonyult.
Az igen kiterjedt a bõrgyulladás és a visz- A balneo-fototerápia hagyományos érte- ketés-vakarás kör tovább rontja a folya- lemben ipari NaCl, vagy a holt-tengeri sós fürdõ kezelést kap 20 percig, ezt fényex- pozíció követi. Saját tapasztalatunk, a hisztamin hatását kompetitíven gátol- hogy a sós fürdõ tovább szárítja a beteg ják az erek és a simaizmok receptorain.
bõrét, ezért a fürdés során különbözõ Antikolinerg, antiadrenerg, és antiszero- fürdetõszereket, fürdõolajat használunk, tonin hatással kell számolni. Azt, hogy adott esetben monoterápia, kombinált ke- zelés, rövid, vagy hosszan ható szer, illet-ve a szedatív hatás, éjszakai nyugalom elérése a fontos, vagy éppen az iskolai tel- t e r j e s z t é s , „ a t ó p i a i s k o l a ” jesítmény miatt nem szedáló készítmény-re van szükség, egyenként kell értékelni A bõrbetegek életminõségével egyre több és a terápiát ennek megfelelõen kell beál- „életminõség index”-et meghatározó kér-dõívek láttak napvilágot. Ezek pontosabb adatot szolgáltatnak a kezelés hatékony- ságáról és általában a betegség javulásá- ról, romlásáról. Az atópiás dermatitis sú- bõrgyógyászati terápián belül. Az elmúlt lyos formái a beteg életét alapvetõen be- években a fototerápiás lehetõségek kiszé- folyásolják, iskolai teljesítményét, párvá- lasztását, munkavállalását meghatároz- zák, és a család, a környezet mindennap- narrow-band UVB-kezelési eljárásokat.
jait is nehezítik. Ezért az atópiás gyerme- A fényérzékenyítõ anyag nélkül haszná- latos UVA1 (340-400 nm) lámpák hatéko- atópia iskola, amelynek a lényege, hogy a nyak az atópiás dermatitis kezelésében beteg megtanulja a saját magát kezelni.
(16, 17). Szisztémás fotokemoterápiát Fontos, hogy a bõrápolás az élete részévé (orális PUVA) atópia kezelésében gyer- váljon, ne kötõdjön annyira az õt gondo- zó szülõhöz, hiszen az ezekben az esetek- kemoterápiát kivételes alkalommal hasz- nálunk nagyon makacs elhúzódó esetek- mek kapcsolat ront az egyébként is rossz ben, természetesen szigorúan csak kórhá- után külsõ kezeléseket, fürdõ-fény-keze- lést, fóliás pakolást kap. Ezalatt az idõ alatt a szülõk a betegség kialakulásáról, a kezelés lehetõségeirõl kapnak felvilágosí- és a szülõ között feszültség, vagy egyéb tást, szabadon tehetnek fel kérdéseket, olyanokat, amelyek nagy valószínûséggel kek, akik kezelésre várnak együttesen raj- az ott ülõ többi szülõ számára is fontosak zolnak, játszanak. Az összejövetel jó han- forgalmú rendelõben találkoznak az or- 1 . Ra j k a G . E m o l l i e n t t h e r a p y i n a t o p i c d e r m a t i t i s . J D e r m a t Tre a t m e n t 1 9 9 7 ; 8 . M e d a n s k y R S . M o m e t a s o n Fu r o a t e 1 4 . G r a s s b e rg e r M , e t a l . P i m e c ro l i m u s i s O i n t m e n t a n d C re a m 0 , 1 Pe rc e n t i n l e s s s k i n p e r m e a b l e t h a n t a c ro l i m u s .
2 . K n o e l l K A , G re e r K E . K o m m e n t á r : H a - Tre a t m e n t o f Ps o r i a s i s : C o m p a r i s o n B r J D e r m a t o l 1 9 9 9 ; 1 4 1 : 2 6 4 – 7 3 .
r a n g i F. A t o p i á s d e r m a t i t i s . G y e r m e k - w i t h O i n t m e n t a n d C re a m Fo r m u l a - 1 5 . B i l l i c h A , e t a l . P i m e c ro l i m u s ( S D Z AS M g y ó g y á s z a t i To v á b b k é p z õ S z e m l e t i o n s o f F l u o c i n o l o n e A c e t o n i d e 9 8 1 ) p e r m e a t e s l e s s t h r o u g h s k i n 0 . 0 2 5 Pe rc e n t a n d Tr i a m n i c o l o n e A c e - t h a n t o p i c a l c o r t i c o s t e r o i d s . A n n 3 . G l o o r M , T h o m a K , F l u h r J . D e r m a t o l o - t o n i d e 0 . 1 Pe rc e n t . C u t i s 1 9 8 8 ; 4 2 : D e r m a t o l V e n e re o l 2 0 0 2 ; 1 2 9 : 6 0 7 – g i s c h e E x t e r n a t h e r a p i e . S p r i n g e r 9 . S m i t h C L , K re u t n e e e r W. I n v i t ro G l u - 1 6 . A b e c k D , e t a l . Lo n g t e r m e f f i c a c y o f 4 . B a k o s N . A l o k á l i s k o r i t k o s z t e ro i d k e - c o c o r t i c o i d Re c e p t o r B i n d i n g a n d m e d i u m - d o s e U V A 1 p h o t o t h e r a p y i n z e l é s e l m é l e t e é s g y a k o r l a t a . O r v o s - Tr a n s c r i p t i o n a l A c t i v a t i o n b y To p i c a l l y a t o p i c d e r m a t i t i s . J A m A c a d D e r m a - t o v á b b k é p z õ S z e m l e - k ü l ö n s z á m A c t i v e G l u c o c o r t i c o i d s . A r z n e i m - t o l 2 0 0 0 ; 4 2 : 2 5 4 – 2 5 7 .
Fo r s c h / D r u g Re s 1 9 9 8 ; 4 8 ( 9 ) : 9 5 6 – 1 7 . K r u t m a n n J , e t a l . H i g h - d o s e U V A 1 5 . H e r z G . K o r t i k o i d e x t e r n a i n d e r p ä d i a - t h e r a p y i n t h e t re a t m e n t o f p a t i e n t s t r i s c h e n P r a x i s . H a n s M a r s e i l l e V e r l a g 1 0 . S z e g e d i A . A j á n l á s a l o k á l i s k o r t i k o - w i t h a t o p i c e c z e m a . J A m A c a d D e r - s z t e ro i d k e z e l é s r õ l . M e d i c u s U n i v e r - m a t o l 1 9 9 2 ; 2 6 : 2 2 5 – 3 0 .
6 . H o y b e S , e t a l . C o n t i n u o u s a n d i n t e r - 1 8 . G e o rg e S A , e t a l . N a r ro w- b a n d ( T L- 0 1 ) m i t t e n t t re a t m e n t o f a t o p i c d e r m a t i - 1 1 . T ö r ö k L . H e l y i k o r t i k o s z t e ro i d k e z e l é s .
U V B a i r c o n d i t i o n e d p h o t o t h e r a p y f o r t i s i n a d u l t s w i t h m o m e t a s o n e f u ro a - G y ó g y s z e re i n k 1 9 9 9 ; 4 9 : 6 3 – 6 7 .
c h r o n i c s e v e r e a d u l t a t o p i c d e r - t e v e r s u s h y d ro c o r t i s o n e 1 7 - b u t y r a - 1 2 . Z u b e r b i e r T, e t a l . S e m i n a r s i n C u t a - m a t i t i s . B r J D e r m a t o l 1 9 9 3 ; 1 2 8 : t e . C u r T h e r a p Re s 1 9 9 1 ; 5 0 ( 1 ) : n e o u s M e d i c i n e a n d S u rg e r y. J A l l e rg y C l i n I m m u n o l 2 0 0 1 ; 1 0 8 : 2 7 5 – 2 8 0 .
1 9 . G r u n d m a n n -K o l l m a n n M , e t a l . P h o t o - 7 . La n e AT. E f f i c a c y a n d s a f e t y o f t o p i c a l 1 3 . S t u e t z A , e t a l . P i m e c ro l i m u s i s m o re t h e r a p y f o r a t o p i c e c z e m a w i t h n a r - s t e ro i d s i n p a e d i a t r i c a t o p i c d e r m a - c e l l s e l e c t i v e t h a n c o r t i c o s t e ro i d s .
ro w- b a n d U V B . J A m A c a d D e r m a t o l t i t i s . J o f E u r A c a d D e r m a t o l V e n e ro l S e m i n C u t a n M e d S u r g 2 0 0 1 ; 2 0 :

Source: http://www.atopiaiskola.hu/images/Szalai1.pdf

Humphys1204010pokrovskiilo.fm

ISSN 0362 1197, Human Physiology, 2012, Vol. 38, No. 5, pp. 541–544. © Pleiades Publishing, Inc., 2012. Original Russian Text © V.M. Pokrovskii, O.G. Kompaniets, 2012, published in Fiziologiya Cheloveka, 2012, Vol. 38, No. 5, pp. 102–107. Influence of the Level of Blood Pressure on the Regulatory–Adaptive State V. M. Pokrovskii and O. G. Kompaniets Kuban State Medical Universi

Principaux antidiabetiques oraux

Médicaments hypoglycémiants (en dehors de la grossesse, allaitement et de l’enfant) Mise à jour le 23 octobre 2009 REVESDIAB Principaux effets Effet sur la Contre-indication ou Commentaire et commercial maximale/j prendre ? secondaires morbi-mortalité indications -1 à 2% HBA1c Diarrhée Clairance <40 ml/mn Action sur la GAJ Douleurs 1

Copyright ©2018 Drugstore Pdf Search