Tender purchase _final

dk;kZy; %& vlSfud 'kY; fpfdRld lg eq[; fpfdRlk inkf/kdkjh] gtkjhckxA ¼Qksu ,o aQSDl uñ 06546-222787, Mobile No- 94311-86077) i=kad- - - - - - - - - -@ gtkjhckx]fnukad- - - - - - - - -@Qjojh] 2013 lnj vLirky] gtkjhckx ,oa ltsZUlh ds vU; LokLF; laLFkkuks ds fy, lkexzh vkiwfrZ @e”khu midj.k ,oa miLdj rFkk nokvksa ds eqY; fu/kkZj.k @dz; gsrq yC/k izfrf’Br fuekZrkvkas ;k muds vf/kd`r vkiwfrZdrkZ@ fodzsrkvksa ls vYidkyhu fufonk vkea=hr dh tkrh gSA fufonk eksgjcan fyQkQs eas fucaf/kr Mkd ;k gkWFkks gkWFk fnukad 25-02-13 dks vijkgu 02-00 rd flfoy ltZu dk;kZy; ]gtkjhckx es izkIr fd;s tk;xsa ,oa fnukad 26-02-13 dks vijkgu 03-00 ctsa flfoy ltZu gtkjhckx ds lHkkd{k es ftyk dz; lfefr ¼Lok0 foHkkxh; LFkkiuk½ ds le{k [kksys tk;xsa A fufonknkrk Lo;a ;k vius izfrfuf/k ds ek/;e ls bl volj ij mifLFkr jg ldras gsSA fufonk fooj.kh ,oa “krsZa flfoy ltZu dk;kZy; ] gtkjhckx ds lwpuk iÍ ,oa hazaribag.nic.in & Jharkhand.gov.in ij ns[kk tk ldrk gsSA dk;kZy; %& vlSfud 'kY; fpfdRld lg eq[; fpfdRlk inkf/kdkjh] gtkjhckxA ¼Qksu ,o aQSDl uñ 06546-222787, Mobile No- 94311-86077) lnj vLirky] gtkjhckx ,oa ltsZUlh ds vU; LokLF; laLFkkuks ds fy, lkexzh vkiwfrZ @e”khu midj.k ,oa miLdj rFkk nokvksa ds eqY; fu/kkZj.k @dz; gsrq yC/k izfrf’Br fuekZrkvkas ;k muds vf/kd`r vkiwfrZdrkZ@ fodzsrkvksa ls vYidkyhu fufonk vkea=hr dh tkrh gSA fufonk eksgjcan fyQkQs eas fucaf/kr Mkd ;k gkWFkks gkWFk fnukad 25-02-13 dks vijkgu 02-00 rd flfoy ltZu dk;kZy; ]gtkjhckx es izkIr fd;s tk;xsa ,oa fnukad 26-02-13 dks vijkgu 03-00 ctsa flfoy ltZu gtkjhckx ds lHkkd{k es ftyk dz; lfefr ¼Lok0 foHkkxh; LFkkiuk½ ds le{k [kksys tk;xsa A fufonknkrk Lo;a ;k vius izfrfuf/k ds ek/;e ls bl volj ij mifLFkr jg ldras gsSA fufonk gsrq lkexzh vkiwfrZ @e”khu midj.k ,oa miLdj rFkk nokvksa dh lwph ,oa fufonk dh “krsZ fuEuor gS %& 2- fufonk nks Hkkx es nsuk vfuok;Z gksxkA rdfudh Hkkx ,oa fofRr; Hkkx es nsuk vfuok;Z gksxkA fufonk nkrkvksa ds rdfudh Hkkx ds eqY;kadu ds i”pkr gh lQy fufonk nkrkvksa ds fufonk dk eqy Hkkx [kksyk tk;xkA ¼d½ rdfudh Hkkx %& fuEukafdr nLrkost rdfudh vkgrkZ iw.kZ djus ds fy, lefiZr djuk vfuok;Z gksxkA 1- vk;dj ,oa okf.kT; dj] fuca/ku izek.k i=] TIN No. v|ru vk;dj ] fcdzh dj LoPNrk izek.k i= ,oa vkS’kf/k vuqKfIr izek.k i= dh lR;kfir izfr layXu djuk vfuok;Z gksxkA vk;dj ,oa okf.kT; dj fjVZu blh fofRr; o’kZ dk gksuk pkfg,A 2- fufonk nkrkvksa dks foxr rhu o’kksZ dk okf’kZd VuZvksoj (TOT) 10,00,000/- ¼nl yk[k½a ls de ugha gksuk pkfg, ,rn~ lcaf/kr izek.k i= ¼pkVZM ,dkamVsaV }kjk fuxZr ,oa lR;kfir v|ru cSysal lhV½ lR;kfir djuk vfuok;Z gksxkA 3- fuekZrk dEiuh Lo;a vFkok izkf/kd`r fodzsrkvksa dsk fuekZrk dEiuh :Xu voLFkk ,oa dkyh lwph es ugha gsS ,rn~ lca/kh “kiFk i= fufonk izdk”ku dh frfFk ds ckn dk eqy izfr es layXu djuk vfuok;Z gksxkA 4- fufonk nkrk Lo;a vFkok vius izkf/kd`r ,tsalh ds laca/k es izkf/kdkj i= lefiZr djuk gksxkA lkexzh vkiwfrZ @e”khu midj.k ,oa miLdj rFkk nok,W ISO/EC izekf.kr gksuk pkfg, rFkk xq.kork ekud Lrj dk gksuk pkfg,A fufonk [kksyus ds le; lHkh izdkj dk eqy izek.k i= lkFk ykuk gksxkA 5- fufonk ds lkFk flfoy ltZu ]gtkjhckx ds in uke ls nok ds fy, 50]000@& ¼ipkl gtkj½ :i;s rFkk lkexzh vkiwfrZ @e khu midj.k ,oa miLdj ds fy, 1]00]000@& ¼,d yk[k½ :i;s ek= dk cSad M~zkW¶V vxz/ku ds :i es tek djuk gksxkA 1- fufonk es vafdr nj dEi;qVj }kjk Vafdr gksuk pkfg,A vafdr eqY; lHkh dj lfgr ¼oSV lfgr½ gksuk pkfg, rFkk dzeokj ¼blh dze es tks dze lwfp es vafdr gS½ fyQkQs dks eqgjcan dj fn;k tkuk vfuok;Z gksxkA 2- rdfudh Hkkx ,oa fofRr; Hkkx vyx&vyx fyQkQs es eqgjcan dj izLrqr djuk gksxkA bu nksuks fyQkQksa dks ,d rhljs fyQkQs es eqgjcan dj tek fd;k tk;A 3- l”krZ fufonk ekU; ugha gksxkA rFkk fufonk [kksyus ds i”pkr fdlh izdkj dk dkxtkr Lohdkj ugha fd;k tk;xkA dz; lfefr }kjk vuqeksfnr nj ds vuq:i U;qure ek=k@ jkf”k ds vkns”k ij lkexzh vkiwfrZ @e”khu midj.k ,oa miLdj rFkk nokvksa dh vkiwfrZ lle; ugh djus ij fufonknkrkvksa ds fo:) vxz/ku dh jkf”k tCr djrs gq, dkuquh dkjZokbZ dh tk;xhA fdlh Hkh fufonk dks cxSj dksb dkj.k crk, iw.kZ :i ls vFkok vkaf”kd :i ls Lohd`r @vLohd`r djus dk vf/kdkj v/kksgLrk{kjh dks lqj{khr gksxkA bl fufonk ds vk/kkj ij fu/kkZfjr nj blh fofRr; o"kZ rd ekU; gksxkA 4- fufonk Lohd`r gksus ij fufonk nkrkvksa dks vkns”k fuxZr dh frfFk ls 14 fnuksa ds vUnj lkexzh vkiwfrZ @e”khu midj.k ,oa miLdj rFkk nokvksa dh vkiwfrZ fufnZ’V LokLF; laLFkku es djuh gksxh ftlds fy, vyx ls dksb “kqYd ns; ugha gksxkA 5- fufonk es vafdr lkexzh vkiwfrZ @e”khu midj.k ,oa miLdj rFkk nokvksa ds uke ds lkeus fuekZrk dEiuh dk uke vo”; vafdr gksuk pkfg,A vkiwfrZ dh tkus okyh nokvksa dh Shelf Life de ls de mldh iwjh vof/k dk 80 izfr”kr gksuh pkfg,A nokvksa ij Govt.Supply Not For Sale vafdr gksuk pkfg,A nok dh xq.koRrk dh tkWp izfrosnu lefiZr djuk gksxkA 6- oS/kkfud ekeys dk fu’iknu gsrq U;k;hd {ks= gtkjhckx ftyk gksxkA 7- fufonk ds rdfudh Hkkx [kksyus ds le; lkexzh vkiwfrZ @e”khu midj.k ,oa miLdj rFkk nokvksa ds uequs ds lkFk fufonknkrk Lo;a vFkok muds }kjk vf/kd`r izfrfuf/k dksb ,d mifLFkr jg ldrsa gsSA vlSfud 'kY; fpfdRld lg dk;kZy; %& vlSfud 'kY; fpfdRld lg eq[; fpfdRlk inkf/kdkjh] gtkjhckxA ¼Qksu ,o aQSDl uñ 06546-222787, Mobile No- 94311-86077) vlSfud 'kY; fpfdRld lg eq[; fpfdRlk inkf/kdkjh] gtkjhckxA List of Medicine
Medicine Name
dk;kZy; %& vlSfud 'kY; fpfdRld lg eq[; fpfdRlk inkf/kdkjh] gtkjhckxA ¼Qksu ,o aQSDl uñ 06546-222787, Mobile No- 94311-86077) 96. Cap. Amoxicillin + Cloviuml acid 652mg 160. Vit. K3 (Menadione Inj.) IP Inj. 10 mg per ml 166. Salubutmol metered dose Inhaler MDI 100 dk;kZy; %& vlSfud 'kY; fpfdRld lg eq[; fpfdRlk inkf/kdkjh] gtkjhckxA ¼Qksu ,o aQSDl uñ 06546-222787, Mobile No- 94311-86077) Nubulisable Salbutamol nebuson solution (to Be 177. Tube, feeding, CH07, L40cm, ster, disp dk;kZy; %& vlSfud 'kY; fpfdRld lg eq[; fpfdRlk inkf/kdkjh] gtkjhckxA ¼Qksu ,o aQSDl uñ 06546-222787, Mobile No- 94311-86077) vlSfud 'kY; fpfdRld lg eq[; fpfdRlk inkf/kdkjh] gtkjhckxA List of Equipments
Sl. No. Name of Equipment
dk;kZy; %& vlSfud 'kY; fpfdRld lg eq[; fpfdRlk inkf/kdkjh] gtkjhckxA ¼Qksu ,o aQSDl uñ 06546-222787, Mobile No- 94311-86077) dk;kZy; %& vlSfud 'kY; fpfdRld lg eq[; fpfdRlk inkf/kdkjh] gtkjhckxA ¼Qksu ,o aQSDl uñ 06546-222787, Mobile No- 94311-86077) vlSfud 'kY; fpfdRld lg eq[; fpfdRlk inkf/kdkjh] gtkjhckxA List of Equipments & Furnture
Name of Equipment & Furniture
Sl. No.
1.
Air Conditioner (1.5 Ton-Samsung) Automatic Stablizer dobble pase for AC (5

Source: http://hazaribag.nic.in/Notice/Tender%20Purchase%20_Final.pdf

guidobroich.it

Curriculum Vitae di GUIDO BROICH Curriculum Analitico Esteso Dati Personali Curriculum Vitae analitico di GUIDO BROICH - Pagina 1 di 26 Istruzione Diploma di Maturità della Scuola Germanica di MilanoStudente Interno, Istituto di Anatomia Umana Normale, Università degli Studi di Pavia, Direttore Prof. RuggeriStudente Interno, Divisione di Oncologia (Primario Prof. Robustelli del

Verslag sts 28-01-2012

Plaats: Zaal ‘De Bokkerijder, Kaulillerdorp 38, 3950 Kaulille. Agendapunten: - Evaluatie zangwedstrijden waaraan wij deelnamen. - Uitreiking Belgische ligabeker 2011/2012. - Kalender samenstellen voor 2012-2013. - Verwelkoming van Wout van Gils, ons allen bekend van zijn “kanariehomepage” gevolgd door een uiteenzetting over de kweek in zijn algemeenheid. - Wat

Copyright ©2018 Drugstore Pdf Search