Microsoft word - likabehandlingsplan 2012

I Ur och Skur Lysmasken
Plan mot diskriminering och kränkande behandling
Inledning
På varje förskola/skola ska det finnas ett målinriktat arbete med att förebygga diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Ett viktigt instrument i detta arbete är att upprätta en handlingsplan. Varje verksamhet ska ha sin egen plan och den ska anpassas till verksamhetens behov. För att kunna göra en bra, verksamhetsanpassad plan krävs en aktuell kartläggning av verksamhetens behov. Med utgångspunkt i kartläggningen kan konkreta, planerade aktiviteter för det kommande året utformas. Planen utgår från ” Lagen om förbud mot diskriminering och kränkande behandling av barn
och elever”. (Svensk författningssamling 2006:2006:67)
Mål - ingen ska utsättas för mobbing, diskriminering och kränkande behandling
I Ur och Skur Lysmasken ska vara en förskola, där alla upplever trygghet och kamratskap och ingen blir utsatt för mobbing, diskriminering och/eller kränkande behandling. Syfte: Förtydliga förskolans ansvar när det gäller att garantera barns trygghet i
förskolan.

Likabehandlingsplanens främsta syfte är att främja likabehandling, att förebygga samt motverka trakasserier och annan kränkande behandling. Det innebär att mobbing, diskriminering och kränkande behandling på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder förbjuds i förskolan. Förbudet gäller uppträdande gentemot barn från ansvariga inom verksamheten, men inte befogade tillrättavisningar som har till syfte att upprätthålla ordning och en god miljö för barn. Information
Likabehandlingsplanen ska finna tillgänglig för alla berörda pedagoger/personal och föräldrar
samt läggas ut på hemsidan.
Vad är mobbing?
Definition enligt Dan Olweus, forskare och mobbingexpert:
”En person är mobbad när han eller hon upprepade gånger och under en viss tid blir
utsatt för negativa handlingar av en eller flera personer.”
Vad är diskriminering?
Definition enligt Myndigheten för skolutveckling:
”Det är en rättighet för barn att inte bli diskriminerade eller kränkta på annat sätt. Ett barn får
inte missgynnas genom särbehandling på grund av någon av de fem diskrimineringsgrunder
som lagen omfattar kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning och funktionshinder.”
Vad är kränkande behandling?
Definition enligt Myndigheten för skolutveckling:
”De olika former som omfattas av kränkande behandling är mobbing, diskriminering, sexuella
trakasserier, rasism, främlingsfientlighet och homofobi. Gemensamt för all kränkande
behandling är att någon eller några kränker principen om alla människors lika värde.
Kränkningarna kan utövas av en eller flera personer och kan ske i alla miljöer, när som helst.
Det kan ske vid enstaka tillfällen eller systematiskt återkommande. Alla kränkningar är inte
diskriminering men all kränkande behandling måste förhindras”.
Definitionen gäller i lika hög grad kränkningar mellan barn, som vuxen mot barn och barn
mot vuxen eller vuxen mot vuxen.
• fysiska (till exempel att bli utsatt för slag och knuffar), • verbala (till exempel att bli hotad eller kallad hora, bög), • psykosociala (till exempel att bli utsatt för utfrysning, ryktesspridning) • textburna (till exempel klotter, brev och lappar, men även mail och sms) Det som skiljer mobbing från annan kränkande behandling är att mobbing förutsätter någon form av upprepning. Det vill säga att den som blir mobbad utsätts flera gånger under en längre tidsperiod. En kränkning som sker enstaka gång, är inte att betrakta som mobbing. Att stoppa mobbing, diskriminering och kränkande behandling
”Verksamheten i förskolan skall utformas i överenskommelse med grundläggande
demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom förskolan skall främja aktning för
varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. Särskilt skall den som
verkar i förskolan: främja jämställdhet mellan könen och aktivt motverka alla former av
kränkande behandling såsom mobbning och rasistiska beteenden.” Skollagen
Ansvar och rutiner
Ansvarig för likabehandlingsplanen är förskolechefen på I Ur och Skur Lysmasken.
Förskolechefen och all personal såsom förskollärare, barnskötare, vikarier, lokalvårdare och
kökspersonal har ansvar för att agera vid kränkningar eller motsvarande.
Misstänkta fall av trakasserier ska utredas och rutiner finns för detta. Se rutiner samt
åtgärdsplan.
Utvärdering/lägesanalys
Likabehandlingsplanen ska årligen följas upp och ingå i kvalitetsutvecklingen.
Främja likabehandling
ATT FÖREBYGGA MOBBING, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE
BEHANDLING

Förskolan
Enas om ett gemensamt förhållningssätt och gemensamma åtgärder, nämligen att: • göra klart för alla att förskolan tar avstånd från all mobbing, diskriminering och • sätta tydliga gränser för negativa beteende i förskolan • bekämpa mobbing, diskriminering och kränkande behandling med alla medel • stödja varandra i det förebyggande arbetet • uppmana den som känner sig mobbad, diskriminerad och/eller kränkt att alltid tala • uppmärksamma att mobbing, diskriminering och kränkande behandling ofta sker på undanskymda platser där ingen vuxen finns • tillsammans med barnen/föräldrarna arbeta fram trivselregler/samlevnadsregler, som • regelbundet genomföra observationer, samt utvärdera och följa upp dem. Tillsammans med barnen
Tillsammans med barnen arbetar vi med att: • skapa vi-känsla, en trygg och tillåtande miljö där alla får utvecklas utifrån sina egna • få barnen att acceptera att vi alla är olika • markera allas gemensamma ansvar för trivseln • samtala om relationsfrågor • uppmärksamma barn, som hamnar i riskzonen • undvika att låta barnen välja lag eller grupp själva • inte låta barnen dela ut inbjudningskort till privata kalas i förskolan, såvida inte • välja arbetsformer som stödjer utveckling mot ökad förståelse människor emellan • ha rollspel, vänskapsövningar, gruppsamtal och litteraturläsning som främjar empatisk • Markera felaktiga uppträdanden! • uppmana barnen att de ska berätta för en vuxen om de eller någon annan blir mobbad. Påpeka att detta inte är att skvallra utan att hjälpa. Personalkonferenser
På personalkonferenser arbetar vi med att: • diskutera handlingsplanen • diskutera trivselregler/samlevnadsregler och hur man klarar att leva upp till dem • hjälpa till att förbättra förskolans miljö både ute och inne • skapa aktiviteter som är gemensamma för alla Förskolan ska informera:
• alla föräldrar gällande våra handlingsplaner och förskolans ställningstagande mot mobbing, diskriminering och kränkande behandling • all ny personal när de börjar och löpande varje år vid revidering av planen. • Planen finns tillgänglig på förskolans hemsida. VAD KAN DU GÖRA SOM FÖRÄLDER?
• prata med ditt barn om mobbing, diskriminering och kränkande behandling • visa tydligt att du tar avstånd från mobbing, diskriminering och kränkande behandling • göra klart att det inte är skvaller om man berättar om barn som är utsatta • berätta för barnets föräldrar eller för förskolan om du fått veta att ett barn är utsatt • skaffa dig en god kännedom om situationen i ditt barns grupp Rutiner samt åtgärdsplan vid mobbing, diskriminering och kränkande behandling för I
Ur och Skur Lysmasken

1. Mobbing, diskriminering och/eller kränkande behandling har konstaterats. Personal, med hjälp av arbetslag, tar itu med problemet och försöker stoppa beteendet. Informera förskolechefen om problemet. 2. Om åtgärden misslyckas anmäler arbetslaget skriftligt ärendet till förskolechefen, där man beskriver vilka åtgärder som vidtagits, samt informerar berörda föräldrar att ärendet är anmält. 3. Berörd personal har samtal med såväl mobbare/de(n) kränkande som de(n) mobbade/kränkta var för sig. 4. Berörda föräldrar kontaktas för att bestämma tid och plats för samtal så snabbt som möjligt. Tidpunkt för uppföljningssamtal bestäms. 5. Uppföljningssamtal med berörda parter. Har vidtagna åtgärder varit tillräckliga? Har mobbingen/diskrimineringen/kränkningen upphört? Om inte… 6. Förskolechefen kopplas in och föräldrar kontaktas på nytt. 7. Dokumentera hela situationen från början till slut. 8. Delge föräldern dokumentationen, påskrift samt datum från både föräldern och

Source: http://www.lysmasken.info/files/Plan%20mot%20diskriminering%20och%20krankande%20behandling(1).pdf

guaraci.pr.gov.br

P ref eitu ra Mu nic ipal d e Gua rac i Rua Pref. João de Giuli, 180 – CEP 86620-000 – Guaraci PR Fone/Fax: (43)260-1133 e-mail: pmguaraci@onda.com.br CNPJ – 75.845.537/0001-51 EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2013 Município de Guaraci - PR Secretaria Municipal de Administração Edital de Pregão Presencial nº. 012/2013 Tipo de julgamento: menor preço no lote Edital de preg

Superparamagnetic nanosensors for the detection of cardiovascular biomarkers by magnetic resonance relaxometry and imaging

Superparamagnetic nanosensors for the detection of cardiovascular biomarkers by magnetic resonance relaxometry and imagingAdvanced Imaging Unit. Dpt of Epidemiology, Atherothrombosis and Imaging. Spanish Cardiovascular Research Centre (CNIC) and Spanish Pulmonary Research Centre (CIBERES). C/ Melchor Fernández-Almagro 3, 28029 Madrid. bsalinas@cnic.es Purpose: Magnetic Resonance Relaxometry (

Copyright ©2018 Drugstore Pdf Search