Mylan.nl

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Isosorbidedinitraat Retard Mylan 20 mg, tabletten met gereguleerde afgifte
Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
• Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen. • Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker. • Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen. • Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker. vallen. U mag ook niet kortdurend stoppen met In deze bijsluiter:
Isosorbidedinitraat Retard Mylan om dergelijk 1. Wat is Isosorbidedinitraat Retard Mylan en 2. Wat u moet weten voordat u Isosorbidedinitraat Gebruik met andere geneesmiddelen
Vertel uw arts of apotheker als u andere genees- 3. Hoe wordt Isosorbidedinitraat Retard Mylan middelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder 5. Hoe bewaart u Isosorbidedinitraat Retard Mylan De bloeddruk kan versterkt dalen als u Isosor- bidedinitraat Retard Mylan gelijktijdig gebruikt 1. Wat is Isosorbidedinitraat Retard
Mylan en waarvoor wordt het gebruikt
• andere bloedvatverwijdende middelen (vasodi- Geneesmiddelengroep
• bloeddrukverlagende middelen (antihypertensiva); Isosorbidedinitraat behoort tot de groep van de • middelen tegen depressie (tricyclische antide- zogenaamde vaatverwijders. Het verwijdt de bloedvaten waardoor het hart minder arbeid hoeft te verrichten om het bloed rond te pompen. De Isosorbidedinitraat Retard Mylan kan de bloed- retard tablet zorgt voor een geleidelijke afgifte van drukverhogende werking van bepaalde middelen de werkzame stof over een periode van 8-10 uur.
tegen migraine (dihydro-ergotamine) versterken.
U mag geen fosfodiësteraseremmers zoals Toepassing van het geneesmiddel
Isosorbidedinitraat wordt gebruikt voor de onder- houdsbehandeling en ter voorkoming van angina Gebruik van Isosorbidedinitraat Retard Mylan
pectoris (hartkramp) zich uitend in pijn op de borst, met voedsel en drank
veroorzaakt door zuurstoftekort van de hartspier.
Gebruik Isosorbidedinitraat Retard Mylan niet tegelijk met alcohol, omdat de bloeddruk hier- 2. Wat u moet weten voordat u
Isosorbidedinitraat Retard Mylan 20
mg gebruikt
Zwangerschap en borstvoeding
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u Gebruik Isosorbidedinitraat Retard Mylan niet
• als u al ergisch (overgevoelig) bent voor isosor- bidedinitraat of één van de andere bestanddelen Zwangerschap
Over het gebruik van isosorbidedinitraat in de • als u aan ernstige bloedarmoede lijdt; zwangerschap bij de mens bestaan onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid te kunnen beoordelen. Isosorbidedinitraat Retard • in geval van een verhoogde druk binnen de Mylan dient niet gebruikt te worden tijdens de zwangerschap, vanwege het gebrek aan ervaring.
• wanneer u bepaalde geneesmiddelen tegen erectiestoornissen gebruikt, de zogenaamde Borstvoeding
fosfodiësteraseremmers (bijv. sildenafil (Viagra)).
Tijdens de periode van borstvoeding dient Isosorbidedinitraat Retard Mylan niet gebruikt te Wees extra voorzichtig met
Isosorbidedinitraat Retard Mylan
• het product is niet geschikt voor de behande- Rijvaardigheid en het gebruik van machines
ling van acute aanvallen van hartkramp (angina Isosorbidedinitraat Retard Mylan kan door optreden van bijv. duizeligheid de rijvaardigheid • als u lijdt aan ernstige vaatvernauwing in de en de bekwaamheid om machines te bedienen • als u recent een hartinfarct heeft gehad; • bij ernstige vernauwing van de kransslagaders Belangrijke informatie over enkele
bestanddelen van Isosorbidedinitraat Retard
• bij bijzondere gevoeligheid voor het middel; • als u lijdt aan een hartspierziekte die veroor- Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u zaakt worden door vergroting van het hart bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit genees- Gewenning, d.w.z. vermindering of verlies van werkzaamheid, kan optreden bij gebruik van 3. Hoe wordt Isosorbidedinitraat Retard
isosorbidedinitraat. Om dit te voorkomen moet Mylan gebruikt
u Isosorbidedinitraat Retard Mylan gebruiken zoals beschreven onder rubriek 3 “Hoe wordt Volg bij het innemen van Isosorbidedinitraat Isosorbidedinitraat Retard Mylan gebruikt”.
Retard Mylan nauwgezet het advies van uw arts. U mag geen fosfodiësteraseremmers (zoals Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker. sildenalfil) gebruiken als u onder behandeling bent met Isosorbidedinitraat Retard Mylan. De begindosering bedraagt één- of tweemaal Het bloeddrukverlagende effect wordt namelijk daags 20 mg met een tussentijd van maximaal versterkt door fosfodiësteraseremmers, wat kan leiden tot ernstige aandoeningen zoals hartaan- Bij onvoldoende resultaat kan de dosis worden verhoogd tot maximaal 80 mg per gift één- of • Zeer zelden: schilfering van de huid (exfolia- tweemaal daags met een tussentijd van maximaal tieve dermatitis), ernstige overgevoeligheids- reactie met (hoge) koorts, rode vlekken op de huid, gewrichtspijnen en/of oogontsteking De tabletten in zijn geheel, zonder te kauwen met ongeveer een half glas water doorslikken.
Wat u moet doen als u meer van
Isosorbidedinitraat Retard Mylan heeft
Zeer zelden: plotselinge vochtophoping in de gebruikt dan u zou mogen
huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong), adem- Als er teveel is ingenomen kunnen de volgende halingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag, symptomen optreden: lage bloeddruk, versnelde vaak als allergische reactie (angio-oedeem).
hartslag, blauwe verkleuring van de lippen, tong, huid en slijmvliezen door een tekort aan zuurstof Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt in het bloed, coma, shock en toevallen/stuipen of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts Wanneer u een overdosering vermoedt, moet u onmiddellijk een arts waarschuwen. Leg de patiënt eventueel neer met de benen omhoog.
5. Hoe bewaart u Isosorbidedinitraat
Retard Mylan
Wat u moet doen wanneer u bent vergeten
Isosorbidedinitraat Retard Mylan in te nemen
Houd het geneesmiddel buiten het bereik en Wanneer u een dosis bent vergeten moet u dit zo snel mogelijk alsnog doen. Wanneer de tijd tot de volgende dosis korter is dan de tijd tot aan de Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.
vergeten dosis, sla dan de vergeten dosis over en volg het gewone doseringsvoorschrift. Op de verpakking staat aangegeven tot wanneer Neem geen dubbele dosis om een vergeten de tabletten gebruikt kunnen worden (maand en jaar) achter “Niet te gebruiken na:” of “Exp.:”.
Als u stopt met het innemen van
6. Aanvullende informatie
Isosorbidedinitraat Retard Mylan
Wanneer u plotseling stopt met het innemen Wat bevat Isosorbidedinitraat Retard Mylan
van Isosorbidedinitraat Retard Mylan kunnen de • Het werkzame bestanddeel is isosorbidedi- klachten weer terugkomen. De behandeling mag nitraat. De tabletten met gereguleerde afgifte niet plotseling gestopt worden zonder overleg bevatten per tablet 20 mg isosorbidedinitraat.
• De andere bestanddelen zijn lactose, cellu- lose, ethylcellulose, talk, magnesiumstearaat Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit (E470b) en de kleurstoffen chinoline (E104) en product, vraag dan uw arts of apotheker.
4. Mogelijke bijwerkingen
Hoe ziet Isosorbidedinitraat Retard Mylan er
uit en wat is de inhoud van de verpakking
Zoals al e geneesmiddelen kan Isosorbidedinitraat De tabletten zijn rond en vlak, hebben een deel- Retard Mylan bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.
De tabletten zijn verkrijgbaar in doordrukstripver- • zeer vaak (bij meer dan 1 op de 10 patiënten) Houder van de vergunning voor het in de
vaak (bij meer dan 1 op de 100, maar minder handel brengen en fabrikant
soms (bij meer dan 1 op de 1000, maar minder • zelden (bij meer dan 1 op de 10.000, maar minder dan 1 op de 1000 patiënten) voorkomen; • zeer zelden (minder dan 1 op de 10.000 Vooral in het begin van de behandeling kunnen hoofdpijnklachten, duizeligheid en vermoeidheid, hartkloppingen, verschijnselen van verlaagde bloeddruk (duizeligheid bij het rechtop gaan Het geneesmiddel is in het register van farma- staan vanuit liggende of zittende houding) en rood gezicht voorkomen. Deze klachten nemen RVG 28051=20660 Isosorbidedinitraat Retard meestal af bij voortzetting van de behandeling. Mylan 20 mg, tabletten met gereguleerde afgifte.
De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen: Deze bijsluiter is voor de laatste keer herzien
Vaak: versnelde hartslag (tachycardie).
Soms: stoornissen in het hartritme (bradyarit- mieën), verergerde symptomen van hartkramp (angina pectoris), flauwte (collaps), bleekheid, rusteloosheid, bewusteloosheid (syncope), • Vaak: lage bloeddruk (hypotensie), licht gevoel in het hoofd bij het opstaan, duizeligheid, • Soms: misselijkheid, braken.
Soms: allergische huidreacties (uitslag).

Source: http://www.mylan.nl/uploads/24/d6/24d614203feb14d27f3303eb8f27fc17/3375000000.pdf

Beerhouse-99reasons

Cape Town’s Beerhouse offering 99 reasons to drink beer What better way to make an entrance than to open on International Beer Day ‘with 99 bottles’. Cape Town’s Beerhouse opened on Long Street, the vibiest location in town, with a wel -designed space to kick back in, a massive selection of local and international craft beers paired with great beer-drinking food and a knowledgeable tea

Sigchi conference proceedings format

Transmitting Narrative: An Interactive Shift-Summarization Tool for Improving Nurse Communication Angus Forbes ∗ , Mihai Surdeanu † , Peter Jansen ‡ School of Information, University of ArizonaDepartment of Nursing, University of Arizona ABSTRACT prevention of adverse health events []. However, unintendedThis paper describes an ongoing visualization project thatconsequences miti

Copyright ©2018 Drugstore Pdf Search