Rohto.fi

S U O M E N L Ä Ä K Ä R I L E H T I 4 6 / 2 0 0 3 V S K 5 8 LÄÄKEINFO
Toimittaneet: Timo Klaukka, Arja Helin-Salmivaara, Risto Huupponen, Juhana E. Idänpään-Heikkilä
A R J A H E L I N - S A L M I V A A R A • T I M O K L A U K K A • R I S T O H U U P P O N E N Tulehduskipulääkkeiden
nin DDD oli 1,2 g. Pitkäaikaista jasuurta tulehduskipulääkkeiden käyt- käytöstä saa vuosittain
tulehduskipulääkkeidenhyvin tunnettu haittavaiku- korvausta noin 900 000
tus, jonka riski lisääntyy ikäihmisil- henkilöä. Tuore suomalais-
lä. Muita tunnettuja, riskiä lisääviä tutkimus osoittaa, että yli
80 000 henkilöä ottaa näi-
tä lääkkeitä vähintään
joka toinen päivä keski-
määräisen vuorokausi-
annoksen verran. Heistä
valtaosa on muita kuin
reumapotilaita. Lähes
14 000 henkilöä luokitel-
tiin suurkäyttäjiksi vähin-
ja naiset käyttävät tulehduskipulääk- tään neljänä peräkkäisenä
vuotena.
sa tutkimuksessa reseptillä määrätty-jen tulehduskipulääkkeiden käytön määrää ja erityisesti pitkäaikaiskäyt- kä suurkäyttäjien 1,5 % (n = 6 003).
dän kipulääkitystään koskevat tiedot.
Lisäksi kirjattiin käyttäjän mahdolli- lääkkeitä myös vuosina 1997–2000.
käytön intensiteettiluokissa niillä po- noin 92 %:n heistä tiedetään sairasta- osuus käyttäjistä lisääntyi käytön in- tensiteetin ja käyttäjien iän lisään- drugs: a nationwide prescriptiondatabase study in Finland. Eur J Clin S U O M E N L Ä Ä K Ä R I L E H T I 4 6 / 2 0 0 3 V S K 5 8 LÄÄKEINFO
Taulukko 1. Reseptillä määrättyjen tulehduskipulääkkeiden käyttö määrän ja reumasairastavuuden mukaan
vuonna 2000 sekä vuosina 1997–2000 suuren määrän tulehduskipulääkkeitä käyttäneet, DDD. Otos = 500 000
henkilöä.
(DDD= defined daily dosage, kansainvälisesti määritelty lääkkeen vuorokausiannos sen pääindikaatioon aikuisilla)
POTILAAT, JOILLA EI REUMAAKaikki (n = 81 821) 1 Osuus laskettu suurta määrää käyttäneistä.
kin olettaa, että potilas myös käyttää kriittisesti säännöllisin väliajoin vas- lääkkeitä, jos hän hankkii niitä vuo- K i r j o i t t a j a t
laiden ikä ei ollut yhteydessä käytön lut yhteyttä käytön intensiteettiin.
suurta määrää käyttäneistä kaksi kol- lääkkeitä määrätään yleisimmin tu- puolestaan yli 65-vuotiaita oli 63 %.
ta, jossa lääkkeiden käyttöä on tut- hankkineet reseptillä määrättyjä, Ke- vastaavan määrän. Lisäksi tässä jou- jotka olivat hankkineet tällaisen lää- muillakaan keinoilla – päästä. Itse- sa, tulehduskipulääkkeillä ei ole mer- kä lisännee todellisen käytön esiinty- kittäviä etuja muihin kipulääkkeisiin kaikkea reseptillä ostettua lääkitystä tamatta potilaalle ylimääräistä maha- S U O M E N L Ä Ä K Ä R I L E H T I 4 6 / 2 0 0 3 V S K 5 8 LÄÄKEINFO
L ä ä k e m a a i l m a s s a t a p a h t u u • Toimittanut: Juhana E. Idänpään-Heikkilä
GlaxoSmithKline,
Ehkäisy-
Merck, Pfizer ja
valmisteita
Wyeth kustannus-
ilmaiseksi
leikkauksiin
teini-ikäisille
Talidomidi tulee
Belgiassa
takaisin
siin tehtaisiin kuuluvat GlaxoS-mithKline, Merck & Co. (MSD), Teollisuuslääkäri
voitti –
Organon luopui
Laiton lääketuonti
kasvaa Tanskassa
Ibandroni
osteoporoosiin
EU-maissa
sältävä laihdutuslääke Letigen, jon-

Source: http://www.rohto.fi/doc/SLL462003-4713_kayttajat.pdf

e-privacy.be

KONINKRIJK BELGIE Spam in België Stand van zaken in juli 2003 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER I. WAT IS “SPAM” Er bestaat eigenlijk geen wettelijke definitie van “spam”. In het algemeen verwijst de term “spam” of “spamming” naar ongewenste commerciële e-mails. Dezee-mails worden meestal massaal en herhaaldelijk verstuurd. Wel is

nyclabschool.org

Frost Valley YMCA Wellness Center2000 Frost Valley Road, Claryville, NY 12725Ph: (845)985-2291 Fax: (845)985-0059 FrostValley.org Written Doctor and Parent Permission Form please note : All medications, vitamins, supplements, or topical treatment require written permission from a physician and parent Camper Last Name_____________________________________________First Name______________

Copyright ©2018 Drugstore Pdf Search