Vagledarforeningen.org

Konferensanmälan
25 - 26 oktober 2012
önskar bli medlem (betalar du konferensavgiften som för icke medlem blir du medlem resten av 2012 Ange om särskild kost önskas: Vegetarisk kostSpecialkost Kostnads/utb. ansvarig (beslutande chef), underskrift: Namnförtydligande (kostnads/utb. ansvarig, beslutande chef): VIKTIGT! Fakturaadress:
VIKTIGT! Kostnadsställe:
VIKTIGT! Ange referensnummer:
Avgifter
Konferensavgiften är 3400 kr för medlemmar och 3900 kr för övriga (moms tillkommer). Vid anmälan efter 14 september tillkommer en avgift på 500 kr. I konferensen ingår, förutom föreläsningar och dokumentation, även lunch och kaffe. Utöver konferensavgiften betalas 380 kr om man vill vara med på trerättersmiddagen.
Heltidsstuderande på studie- och yrkesvägledarprogrammen kan deltaga till självkostnadspris för fika och måltider. Det betyder 1000 kr + moms.
Bekräftelse/faktura kommer att sändas ut i mitten av september och där efter hand som anmälningarna inkommer.
Anmälan sänds senast den 14 september 2012 till:Anita Edvinsson, Lommarpsvägen 54, 288 34 Vinslöv. E-post: anita.edvinsson@gmail.comTel: 0733-856 270, 044-844 40 (dagtid).
Val av seminarier, vänd!
Seminarier/workshops - valblankett
Fredagen den 26 oktober kommer följande seminarier/workshops att erbjudas. Du kan delta i ett dubbelpass
eller i två seminarier/workshops. Välj dock minst fyra seminarier/workshops - i prioritetsordning 1, 2, 3 och 4.
Första passet är 09.00 - 10.30 och andra passet 11.00 - 12.30.
Rangordna vilka seminarier du vill delta i med 1, 2, 3 och 4. OBS! Vid begränsat deltagarantal gäller principen först till kvarn.
…. A Åh herregud, är det mödan lönt? Christel Lindqvist och Mattias Schlyter
Vägledning i gymnasiesärskolan, vad fungerar och vad fungerar inte? De verktyg vi får med oss i utbildningen måste bytas ut när det gäller vägledning i särskolan där lösningen oftast är helt individuell. Vi talar om funktionsnedsättningen, vägledning inom gymnasiesärskolan och ger er en modell för vägledning.
…. B Nästa Generations Lärande - kunskap som en ständig process. Jan Svärdhagen
Hur påverkar vår digitala värld synen på kunskap och kompetens? Idag förändras förutsättningarna för anställningsbarhet och kompetensutveckling på många olika sätt. Detta föredrag visar på trender som definitivt sätter våra traditionella system …. C Gruppvägledning – En effektiv metod! Lena Collin
De som deltar i gruppvägledning blir mer motiverade att aktivera sig inför val av studie- och yrkesinriktning. Genom att arbeta i grupp tillsammans med andra i en liknande situation får individen nya perspektiv och känner ett ökat stöd i vägledningsprocessen, inte bara av vägledaren utan av hela gruppens engagemang! ”Fler ögon ser mer”.
….D Motiverande samtal (MI) OBS! Dubbelpass, varar mellan kl. 09.00 - 12.30. Ingrid Hultén och Mimmi Malmer
MI (Motivational Interviewing) är en samtalsmetod och ett förhållningssätt som har sina rötter i behandlingsarbete av beroende och missbruk. Metoden är klientcentrerad och syftar till att öka individens motivation till förändring och tro på sin egen förmåga att genomföra förändringen. I det motiverande samtalet använder man sig av lyssnarteknik och samtals- färdigheter som har många likheter med det vägledande samtalet, men inom MI vill man särskilt uppmärksamma hur man kan utforska och bemöta motstånd och ambivalens. Hur man kan uppmuntra och stimulera till förändringsyttringar och ”förändringsprat” är också en central metod inom MI. Det motiverande samtalet tillämpas numera i olika sammanhang av förändringsarbete; coaching, rehabilitering, karriärvägledning och i medarbetarsamtal. Seminariet ger en introduktion till MI där teori varvas med diskussioner och praktisk tillämpning.
…. E ”Vägledning” i ett mångkulturellt samhälle - räcker det? Vanja Bardh Olsson och Christina Matteoni
Directa/Diversa är utvecklingsprojekt som syftat till att utveckla arbetssätt och metoder för att stötta kortutbildade utrikes födda att komma närmare, och in på, arbetsmarknaden. I seminariet presenteras resultat från projekten, d v s arbetssätt och metoder som visat sig framgångsrika i arbetet med kortutbildade utrikes födda.
…. F AF Utlandsstudier/jobb. Lena Westling Seljee
Att samspela med andra länders arbetsförmedlingar är idag en förutsättning för en effektiv matchning och för att utveckla tjänster och metoder på bästa möjliga sätt. Arbetsförmedlingen är en aktiv och efterfrågad partner i det internationella samarbetet, som har många aspekter.
….G Har du sett din egen föreställning? Tor Våge
En workshop där vi tillsammans kunna titta närmare på hur ”omätbara kunskaper” påverkar oss i vår vardag. När, var, hur hjälper dessa oss att utvecklas? Bär vi på föreställningar som hindrar oss i vår utveckling? Hur kan vi hjälpa oss själva och varandra att redigera våra föreställningar? Vilka av våra personligheter/roller/identiteter skulle må bra av ett litet utvecklings- samtal? Även om vi kan sägas ha en ”grundpersonlighet”, har vi också en mängd delpersonligheter som vi väljer att släppa fram i vissa sammanhang. När och hur kommer dessa delpersonligheter till uttryck? Här finns en fantastisk resurs som står beredd att backa upp vår vilja. Det är en stor poäng att synliggöra och ”lära känna” våra delpersonligheter, då kan vi använda denna kraft ….H Öppet seminarium. Här är seminariet som deltagarna själva skapar!
Tillsammans har vi ett spännande samtal om de frågor som vi vägledare finner angelägna. Du deltar själv i utformandet av seminariet. …. I Varför ska man välja samhällsbyggnad? Personal från Lantmäteriverket
Hur mycket känner du till om samhällsbyggaryrken, arbetsuppgifterna och lönerna? Hur väl stämmer arbetsuppgifterna överens med det de unga efterfrågar idag? Vi berättar om framtidsutsikterna, samhällsnyttan och kombinationen miljötänk och ny teknik som finns inom sektorn. Du som SYV kan bli en nyckelperson för att elever ska kunna göra goda framtidsval även om strålkastarljusen ofta pekar åt annat håll. Till sist får du möta ”en livs levande förrättningslantmätare” från Lantmäteriet som tar dig med in i hur det kan vara att arbeta med verklighetens Grannfejd.
OBS! Detta val gäller:
Namn:………………….…….………… Arbetsplats:………………….…….…………
Tips! Kopiera gärna denna sida innan du sänder in den – så kommer du ihåg vilka seminarier du valt.

Source: http://www.vagledarforeningen.org/sites/default/files/SVF%20Konf....pdf

mecklenburgares.org

Mecklenburg County ARES© 72 Hour Emergency Kit After hurricane Hugo rolled through Charlotte, many of us realized that we were not prepared adequately for disasters. Everyone would be better prepared if you have a 72 hour emergency kit. Some folks have an emergency kit packed and ready to go in case they need to evacuate their home, others assemble their kit with the intention of shelteri

selectionsbythewizard.net

ANIMAL KINGDOM Animal Kingdom joins Visionaire as the second horse that owner Team Valor International has started in the Kentucky Derby. Visionaire finished 12th in 2008. Team Valor has had tremendous success, both in the US and aboard with their acquisitions. They are the most successful stable of partnership owned racehorses. At the helm calling all the shots is Barry Irwin. He has

Copyright ©2018 Drugstore Pdf Search