Tecflow lithium grease + ptfe

Veiligheidsinformatieblad
volgens 1907/2006/EEG Artikel 31
1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming
· Informatie over het produkt
· Handelsnaam: Tecflow Lithiumgrease 400ml
· Artikelnummer: 788849
· Toepassing van de stof / van de bereiding Smeermiddel
· Fabrikant/leverancier:
Tel:+31(0)251-225005 Fax:+31(0)251-272644 · Inlichtingengevende sector: Afdeling verkoop / export@tecflow.com
· Inlichtingen in noodsituatie: NVIC (uitsluitend artsen): Tel: + 31(0)30-2748888 (24 uur)
2 Identificatie van de gevaren
· Gevaaromschrijving:
· Speciale gevaaromschrijving voor mens en milieu:
Het product moet een markering krijgen op basis van het berekeningsproces van de "Algemene classificatierichtlijn voor bereidingen in de EG", laatste editie.
Voorzichtig! Recipiënt staat onder druk.
R 51/53 Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.
Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50° C. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
Niet spuiten in de richting van een vlam of een gloeiend voorwerp.
Zonder voldoende ventilatie is de vorming van een explosief mengsel mogelijk.
· Classificatiesysteem:
De Classificatie komt overeen met de actuele EG-lijsten, maar is aangevuld met gegevens uit de vakliteratuur · GHS-etiketteringselementen
H222 - Zeer licht ontvlambare aerosol.
Waarschuwing
H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsinformatieblad
volgens 1907/2006/EEG Artikel 31
Handelsnaam: Tecflow Lithiumgrease 400ml
Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50° C. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
Niet spuiten in de richting van een vlam of een gloeiend voorwerp. Verwijderd houden van Zonder voldoende ventilatie is de vorming van een explosief mengsel mogelijk.
· Preventie:
P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. - Niet roken.
P251 Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
· Reactie:
P321 Specifieke behandeling vereist (zie op dit etiket).
· Opslag:
P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.
· Verwijdering:
P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale 3 Samenstelling en informatie over de bestanddelen
· Chemische karakterisering
· Beschrijving: Mengsel van werkzame stof met drijfgas
· Gevaarlijke inhoudstoffen:
EINECS: 203-692-4 Xn, F+, N; R 12-51/53-65-66-67 nafta (aardolie), met waterstof behandeld licht EINECS: 265-151-9 Xn, Xi, F, N; R 11-38-51/53-65-67 · Bestanddelen volgens de Detergentenrichtlijn 648/2004/EG
4 Eerstehulpmaatregelen
· Na het inademen: Frisse lucht toedienen; bij klachten arts ontbieden.
· Na huidcontact: Over het algemeen is het produkt niet prikkelend voor de huid
· Na oogcontact: Ogen bij geopend ooglid meerdere minuten met stromend water spoelen
Veiligheidsinformatieblad
volgens 1907/2006/EEG Artikel 31
Handelsnaam: Tecflow Lithiumgrease 400ml
· Na inslikken: Geen braken teweegbrengen en onmiddellijk medische hulp.
5 Brandbestrijdingsmaatregelen
· Geschikte blusmiddelen:
· Blusmiddelen die uit veiligheidsoogpunt niet geschikt zijn: Krachtige waterstraal
· Speciale beschermende kleding: Ademhalingstoestel aantrekken.
6 Maatregelen bij onopzettelijk vrijkomen van de stof of het preparaat
· Voorzorgsmaatregelen m.b.t. personen:
Beschermende kleding aantrekken. Niet beschermde personen op afstand houden.
· Maatregelen ter bescherming van het milieu:
Bij indringen in afvalwater of riolering moet de bevoegde instantie gewaarschuwd worden.
Niet in de riolering/het oppervlaktewater/het grondwater laten terechtkomen.
· Procedure voor het reinigen/opnemen: Voor voldoende ventilatie zorgen.
7 Hantering en opslag
· Handling:
· Informatie m.b.t. veilig hanteren:
Voor goede ventilatie/afzuiging op de werkplaatsen zorgen.
Tanks vorzichtig openen en behandelen.
· Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar:
Onststekingsbronnen op afstand houden - niet roken.
Maatregelen treffen tegen ontlading van statische elektriciteit.
Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50°C, bijv.
door gloeilampen. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
Nietspuiten in de richting van een vlam of een gloeiend voorwerp.
· Opslag:
· Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks:
De overheidsbepalingen m.b.t. de opslag van drukgaspakkingen moeten in acht genomen worden.
· Informatie m.b.t. gezamenlijke opslag:
De overheidsbepalingen m.b.t. de opslag van drukgaspakkingen moeten in acht genomen worden.
· Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag:
Tanks ondoordringbaar gesloten houden.
Koel en droog bewaren in goed gesloten vaten.
Tegen hitte en directe zonnestralen beschermen.
8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming
· Aanvullende gegevens m.b.t. de inrichting van technische installaties: Geen aanvullende gegevens. Zie 7.
· Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de werkruimte in acht genomen moeten worden:
106-97-8 butaan
MAC Korte termijn waarde: 3800 mg/m³, 1600 ppm
Lange termijn waarde: 1900 mg/m³, 800 ppm Veiligheidsinformatieblad
volgens 1907/2006/EEG Artikel 31
Handelsnaam: Tecflow Lithiumgrease 400ml
109-66-0 pentaan
BGW 1800 mg/m³, 600 ppm
MAK 1800 mg/m³
64742-49-0 nafta (aardolie), met waterstof behandeld licht
MAC Korte termijn waarde: 1200 mg/m³
74-98-6 propaan
MAC 1800 mg/m³, 1000 ppm
· Aanvullende gegevens: Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.
· Persoonlijke beschermingsvoorzieningen:
· Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:
Vóór de pauze en aan het einde van werktijd handen wassen.
Gassen/dampen/aërosol niet inademen.
· Ademhalingsbescherming:
Bij korte of geringe belasting ademfiltertoestel; bij intensieve resp. langdurige expositie een van de omringende lucht onafhankelijk ademhalingstoestel gebruiken.
Bij onvoldoende ventilatie ademhalingsbescherming.
· Handbescherming:
Handschoenen / bestand tegen oplosmiddelen Kies handschoenmateriaal rekening houdend met de penetratietijden, de permeatiegraden en de degradatie.
· Handschoenmateriaal Nitrielrubber
· Doordringingstijd van het handschoenmateriaal
De precieze penetratietijd kunt u te weten komen bij de handschoenfabrikant; houd er rekening mee.
· Oogbescherming:
· Lichaamsbescherming: Draag geschikte beschermende kleding
9 Fysische en chemische eigenschappen
· Algemene gegevens
· Toestandsverandering
Smeltpunt/smeltbereik:
Kookpunt/kookpuntbereik:
· Vlampunt:
· Ontstekingstemperatuur:
· Zelfonsteking:
Het produkt ontbrandt niet uit zichzelf.
· Ontploffingsgevaar:
Het produkt is niet ontploffingsgevaarlijk, maar de vorming van ontploffingsgevaarlijke damp-/luchtmengsels is mogelijk.
Veiligheidsinformatieblad
volgens 1907/2006/EEG Artikel 31
Handelsnaam: Tecflow Lithiumgrease 400ml
· Ontploffingsgrenzen:
Onderste:
Bovenste:
· Dampdruk bij 20°C:
· Dichtheid bij 20°C:
· Oplosbaarheid in/mengbaarheid met
· Oplosmiddelgehalte:
Organisch oplosmiddel:
Gehalte aan vaste bestanddelen:
10 Stabiliteit en reactiviteit
· Thermische afbraak / te vermijden omstandigheden: Geen afbraak bij gebruik volgens voorschrift.
· Te vermijden stoffen:
· Gevaarlijke reacties Geen gevaarlijke reacties bekend.
· Gevaarlijke afbraakprodukten: Geen gevaarlijke ontbindingsprodukten bekend.
11 Toxicologische informatie
· Acute toxiciteit:
· Indelingsrelevantie LD/LC50-waarden:
64742-49-0 nafta (aardolie), met waterstof behandeld licht
Oraal
· Primaire aandoening:
· op de huid: Geen prikkelend effect.
· aan het oog: Geen prikkelend effect.
· Overgevoeligheid: Geen effect van overgevoeligheid bekend.
12 Ecologische informatie
· Ecotoxische effecten:
· Aquatische toxiciteit:
109-66-0 pentaan
EC50/48h >5mg/l mg/l (Daphnia magna)
64742-49-0 nafta (aardolie), met waterstof behandeld licht
LC50
· Opmerking: Giftig voor vissen.
· Verdere ecologische informatie:
· Algemene informatie:
Waterbezwaarlijkheid (NL) 6: Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
Gevaar voor water klasse 2 (D) (Zelfclassificatie): gevaar voor water Niet lozen in grondwater, in oppervlaktewater of in riolering.
Veiligheidsinformatieblad
volgens 1907/2006/EEG Artikel 31
Handelsnaam: Tecflow Lithiumgrease 400ml
Gevaar voor drinkwater zelfs bij uitlopen van geringe hoeveelheden in de ondergrond.
In oppervlaktewater ook giftig voor vissen en plankton.
giftig voor in het water levende organismen 13 Instructies voor verwijdering
· Produkt:
· Aanbeveling: Mag niet tesamen met huisvuil gestort worden of in de riolering terechtkomen.
· Niet gereinigde verpakkingen:
· Aanbeveling: Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.
14 Informatie met betrekking tot het vervoer
· Vervoer over land ADR/RID (grensoverschrijdend):
· ADR/GGVS/E klasse:
· Kemler-getal:
· UN-nummer:
· Verpakkingsgroep:
· Bijzondere kenmerking:
· Omschrijving van het goed: 1950 SPUITBUSSEN
· Beperkte hoeveelheden (LQ) LQ2
· Tunnelbeperkingscode
· Vervoer per zeeschip IMDG:
· IMDG-klasse:
· UN-nummer:
· Verpakkingsgroep:
· EMS-nummer:
· Marine pollutant:
· Juiste technische benaming: AEROSOLS (PENTANES, Naphtha (petroleum), hydrotreated light)
· Luchtvervoer ICAO-TI en IATA-DGR:
· ICAO/IATA-klasse:
· UN/ID-nummer:
· Verpakkingsgroep:
· Juiste technische benaming: AEROSOLS, flammable
· UN "Model Regulation": UN1950, SPUITBUSSEN, 2.1
Veiligheidsinformatieblad
volgens 1907/2006/EEG Artikel 31
Handelsnaam: Tecflow Lithiumgrease 400ml
· Milieugevaren: Produkt bevat milieugevaarlijke stoffen: zinkoxide
15 Wettelijk verplichte informatie
· Kentekening volgens EEG-richtlijnen:
Het produkt is volgens de EG-richtlijnen/GefStoffV (de verordening inzake gevaarlijke stoffen) · Kenletter en gevaaromschrijving van het produkt:
· R-zinnen:
51/53 Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.
· S-zinnen:
2 Buiten bereik van kinderen bewaren.
16 Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.
23 De damp/de spuitnevel niet inademen.
46 In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.
51 Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.
· Speciale omschrijving van bepaalde toebereidingen:
Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50° C. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
Niet spuiten in de richting van een vlam of een gloeiend voorwerp.
Zonder voldoende ventilatie is de vorming van een explosief mengsel mogelijk.
· Indeling volgens de Richtlijn 75/324/EEG: Zeer licht ontvlambaar
· Nationale voorschriften:
· Technische aanwijzing lucht:
Klasse aandeel in %
· Gevaarklasse v. water: WGK 2 (D) (Zelfclassificatie): gevaarlijk voor water.
· VOC-CH 81,40 %
· VOC-EU 527,5 g/l
· Danish MAL Code 5-3
16 Overige informatie
Deze gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen garantie van produkteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking.
· Relevante R-zinnen
50/53 Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn 51/53 Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke Veiligheidsinformatieblad
volgens 1907/2006/EEG Artikel 31
Handelsnaam: Tecflow Lithiumgrease 400ml
Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken.
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.
· Blad met gegevens van de afgifte-sector: Research & Development
· Contact-persoon: R.A.N. Wisse
· Afkortingen en acroniemen:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail) IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods IATA: International Air Transport Association IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA) ICAO: International Civil Aviation Organization ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAO) GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals MAL-Code: Måleteknisk Arbejdshygiejnisk Luftbehov (Regulation for the labeling concerning inhalation hazards, Denmark) · * Gegevens die ten opzichte van de voorgaande versie zijn veranderd *

Source: http://dasic.nl/pics/producten/veiligheidsbladen/Tecflowteflon.pdf

Zl series

restriction. Zero-Lithium means zero-hassle at thecheck-in. Certain airlines have refused to let Li-Ion ENGbatteries on-board aircraft in hand luggage, despiteIn addition to the air transportation benefits, the PAGlegitimate safety certification that proves complianceZL-150 is an economical solution for those who requirewith IATA regulations for lithium content and Uniteda high-capacity batt

Chemwatch australian msds 4765-24

NULON INJECTOR CLEANER Chemwatch Independent Material Safety Data Sheet Issue Date: 7-Oct-2011 CHEMWATCH 4765-24 NC317ECP Version No:2.0 CD 2011/3 Page 1 of 19 Section 1 - CHEMICAL PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION PRODUCT NAME NULON INJECTOR CLEANER SYNONYMS "Product Code: NIC" PRODUCT USE ■ Used according to manufacturer's directions. Injector cl

Copyright ©2018 Drugstore Pdf Search